Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1076

Dziennik Ustaw Nr 131 — 9579 — Poz. 1076 Art.

1. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553 i Nr 85, poz. 71

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art.

2. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobiega niu sytuacjom kryzysowym, przygotowa niu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reago waniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury kry tycznej.”;

2) w art. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) sytuacji kryzysowej — należy przez to rozu mieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działa niu właściwych organów administracji pub licznej ze względu na nieadekwatność po siadanych sił i środków;”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) ochronie infrastruktury krytycznej — należy przez to rozumieć wszelkie działania zmie rzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktu ry krytycznej w celu zapobiegania zagroże niom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zda rzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjo nowanie;”, c) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie admini stracji publicznej do zarządzania kryzysowe go,”, d) uchyla się pkt 5, e) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i doda je się pkt 7—11 w brzmieniu: „

7) cyklu planowania — należy przez to rozu mieć okresowe realizowanie etapów: anali zowania, programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdrażanie, testo wanie i uruchamianie;

8) siatce bezpieczeństwa — należy przez to ro zumieć zestawienie potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracu jących;

9) mapie zagrożenia — należy przez to rozu mieć mapę przedstawiającą obszar geo graficzny objęty zasięgiem zagrożenia z uwzględnieniem różnych scenariuszy zda rzeń;

10) mapie ryzyka — należy przez to rozumieć mapę lub opis przedstawiający potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę; 1

1) zdarzeniu o charakterze terrorystycznym — należy przez to rozumieć sytuację powstałą na skutek czynu określonego w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.1)) lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu, mogącego doprowadzić do sytuacji kryzy sowej.”;

3) art. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „Art.

4.

1. Zadania z zakresu planowania cywilne go obejmują:

1) przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;

2) przygotowanie struktur uruchamia nych w sytuacjach kryzysowych;

3) przygotowanie i utrzymywanie za sobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego;

4) utrzymywanie baz danych niezbęd nych w procesie zarządzania kryzyso wego;

5) przygotowanie rozwiązań na wypa dek zniszczenia lub zakłócenia funk cjonowania infrastruktury krytycznej; 1076 USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 63, poz. 533. Dziennik Ustaw Nr 131 — 9580 — Poz. 1076

6) zapewnienie spójności między plana mi zarządzania kryzysowego a inny mi planami sporządzanymi w tym za kresie przez właściwe organy admini stracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych prze pisów.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, po winny uwzględniać:

1) zapewnienie funkcjonowania admi nistracji publicznej w sytuacji kryzy sowej;

2) zapewnienie funkcjonowania i możli wości odtworzenia infrastruktury kry tycznej;

3) zapewnienie ciągłego monitorowa nia zagrożeń;

4) racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzyso wych;

5) pomoc udzielaną ludności w zapew nieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych. Art.

5.

1. Tworzy się Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powia towe i gminne plany zarządzania kryzy sowego, zwane dalej „planami zarzą dzania kryzysowego”.

2. W skład planów zarządzania kryzysowe go wchodzą następujące elementy:

1) plan główny zawierający: a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i ma py zagrożeń, b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w for mie siatki bezpieczeństwa, c) zestawienie sił i środków planowa nych do wykorzystania w sytua cjach kryzysowych;

2) zespół przedsięwzięć na wypadek sy tuacji kryzysowych, a w tym: a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w re alizacji planowanych przedsię wzięć na wypadek sytuacji kryzy sowej, c) procedury reagowania kryzysowe go, określające sposób postępo wania w sytuacjach kryzysowych, d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b;

3) załączniki funkcjonalne planu głów nego określające: a) procedury realizacji zadań z zakre su zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infra struktury krytycznej, b) organizację łączności, c) organizację systemu monitorowa nia zagrożeń, ostrzegania i alarmo wania, d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postę powania na wypadek zagrożeń, e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej, g) organizację ochrony przed zagro żeniami charakterystycznymi dla danego obszaru, h) wykaz zawartych umów i porozu mień związanych z realizacją za dań zawartych w planie zarządza nia kryzysowego, i) zasady oraz tryb oceniania i doku mentowania szkód, j) procedury uruchamiania rezerw państwowych, k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na te renie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego, l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury kry tycznej.

