Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1116

Dziennik Ustaw Nr 136 — 9804 — Poz. 1116 Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 97, poz. 80

1) zarządza się, co na stępuje:

§1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wycho wania fizycznego dla uczniów klas IV—VI szkoły pod stawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie:

1) zajęć sportowych;

2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

3) zajęć tanecznych;

4) aktywnych form turystyki.

§2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mo wa w § 1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.

§3.

1. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedago giczną i radę szkoły lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, w ra mach form wymienionych w § 1, do wyboru przez uczniów.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;

2) uwarunkowania lokalne;

3) miejsce zamieszkania uczniów;

4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;

5) możliwości kadrowe.

§4. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, dwóch godzin obo wiązkowych zajęć wychowania fizycznego organi zowanych w formie zajęć określonych w § 1 pkt 4, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te za jęcia.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.2) Minister Edukacji Narodowej: w z. K. Szumilas ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grud nia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 217, poz. 2128), które traci moc z dniem 1 września 2009 r., na podstawie art. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 97, poz. 801). 1116 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ———————

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-08-26
Data wydania: 2009-08-19
Data wejścia w życie: 2009-09-01
Data obowiązywania: 2009-09-01
Data uchylenia: 2011-09-01
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1116