Dz.U. 2009 nr 138 poz. 1128

Dziennik Ustaw Nr 138 — 9980 — Poz. 1128 Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na do puszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stoso wania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charaktery styki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm.4)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po lp. 1 dodaje się lp. 1a—1h w brzmieniu: 1128 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin2) „1a (E)-5-deceno-1-ol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 1b (E,E)-8,10-dodecadieno-1-ol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 1c (Z)-11-heksadecenal 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 1d (Z)-11-heksadeceno-1-ol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 1e (Z)-13-oktadecenal 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 1f (Z)-7-tetradecenal 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 1g (Z)-8-dodeceno-1-ol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 1h (Z)-9-heksadecenal 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rol nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 86);

2) dyrektywy Komisji 2008/127/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kilku substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 344 z 20.12.2008, str. 89);

3) dyrektywy Komisji 2008/125/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu 2,5-dichloroben zoesoewgo, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 344 z 20.12.2008, str. 78);

4) dyrektywy Komisji 2009/11/WE z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bensulfuronu, 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i tebufenpiradu jako sub stancji czynnych (Dz. Urz. UE L 48 z 19.02.2009, str. 5);

5) dyrektywy Komisji 2009/37/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloromekwatu, związków miedzi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu i zeta-cypermetryny jako sub stancji czynnych (Dz. Urz. UE L 104 z 24.04.2009, str. 23);

6) dyrektywy Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 59);

7) dyrektywy Komisji 2009/77/WE z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 23).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964, z 2006 r. Nr 17, poz. 138, Nr 59, poz. 414, Nr 132, poz. 926, Nr 167, poz. 1187 i Nr 220, poz. 1609, z 2007 r. Nr 50, poz. 333, Nr 101, poz. 681, