Dz.U. 2009 nr 119 poz. 999

Dziennik Ustaw Nr 119 — 8880 — Poz. 999 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński, Janusz Niemcewicz — sprawozdawca, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 lipca 2009 r., wniosku Rzecznika Praw Oby watelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 91 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 kwiet nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rze czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli tej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania, z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji,

2) art. 74 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 23 stycz nia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, ze zm.) w za kresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowie nia postępowania, z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji,

3) art. 80 ust. 2 zdanie piąte ustawy z dnia 27 wrześ nia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania, z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 91 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli tej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 105

6) w zakresie, w jakim wyłą cza dopuszczalność wznowienia postępowania, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konsty tucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 74 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parla mentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 76

6) w zakresie, w jakim wyłą cza dopuszczalność wznowienia postępowania, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konsty tucji.

3. Art. 80 ust. 2 zdanie piąte ustawy z dnia 27 wrześ nia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność wzno wienia postępowania, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji. Mirosław Wyrzykowski Mirosław Granat Marian Grzybowski Wojciech Hermeliński Janusz Niemcewicz 999 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 21 lipca 2009 r. sygn. akt K 7/09 Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1781/W/C/2009 ISSN 0867-3411 Cena 4,30 zł (w tym 7 % VAT) Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06 Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530) www.cokprm.gov.pl e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-30
Data wydania: 2009-07-21
Data wejścia w życie: 2009-07-30
Data obowiązywania: 2009-07-30
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 119 poz. 999