3. Plany zarządzania kryzysowego podle gają systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata.

4. Cykl planowania realizują właściwe or gany administracji publicznej oraz pod mioty przewidywane do realizacji przedsięwzięć określonych w planie za rządzania kryzysowego, w zakresie ich dotyczącym.

5. Plany zarządzania kryzysowego uzgad nia się z kierownikami jednostek organi zacyjnych, w zakresie ich dotyczącym, planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć określonych w planie.”;

4) po art. 5 dodaje się art. 5a i 5b w brzmieniu: „Art. 5a.

1. Na potrzeby Krajowego Planu Zarzą dzania Kryzysowego, ministrowie kie rujący działami administracji rządo wej, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie sporządzają Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa naro dowego, zwany dalej „Raportem”.

2. Koordynację przygotowania Raportu zapewnia dyrektor Rządowego Cen trum Bezpieczeństwa, a w części doty czącej zagrożeń o charakterze terrory stycznym, mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej, Szef Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego. Dziennik Ustaw Nr 131 — 9581 — Poz. 1076

3. Raport jest dokumentem zawierają cym następujące elementy:

1) wskazanie najważniejszych zagro żeń przez stworzenie mapy ryzyka;

2) określenie celów strategicznych;

3) określenie priorytetów w reagowa niu na określone zagrożenia;

4) wskazanie sił i środków niezbęd nych do osiągnięcia celów strate gicznych;

5) programowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przez uwzględnianie regionalnych i lokal nych inicjatyw;

6) wnioski zawierające hierarchicznie uporządkowaną listę przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.

4. Raport przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały.

5. Kierunki działania wynikające z wnios ków z Raportu stanowią element Kra jowego Planu Zarządzania Kryzysowe go oraz są uwzględniane w planach zarządzania kryzysowego.

6. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, sposób, tryb i terminy opracowywania Raportu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia od powiedniego poziomu bezpieczeń stwa narodowego. Art. 5b.

1. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, zwany dalej „programem”, którego celem jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycz nej, w szczególności w zakresie:

1) zapobiegania zakłóceniom funkcjo nowania infrastruktury krytycznej;

2) przygotowania na sytuacje kryzyso we mogące niekorzystnie wpłynąć na infrastrukturę krytyczną;

3) reagowania w sytuacjach zniszcze nia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

4) odtwarzania infrastruktury krytycz nej.

2. Program określa:

1) narodowe priorytety, cele, wymaga nia oraz standardy, służące zapew nieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

2) ministrów kierujących działami ad ministracji rządowej i kierowników urzędów centralnych odpowiedzial nych za systemy, o których mowa w art. 3 pkt 2;

3) szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urzą dzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla funkcjonowania państwa i zaspoko jenia potrzeb obywateli.

3. Program przygotowuje dyrektor Rzą dowego Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ministrami i kierownika mi urzędów centralnych odpowie dzialnymi za systemy, o których mowa w art. 3 pkt 2, oraz właściwymi w spra wach bezpieczeństwa narodowego.

4. Programem obejmuje się infrastruktu rę krytyczną w podziale na systemy, o których mowa w art. 3 pkt 2.

5. Program podlega aktualizacji nie rza dziej niż raz na dwa lata.

6. Do programu stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

7. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpie czeństwa:

1) na podstawie szczegółowych kryte riów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, we współpracy z odpowiednimi ministrami odpowiedzialnymi za systemy, sporządza jednolity wykaz obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy;

2) opracowuje wyciągi z wykazu infra struktury krytycznej, o którym mo wa w pkt 1, znajdującej się w danym systemie oraz przekazuje je mini strom i kierownikom urzędów cen tralnych odpowiedzialnym za dany system;

3) opracowuje wyciągi z wykazu infra struktury krytycznej, o którym mo wa w pkt 1, znajdującej się na tere nie województw oraz przekazuje je właściwym wojewodom;

4) informuje o ujęciu w wykazie, o któ rym mowa w pkt 1, obiektów, insta lacji lub urządzeń — ich właścicieli, posiadaczy samoistnych i zależ nych.

