Dz.U. 2009 nr 138 poz. 1127

Dziennik Ustaw Nr 138 — 9914 — Poz. 1127 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskie go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegóło wych warunków i trybu przyznawania pomocy finan sowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowa nia na obszarach górskich i innych obszarach o nieko rzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” obję tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2007—2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 32

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9: a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) których posiadanie zostało przeniesione na rzecz innego podmiotu, chyba że: a) rolnik złożył niezwłocznie do kierownika biura powiatowego Agencji, na formula rzu udostępnionym przez Agencję, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego zostało przeniesione posiadanie tych działek lub ich części, o zobowiązaniu te go podmiotu do: — kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiąza niem, o którym mowa w § 2 pkt 1, zło żonym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych lub ich części położo nych na obszarach ONW, — zapłaty na rzecz Agencji równowarto ści kwoty pomocy ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza dzia łek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW, jaką posiadacz ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby za niechał prowadzenia działalności rol niczej na tych działkach rolnych lub ich częściach — w przypadku zaniechania działalności rolniczej na działkach rol nych lub ich częściach położonych na obszarach ONW w okresie objętym zo bowiązaniem, o którym mowa w tiret pierwszym — lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania Agencji do wyjaśnień, a gdy przeniesienie posiada nia nastąpiło do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności ONW — nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, albo b) podmiot przejmujący posiadanie tych działek lub ich części złożył oświadcze nie, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Płatność ONW nie podlega zwrotowi, zgod nie z art. 47 rozporządzenia nr 1974/2006, je żeli zaniechanie działalności rolniczej, o któ rym mowa w ust. 1, nastąpiło na skutek:

1) rozwiązania przez wydzierżawiającego umowy dzierżawy gruntów rolnych, na których są położone objęte zobowiąza niem działki rolne lub ich części w grani cach obszarów ONW, z powodu zaistnie nia okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) dokonania scalenia nieruchomości obję tych zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 pkt 1 albo w § 6 ust. 3 pkt 1 lit. a, albo w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a, jeżeli rolnik w zamian za nieruchomości objęte scale niem nie otrzymał, zgodnie z przepisami o scalaniu i wymianie gruntów, nierucho mości położonych na obszarach ONW o powierzchni równoważnej z powierzch nią obszarów ONW poddaną scaleniu i objętą zobowiązaniem, w zakresie róż nic tych powierzchni;

3) wykonania prawa pierwokupu gruntów rolnych objętych zobowiązaniem ONW przez dzierżawcę lub Agencję Nierucho mości Rolnych, jakie przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), lub wy konania w odniesieniu do tych gruntów uprawnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, przez Agencję Nieru chomości Rolnych; 1127 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9915 — Poz. 1127

4) przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku której zmniejszyła się całkowita powierzchnia działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW;

5) wygaśnięcia umowy dzierżawy gruntów rolnych, na których są położone objęte zo bowiązaniem działki rolne lub ich części w granicach obszarów ONW, z powodu upływu czasu, na jaki została zawarta ta umowa, jeżeli jej wygaśnięcie nastąpiło po upływie 5 lat i 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pierwszej płatności ONW stała się ostateczna, a przed upły wem 5 lat od dnia wypłaty tej płatności.”, c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Przepis ust. 5 pkt 5 stosuje się wyłącznie w przypadku przyznania pierwszej płatności ONW za 2004 r.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki Dziennik Ustaw Nr 138 — 9916 — Poz. 1127 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2009 r. (poz. 1127) WYKAZ OBSZARÓW ONW Dziennik Ustaw Nr 138 — 9917 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9918 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9919 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9920 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9921 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9922 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9923 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9924 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9925 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9926 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9927 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9928 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9929 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9930 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9931 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9932 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9933 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9934 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9935 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9936 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9937 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9938 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9939 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9940 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9941 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9942 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9943 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9944 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9945 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9946 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9947 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9948 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9949 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9950 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9951 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9952 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9953 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9954 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9955 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9956 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9957 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9958 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9959 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9960 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9961 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9962 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9963 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9964 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9965 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9966 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9967 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9968 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9969 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9970 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9971 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9972 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9973 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9974 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9975 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9976 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9977 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9978 — Poz. 1127 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9979 — Poz. 1127 gm. w. — oznacza gminę wiejską w. — oznacza wiejską część gminy miejsko-wiejskiej

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-28
Data wydania: 2009-08-18
Data wejścia w życie: 2009-08-28
Data obowiązywania: 2009-08-28
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 138 poz. 1127