Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1042

Dziennik Ustaw Nr 126 — 9120 — Poz. 1042 Na podstawie art. 306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 72, poz. 48

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 1042 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466. Dziennik Ustaw Nr 126 — 9121 — Poz. 1042 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2009 r. (poz. 1042)

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-08-10
Data wydania: 2009-07-24
Data wejścia w życie: 2009-08-25
Data obowiązywania: 2009-08-25
Data uchylenia: 2012-01-19
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1042