8. Właściwi wojewodowie, jeżeli istnieje potrzeba wynikająca z wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, są upoważnieni do przekazywania nie zbędnej informacji o infrastrukturze krytycznej na terenie województwa właściwemu organowi administracji publicznej działającemu na tym tere nie, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

9. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, sposób realizacji określo nych w ustawie obowiązków i współ pracy w zakresie programu przez orga ny administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe z właścicielami oraz posia daczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji, urządzeń i usług Dziennik Ustaw Nr 131 — 9582 — Poz. 1076 infrastruktury krytycznej oraz innymi organami i służbami publicznymi, bio rąc pod uwagę konieczność zapewnie nia odpowiedniego poziomu bezpie czeństwa infrastruktury krytycznej.”;

5) w art. 6: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń infrastruktury kry tycznej;”, — uchyla się pkt 2, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) odtwarzanie infrastruktury krytycznej;”, b) uchyla się ust. 2—4, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Właściciele oraz posiadacze samoistni i za leżni obiektów, instalacji lub urządzeń infra struktury krytycznej mają obowiązek ich ochrony, w szczególności przez przygotowa nie i wdrażanie, stosownie do przewidywa nych zagrożeń, planów ochrony infrastruk tury krytycznej oraz utrzymywanie własnych systemów rezerwowych zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjo nowanie tej infrastruktury, do czasu jej peł nego odtworzenia.”, d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Właściciele, posiadacze samoistni i zależni, o których mowa w ust. 5, mają obowiązek wyznaczyć, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 4, osobę odpowiedzial ną za utrzymywanie kontaktów z podmio tami właściwymi w zakresie ochrony infra struktury krytycznej.”, e) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6. Jeżeli dla obiektów, instalacji, urządzeń i usług infrastruktury krytycznej istnieją, tworzone na podstawie innych przepisów, plany odpowiadające wymogom planu ochrony infrastruktury krytycznej, uznaje się, iż wymóg posiadania takiego planu jest spełniony.

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia:

1) sposób tworzenia, aktualizacji oraz struk turę planów, o których mowa w ust. 5,

2) warunki i tryb uznania spełnienia obo wiązku posiadania planu odpowiadające go wymogom planu ochrony infrastruk tury krytycznej — uwzględniając potrzebę zapewnienia ciąg łości funkcjonowania infrastruktury krytycz nej.”;

6) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Prezes Rady Ministrów, z zachowaniem przepi sów o ochronie informacji niejawnych, okreś la, w drodze zarządzenia, wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północ noatlantyckiego oraz organy odpowiedzialne za ich uruchamianie.”;

7) w art. 8: a) w ust. 3: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ministrowie kierujący działami admini stracji rządowej: a) administracja publiczna, b) budownictwo, gospodarka przestrzen na i mieszkaniowa, c) finanse publiczne, d) gospodarka, e) gospodarka morska, f) gospodarka wodna, g) instytucje finansowe, h) informatyzacja, i) kultura i ochrona dziedzictwa narodo wego, j) łączność, k) oświata i wychowanie, l) rolnictwo, m) sprawiedliwość, n) środowisko, o) transport, p) zdrowie, q) praca, r) zabezpieczenie społeczne, s) Skarb Państwa;”, — po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) Główny Inspektor Ochrony Ârodowi ska;”, — po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;”, b) uchyla się ust. 8;

8) w art. 9: a) w ust. 1: — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) opiniowanie i przedkładanie Radzie Mini strów Krajowego Planu Zarządzania Kry zysowego;”, — uchyla się pkt 6, — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) opiniowanie projektu zarządzenia Preze sa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 7 ust. 4;”, — uchyla się pkt 8 i 9, b) uchyla się ust. 2; Dziennik Ustaw Nr 131 — 9583 — Poz. 1076

9) w art. 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Dyrektor Centrum pełni funkcję sekretarza Zespołu, o którym mowa w art. 8 ust. 1.”;

10) w art. 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Centrum zapewnia obsługę Rady Mini strów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw wewnętrz nych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarzą dzania kryzysowego.”, b) w ust. 2: — w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) opracowywanie i aktualizowanie Krajo wego Planu Zarządzania Kryzysowego, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędów obsługujących ministrów oraz kierowników urzędów centralnych,”, — po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) uzgadnianie planów zarządzania kryzy sowego sporządzanych przez ministrów kierujących działami administracji rzą dowej i kierowników urzędów central nych;”, — po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) zapewnienie koordynacji polityki infor macyjnej organów administracji pub licznej w czasie sytuacji kryzysowej;”, — pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6) współdziałanie z podmiotami, komórka mi i jednostkami organizacyjnymi Orga nizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych organiza cji międzynarodowych, odpowiedzialny mi za zarządzanie kryzysowe i ochronę infrastruktury krytycznej;

7) organizowanie, prowadzenie i koordyna cja szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządza nia kryzysowego oraz udział w ćwicze niach krajowych i międzynarodowych;”, — pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) realizacja zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycz nym;”, — po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: „10a) współdziałanie z Szefem Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego w zakre sie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charak terze terrorystycznym;”, — pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) realizacja zadań planistycznych i pro gramowych z zakresu ochrony infra struktury krytycznej, w tym opracowy wanie i aktualizacja załącznika funkcjo nalnego do Krajowego Planu Zarządza nia Kryzysowego dotyczącego ochrony infrastruktury krytycznej, a także współ praca, jako krajowy punkt kontaktowy, z instytucjami Unii Europejskiej i Orga nizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz ich krajami członkowskimi w zakre sie ochrony infrastruktury krytycznej;”, — uchyla się pkt 12, — pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) przygotowanie projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, o którym mo wa w art. 7 ust. 4;”, — dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu: „1

4) informowanie, zgodnie z właściwością, podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, o potencjalnych zagrożeniach oraz działaniach podjętych przez właści we organy; 1

5) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Koszty związane z funkcjonowaniem Cen trum są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.”; 1

1) w art. 12: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Ministrowie i kierownicy, o których mowa w ust. 1, opracowują plany zarządzania kry zysowego, w których w szczególności uwzględnia się:

1) analizę i ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń, w tym dla infrastruktury kry tycznej uwzględnionej w wykazie, o któ rym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1;

2) szczegółowe sposoby i środki reagowa nia na zagrożenia oraz ograniczania i li kwidacji ich skutków;

3) organizację monitoringu zagrożeń i reali zację zadań stałego dyżuru w ramach podwyższania gotowości obronnej pań stwa;

4) organizację realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu: „2a. Plany, o których mowa w ust. 2, są uzgad niane z dyrektorem Centrum i stanowią za łączniki funkcjonalne do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 2b. Ministrowie i kierownicy, o których mowa w ust. 1, na potrzeby realizacji zadań z za kresu zarządzania kryzysowego tworzą ze społy zarządzania kryzysowego, w skład których wchodzą kierujący właściwymi ko mórkami organizacyjnymi urzędu obsłu gującego ministra lub kierownika, o któ rych mowa w ust. 1, a także inne osoby przez nich wskazane. Dziennik Ustaw Nr 131 — 9584 — Poz. 1076 2c. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2b, należy:

1) dokonywanie okresowej oceny zagrożeń na potrzeby Raportu;

2) opiniowanie projektów planów zarzą dzania kryzysowego, o których mowa w ust. 2;

3) opiniowanie wykazu obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład infra struktury krytycznej w ramach swoich właściwości;

4) wypracowywanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania i przeciw działania zagrożeniom.”, c) uchyla się ust. 3; 1

2) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a.

