Dz.U. 2009 nr 134 poz. 1105

Dziennik Ustaw Nr 134 — 9734 — Poz. 1105 Na podstawie art. 185 ust. 12 ustawy z dnia 16 lip ca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organi zacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. Nr 106, poz. 88

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego — na własne potrzeby,”;

2) w § 2 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzy muje brzmienie: „Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2—4 i 5a, roczną opłatę w wysokości:”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Za prawo do dysponowania częstotliwością w celu:

1) przeprowadzenia badań,

2) przeprowadzenia eksperymentów,

3) zapewnienia okazjonalnego przekazu in formacji — podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2—4 i 5a, uiszczają opłatę w wysokości 50 % kwoty równej iloczynowi liczby miesię cy w okresie objętym prawem do dyspono wania częstotliwością i 1/12 opłaty rocznej.”;

4) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Przepisów ust. 2—5 nie stosuje się do podmio tów, o których mowa w § 1 pkt 1, 5 i 6—8.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6. Opłaty wnosi się na rachunek bieżący docho dów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1105 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-24
Data wydania: 2009-08-04
Data wejścia w życie: 2009-09-08
Data obowiązywania: 2009-09-08
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 134 poz. 1105