Dz.U. 2009 nr 121 poz. 1002

Dziennik Ustaw Nr 121 — 8898 — Poz. 1002 Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfika cji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia — Klasyfika cja rozdziałów: a) w dziale „700 — Gospodarka mieszkanio wa” rozdział „70020 Fundusz Termomoderniza cji” otrzymuje brzmienie: „70020 Fundusz Termomodernizacji i Remon tów”, b) w dziale „750 — Administracja publiczna”: — rozdział „75045 Komisje poborowe” otrzy muje brzmienie: „75045 Kwalifikacja wojskowa”, — po rozdziale „75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dodaje się roz dział 75076 w brzmieniu: „75076 Przygotowanie i sprawowanie prze wodnictwa w Radzie Unii Europej skiej”, c) w dziale „753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” po rozdziale „75309 Składki na ubez pieczenia społeczne” dodaje się rozdział 75310 w brzmieniu: „75310 Fundusz Emerytur Pomostowych”, d) w dziale „755 — Wymiar sprawiedliwości” roz dział „75514 Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury” otrzymu je brzmienie: „75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokura tury”, e) w dziale „756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wy datki związane z ich poborem”: — rozdział „75608 Wpływy z podatku akcyzo wego od wina, pozostałych napojów fer mentowanych i produktów pośrednich” otrzymuje brzmienie: „75608 Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermen towanych i wyrobów pośrednich”, — po rozdziale „75627 Podatek akcyzowy od gazu” dodaje się rozdział 75628 w brzmie niu: „75628 Podatek akcyzowy od olejów smaro wych”, f) w dziale „757 — Obsługa długu publicznego” rozdział „75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finan sów publicznych” otrzymuje brzmienie: „75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredy tów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych”, g) w dziale „852 — Pomoc społeczna”: — po rozdziale „85204 Rodziny zastępcze” do daje się rozdział 85205 wraz z objaśnieniem w brzmieniu: „85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w usta wie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).”, — objaśnienie do rozdziału „85214 Zasiłki i po moc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” otrzymuje brzmienie: „W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłącze niem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne go za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpo średniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.”, — po rozdziale „85215 Dodatki mieszkaniowe” dodaje się rozdział 85216 w brzmieniu: „85216 Zasiłki stałe”, 1002 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1526. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8899 — Poz. 1002 — do rozdziału „85219 Ośrodki pomocy spo łecznej” dodaje się objaśnienie w brzmieniu: „W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodze nia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.3)).”, — rozdział „85295 Pozostała działalność” wraz z objaśnieniem otrzymuje brzmienie: „85295 Pozostała działalność”, h) w dziale „853 — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po rozdziale „85335 Refun dacja ulg dla inwalidów wojennych i wojsko wych z tytułu ubezpieczenia OC i AC” dodaje się rozdział 85336 w brzmieniu: „85336 Ochotnicze Hufce Pracy”, i) w dziale „854 — Edukacyjna opieka wycho wawcza” uchyla się rozdział „85416 Ochotnicze Hufce Pracy”, j) w dziale „900 — Gospodarka komunalna i ochro na środowiska”: — po rozdziale „90021 Fundusz Rozwoju Inwesty cji Komunalnych” dodaje się rozdziały 90022 i 90023 w brzmieniu: „90022 Generalna Dyrekcja