Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1120

Dziennik Ustaw Nr 136 — 9815 — Poz. 1120 Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powie trza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 122

7) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji:

1) rodzaje instalacji objętych systemem;

2) wartości progowe odniesione do zdolności pro dukcyjnych instalacji objętych systemem;

3) długość okresu rozliczeniowego;

4) substancje objęte systemem;

5) współczynnik ocieplenia wykorzystywany do obli czania ekwiwalentu.

§2. Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz war tości progowe odniesione do zdolności produkcyj nych tych instalacji na okres rozliczeniowy są określo ne w załączniku do rozporządzenia.

§3. Długość okresu rozliczeniowego dla wspólno towego systemu handlu uprawnieniami do emisji wy nosi 5 lat i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§4. W okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 3, wspólnotowym systemem handlu uprawnie niami do emisji jest objęty dwutlenek węgla (CO2).

§5.

1. Współczynnik ocieplenia służy do porówna nia wielkości udziału różnych gazów w globalnym ociepleniu oraz wyraża wielkość wpływu cząsteczki danego gazu na pochłanianie promieniowania długo falowego Ziemi w stosunku do pochłaniania tego pro mieniowania przez cząsteczkę dwutlenku węgla (CO2).

2. Współczynnik ocieplenia dla dwutlenku węgla (CO

2) wynosi 1 i jest wykorzystywany do obliczania ekwiwalentu.

§6. Instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na podstawie do tychczasowych przepisów stają się instalacjami obję tymi tym systemem na podstawie przepisów niniej szego rozporządzenia.

§7. Traci moc rozporządzenie Ministra Ârodowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnie niami do emisji (Dz. U. Nr 60, poz. 429 oraz z 2007 r. Nr 45, poz. 295).

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 1120 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 lipca 2009 r. (poz. 11

20) RODZAJE INSTALACJI OBJ¢TYCH WSPÓLNOTOWYM SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ORAZ WARTOÂCI PROGOWE ODNIESIONE DO ZDOLNOÂCI PRODUKCYJNYCH TYCH INSTALACJI NA OKRES ROZLICZENIOWY Rodzaje działalności Kod

1) Rodzaj instalacji Wartości progowe Działalność energetyczna E1.1 instalacje spalania z wyjątkiem instalacji spalania od padów niebezpiecznych lub komunalnych nominalna moc cieplna2) ponad 20 MW E1.2 instalacje spalania stosowane w zintegrowanych sta lowniach, w tym instalacje do walcowania, powtórne go podgrzewania, hartowania, wytrawiania nominalna moc cieplna2) ponad 20 MW E1.3 instalacje spalania stosowane w produkcji propylenu i etylenu w procesie krakingu petrochemicznego zdolność produkcyjna3) ponad 50 tysięcy Mg na rok E2 rafinerie ropy naftowej — E3 piece koksownicze — 1 2 3 4 Dziennik Ustaw Nr 136 — 9816 — Poz. 1120 1 2 3 4 Hutnictwo żelaza i stali F1 instalacje prażenia lub spiekania rud metali, w tym ru dy siarczkowej — F2 instalacje do produkcji surówki żelaza lub stali (pier wotnego lub wtórnego wytopu), w tym do ciągłego odlewania stali zdolność produkcyjna3) ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę Przemysł mineralny M1.1 instalacje do produkcji klinkieru cementowego w pie cach obrotowych zdolność produkcyjna3) ponad 500 Mg na dobę M1.2 instalacje do produkcji wapna zdolność produkcyjna3) ponad 50 Mg na dobę M2.1 instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego zdolność produkcyjna3) ponad 20 Mg wytopu na dobę M2.2 instalacje do produkcji wełny skalnej zdolność produkcyjna3) ponad 20 Mg wytopu na dobę M3 instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za po mocą wypalania zdolność produkcyjna3) ponad 75 Mg na dobę i pojemność pieca przekraczająca 4 m3 i gęstość ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca Inne O1 instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych — O2 instalacje do produkcji papieru lub tektury zdolność produkcyjna3) ponad 20 Mg na dobę Objaśnienia:

1) Określony w decyzji Komisji 2005/381/WE z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiającej kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emi sji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 126 z 19.05.2005, str. 43, z późn. zm.).

2) Ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu.

3) Maksymalna ilość wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pra cy instalacji. Uwaga: Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, zdolność produkcyjna) charakteryzujące skalę dzia łalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położo nych na terenie jednego zakładu sumuje się. Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 2137/W/C/2009 ISSN 0867-3411 Cena 1,90 zł (w tym 7 % VAT) Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06 Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530) www.cokprm.gov.pl e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2009-08-26
Data wydania: 2009-07-27
Data wejścia w życie: 2009-09-10
Data obowiązywania: 2009-09-10
Data uchylenia: 2011-06-21
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1120