1. Zadania z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycz nym są realizowane we współpracy z organami administracji rządowej właściwymi w tych sprawach, w szczególności z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Organy administracji publicznej, po siadacze samoistni i zależni obiek tów, instalacji lub urządzeń infra struktury krytycznej są obowiązani niezwłocznie przekazywać Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego, będące w ich posiadaniu, infor macje dotyczące zagrożeń o charak terze terrorystycznym dla tej infra struktury krytycznej, w tym zagrożeń dla funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodnokanalizacyj nych, ciepłowniczych oraz teleinfor matycznych istotnych z punktu wi dzenia bezpieczeństwa państwa, a także działań, które mogą prowa dzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmia rach, dziedzictwa narodowego lub środowiska.

3. Szef Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego, w przypadku podjęcia informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycz nym, zagrażającego infrastrukturze krytycznej, życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub środo wisku, może udzielać zaleceń orga nom i podmiotom zagrożonym tymi działaniami oraz przekazywać im nie zbędne informacje służące przeciw działaniu zagrożeniom.

4. Szef Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 3, informuje dyrektora Centrum.”; 1

3) w art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ministrowie i centralne organy administra cji rządowej, do których zakresu działania należą sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, w tym ochro ny ludności lub gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa, tworzą centra za rządzania kryzysowego.”, b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Obowiązek utworzenia centrum zarządza nia kryzysowego uznaje się za spełniony jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, utworzył komórkę organizacyjną w urzę dzie go obsługującym lub jednostkę orga nizacyjną jemu podległą lub nadzorowaną, odpowiedzialną za pełnienie całodobo wych dyżurów i stwarzającą gwarancję re alizacji zadań, o których mowa w ust. 2.”; 1

4) w art. 14: a) w ust. 2: — pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) kierowanie monitorowaniem, planowa niem, reagowaniem i usuwaniem skut ków zagrożeń na terenie województwa;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cy wilnego, w tym: a) wydawanie starostom zaleceń do po wiatowych planów zarządzania kryzy sowego, b) zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego, c) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wojewódzkie go planu zarządzania kryzysowego, d) realizacja wytycznych do wojewódz kich planów zarządzania kryzysowego;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadze nie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakre su zarządzania kryzysowego;”, — po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) współdziałanie z Szefem Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usu wania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;”, — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;”, — uchyla się pkt 8, b) ust. 3—5 otrzymują brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum, wydaje, w drodze zarządzenia, wojewodom wytyczne do wojewódzkich planów zarzą dzania kryzysowego. Dziennik Ustaw Nr 131 — 9585 — Poz. 1076

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego i ich aktualizacje, po zasięgnię ciu opinii dyrektora Centrum.

5. Zadania, o których mowa w ust. 2, wykonu je wojewoda we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej.”, c) w ust. 6 pkt 7—9 otrzymują brzmienie: „

7) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkie go planu zarządzania kryzysowego;

8) przygotowywanie, w oparciu o analizę za grożeń w poszczególnych powiatach, zale ceń wojewody do powiatowych planów za rządzania kryzysowego;

9) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwier dzenia wojewodzie powiatowych planów zarządzania kryzysowego;”, d) w ust. 8: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub za niechania działań ujętych w wojewódz kim planie zarządzania kryzysowego;”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarzą dzania kryzysowego;”, — uchyla się pkt 5; 1

5) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

5. Zarząd województwa uczestniczy w reali zacji zadań z zakresu zarządzania kryzy sowego, w tym planowania cywilnego, wynikających z jego kompetencji.”; 1

6) w art. 17: a) w ust. 2: — pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) kierowanie monitorowaniem, planowa niem, reagowaniem i usuwaniem skut ków zagrożeń na terenie powiatu;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cy wilnego, w tym: a) opracowywanie i przedkładanie woje wodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego, b) realizacja zaleceń do powiatowych pla nów zarządzania kryzysowego, c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzy sowego, d) zatwierdzanie gminnego planu zarzą dzania kryzysowego;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadze nie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakre su zarządzania kryzysowego;”, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwa nie skutków zdarzeń o charakterze terro rystycznym;”, — po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwa nia skutków zdarzeń o charakterze terro rystycznym;”, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zadania, o których mowa w ust. 2, starosta wykonuje przy pomocy powiatowej admini stracji zespolonej i jednostek organizacyj nych powiatu.”; 1

7) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

8.