Ochrony Ârodo wiska 90023 Regionalne dyrekcje ochrony środo wiska”, — po rozdziale „90095 Pozostała działalność” dodaje się rozdział 90097 w brzmieniu: „90097 Gospodarstwa pomocnicze”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia — Klasyfika cja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami): a) paragraf „056 Zaległości z podatków zniesio nych” wraz z objaśnieniem otrzymuje brzmienie: „056 Zaległości z tytułu podatków i opłat znie sionych Paragraf ten obejmuje podatki i opłaty zniesio ne, tj. wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat wymierzonych na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą, i należności z nimi zrównanych, jak również z zaległości z tytułu tych podatków i opłat prze niesionych do ewidencji zaległości zabezpie czonych hipotecznie na nieruchomościach.”, b) do paragrafu „091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” dodaje się ob jaśnienie w brzmieniu: „W paragrafie tym ujmuje się opłatę prolongacyjną i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa.”, c) po paragrafie „097 Wpływy z różnych dochodów” wraz z objaśnieniem dodaje się paragraf 098 wraz z objaśnieniem w brzmieniu: „098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należ ności ściągniętych od dłużnika alimentacyjne go w wysokości wypłaconych świadczeń z fun duszu alimentacyjnego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o po mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817).”, d) po paragrafie „108 Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych” do daje się paragraf 109 w brzmieniu: „109 Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na Fundusz Rezerwy Demogra ficznej”, e) do paragrafu „853 Ârodki pochodzące z budże tu Unii Europejskiej przeznaczone na finanso wanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych” dodaje się ob jaśnienie w brzmieniu: „Paragraf nie ma zastosowania do jednostek samo rządu terytorialnego, które dochody pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł zagranicznych klasyfikują w paragrafach 270 i 629.”, f) do paragrafu „854 Ârodki pochodzące z Norwe skiego Mechanizmu Finansowego, Mecha nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” dodaje się objaśnienie w brzmieniu: „Paragraf nie ma zastosowania do jednostek samo rządu terytorialnego, które dochody pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł zagranicznych klasyfikują w paragrafach 270 i 629.”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia — Klasyfika cja paragrafów wydatków i środków (z objaśnie niami): a) paragraf „267 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwro towi środków z pomocy udzielonej przez pań stwa członkowskie Europejskiego Porozumie nia o Wolnym Handlu (EFTA)” wraz z objaśnie niami otrzymuje brzmienie: „267 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub za dania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej W paragrafie tym ujmuje się wydatki na dota cje celowe z budżetu dla jednostek niezalicza nych do sektora finansów publicznych realizu jących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europej skiej w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, środków przedakcesyjnych i środ ków przejściowych, a także środków pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuro pejskich sieci transportowych (TEN-T).”, ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753. Dziennik Ustaw Nr 121 — 8900 — Poz. 1002 b) paragraf „811 Odsetki od samorządowych pa pierów wartościowych” otrzymuje brzmienie: „811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kre dytów i pożyczek”.

