Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1114

Dziennik Ustaw Nr 135 — 9768 — Poz. 1114 Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 114

3) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: „24a) komory izotopowe — chronione stanowi ska pracy dla wytwarzania i dalszego po stępowania z materiałami radioaktywny mi; komory izotopowe nie muszą być izo latorami;”, b) po pkt 75 dodaje się pkt 75a w brzmieniu: „75a) przygotowywanie — postępowanie z ze stawami z radionuklidami wyeluowanymi z generatorów lub prekursorami radio aktywnymi w szpitalach oraz ich radio etykietowanie;”;

2) w załączniku do rozporządzenia: a) Aneks 1 „Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządze nia, b) Aneks 3 „Wytwarzanie produktów radiofarma ceutycznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządze nia, c) Aneks 7 „Wytwarzanie produktów leczniczych roślinnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządze nia.

§2. Wytwórcy dostosują warunki wytwarzania produktów leczniczych do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania określonych w niniejszym rozporządze niu w terminie miesiąca od dnia jego wejścia w życie.

§3. Wymagania w zakresie kapslowania fiolek, o których mowa w Aneksie 1 ust. 116—122 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmie niu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 marca 2010 r.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r. Minister Zdrowia: w z. J. Szulc 1114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817. Dziennik Ustaw Nr 135 — 9769 — Poz. 1114 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. (poz. 1114) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9770 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9771 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9772 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9773 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9774 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9775 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9776 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9777 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9778 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9779 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9780 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9781 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9782 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9783 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9784 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9785 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9786 — Poz. 1114 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9787 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9788 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9789 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9790 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9791 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9792 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9793 — Poz. 1114 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9794 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9795 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9796 — Poz. 1114 Dziennik Ustaw Nr 135 — 9797 — Poz. 1114

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-25
Data wydania: 2009-08-17
Data wejścia w życie: 2009-08-25
Data obowiązywania: 2009-08-25
Uwagi: par. 1 pkt 2 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1114