1. Tworzy się powiatowe centra zarzą dzania kryzysowego.

2. Powiatowe centra zarządzania kryzy sowego zapewniają przepływ informa cji na potrzeby zarządzania kryzysowe go oraz wykonują odpowiednio zada nia, o których mowa w art. 16 ust. 2.

3. Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodo bowego alarmowania członków ze społu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzy sowych, określa starosta.

4. W miejscowościach będących jedno cześnie siedzibami powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumienia zawartego między tymi jednostkami samorządu terytorialne go, może być tworzone wspólne cen trum zarządzania kryzysowego obej mujące zasięgiem działania obszar obu jednostek samorządu terytorialnego.”; 1

8) w art. 19 w ust. 2: a) pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) kierowanie monitorowaniem, planowa niem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywil nego, w tym: a) realizacja zaleceń do gminnego planu za rządzania kryzysowego, b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarzą dzania kryzysowego;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu za rządzania kryzysowego;”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycz nym;”, Dziennik Ustaw Nr 131 — 9586 — Poz. 1076 c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego w zakresie prze ciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrory stycznym;”, d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.”; 1

9) w art. 20: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) całodobowe alarmowanie członków gmin nego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Art. 18 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

20) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: „Art. 20a. Organy właściwe w sprawach zarządza nia kryzysowego oraz dyrektor Centrum mają prawo żądania udzielenia infor macji, gromadzenia i przetwarzania da nych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie.”; 2

1) art. 22 i 23 otrzymują brzmienie: „Art. 2

2. Ministrowie kierujący działami admini stracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, starostowie i wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mogą powoływać ekspertów do udziału w pracach właściwych zespołów zarządzania kryzysowego. Art. 2

3.

1. W zależności od skali zagrożenia ata kiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, Prezes Rady Mini strów, ministrowie i kierownicy urzę dów centralnych oraz wojewodowie, w drodze zarządzenia, mogą wprowa dzić odpowiedni stopień alarmowy.

2. Rodzaje stopni alarmowych, warunki ich wprowadzenia oraz zadania wyko nywane w ramach poszczególnych stopni alarmowych określa się w wy kazie, o którym mowa w art. 7 ust. 4.

3. Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni.

4. Organy wymienione w ust. 1, w dro dze zarządzenia, odwołują lub zmie niają stopień alarmowy.”; 2

2) uchyla się art. 24; 2

3) w art. 25: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W realizacji zadań z zakresu zarządzania kry zysowego mogą uczestniczyć oddziały Sił Zbrojnych, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego.”, b) w ust. 3 uchyla się pkt 16; 2

4) w art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W budżecie jednostki samorządu terytorialne go tworzy się rezerwę celową na realizację za dań własnych z zakresu zarządzania kryzyso wego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wy datków budżetu jednostki samorządu teryto rialnego, pomniejszonych o wydatki inwesty cyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.”. Art.

2.

1. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego zostanie sporządzony w okresie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Plan, do czasu jego aktualizacji, może nie zawierać załączników funkcjo nalnych dotyczących infrastruktury krytycznej.

2. Plany zarządzania kryzysowego, o których mo wa w art. 12 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną spo rządzone w terminie dziewięciu miesięcy od dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy.

3. Plany reagowania kryzysowego, przygotowane na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozo stają w mocy do czasu ich aktualizacji, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Kryteria, o których mowa w art. 5b ust. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną sporządzone w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Wykaz, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostanie sporządzony w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania budże tów jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-19
Data wydania: 2009-07-17
Data wejścia w życie: 2009-09-19
Data obowiązywania: 2009-09-19
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1076