§2. Przepisy § 1 pkt 1 i 2 lit. b tiret drugie, lit. c oraz g—j mają zastosowanie po raz pierwszy do opraco wania projektu ustawy budżetowej na rok 2010.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 19 marca 2009 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 lutego 2009 r.;

3) § 1 pkt 2 lit. d, który wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 4 marca 2009 r.;

4) § 1 pkt 2 lit. e, który wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 1 marca 2009 r.;

5) § 1 pkt 2 lit. f oraz pkt 4 lit. a, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

6) § 1 pkt 3 lit. d, który wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009 r. (poz. 1002) KLASYFIKACJA DZIA¸ÓW Symbole klas według PKD 010 Rolnictwo i łowiectwo 01.11-01.28, ex 01.29, 01.30-01.70, ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22, ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41, ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15, ex 36.00, ex 38.21, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 68, ex 69.20, ex 70.21-72.20, ex 74.90, 75.00, ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99 020 Leśnictwo ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40, ex 16.10, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20 050 Rybołówstwo i rybactwo 03.11-03.21, ex 03.22, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 70.22, ex 80.20 100 Górnictwo i kopalnictwo 05.10-09.90, ex 10.84, ex 19.20, ex 38.21, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 52.21-52.22, ex 80.20, ex 84.13 150 Przetwórstwo przemysłowe 10.11-10.32, ex 10.39-10.41, 10.42-10.83, ex 10.84,10.85-11.01, ex 11.02, 11.03-13.20, ex 13.30, 13.91-15.20, ex 16.10, 16.21-16.24, ex 16.29, 17.11-19.10, ex 19.20, 20.11-20.12, ex 20.13, 20.14, 20.16-33.20, ex 38.12-38.22, 38.31-38.32, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 58.11-58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20, ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29 Dziennik Ustaw Nr 121 — 8901 — Poz. 1002 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie ex 35.11-35.14, 35.21-35.30, ex 36.00, ex 38.12, w energię elektryczną, gaz i wodę 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 84.13 500 Handel ex 10.39, ex 11.01-11.02, ex 13.30, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 45.11-47.99, ex 52.21, ex 80.20, ex 95.12, 95.21, ex 95.22-95.23, 95.25, ex 95.29, ex 96.09 550 Hotele i restauracje 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 55.10-56.21, ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex 84.13 600 Transport i łączność 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 49.10-52.10, ex 52.21-52.22, 52.23-53.20, ex 60.20, 61.10-61.90, ex 74.90, ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13, ex 85.32 630 Turystyka 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, 79.11-79.12, ex 79.90, ex 84.13 700 Gospodarka mieszkaniowa 41.10, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 68.10-68.31, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10 710 Działalność usługowa ex 02.40, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 59.20, 63.99, ex 64.20, 69.10-70.21, ex 70.22, 71.11-71.20, 73.11-74.10, ex 74.20, 74.30, ex 74.90, 77.11-77.40, ex 78.10, 78.20-78.30, 80.10, ex 80.20, 80.30, 81.21-81.22, ex 81.29, 82.11, ex 82.19, 82.20-82.99, ex 84.13, ex 85.51, ex 85.60, 93.13, 96.01-96.04, ex 96.09 720 Informatyka ex 33.12, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 58.11-58.19, 58.21-58.29, ex 59.20, ex 60.10-60.20, 62.01-62.03, ex 62.09, 63.11-63.12, ex 80.20, 95.11 730 Nauka 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 72.11-72.20, ex 80.20 750 Administracja publiczna 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 68.32, ex 72.11-72.20, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11-84.13, 84.21, ex 88.99, ex 91.01 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11-84.13, ex 91.01 752 Obrona narodowa 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 72.19, ex 80.20, 84.22, ex 94.91 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 84.30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ex 41.20-43.99, ex 80.20, 84.24-84.25 Dziennik Ustaw Nr 121 — 8902 — Poz. 1002 755 Wymiar sprawiedliwości 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, 84.23 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ex 84.11 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego ex 84.11 758 Różne rozliczenia 64.11-64.19, ex 64.20, 64.30-66.30, ex 84.11, 94.92, 99.00 801 Oświata i wychowanie 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 56.29, ex 80.20, 85.10-85.31, ex 85.32, 85.41, ex 85.42, ex 85.51-85.52, 85.53-85.59, ex 85.60 803 Szkolnictwo wyższe 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60 851 Ochrona zdrowia 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, 86.10-86.90, 87.10, ex 87.20, ex 87.30, ex 88.99 852 Pomoc społeczna 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20-88.99 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20-88.99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20-88.99 900 Gospodarka komunalna i ochrona 01.61-01.62, ex 01.63-01.64, ex 10.39, środowiska ex 35.11-35.14, 37.00-38.11, ex 38.12-38.22, 39.00, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 81.29, 81.30, ex 96.09 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 59.11-59.14, ex 59.20, ex 60.10-60.20, 63.91, ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.52, 90.01-90.04, ex 91.01, 91.02-91.03, 93.21, ex 93.29 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, 91.04 926 Kultura fizyczna i sport 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 78.10, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.51, 92.00-93.12, 93.19, ex 93.29 Zamieszczone przy symbolach klas wg PKD oznaczenie „ex” oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-08-03
Data wydania: 2009-07-22
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Data uchylenia: 2010-01-01
Uwagi: Par. 1 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., z mocą od dnia 19 marca 2009 r.; par. 1pkt 2 lit. b tiret pierwsze, wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia, z mocą od dnia 11 lutego 2009 r.; par. 1 pkt 2 lit. d wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., z mocą od dnia 4 marca 2009 r.; par. 1 pkt 2 lit. e, wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., z mocą od 1 marca 2009 r.; par. 1 pkt 2 lit. f oraz pkt 4 lit. a wchodzą w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.; par. 1 pkt 3 lit. d wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 121 poz. 1002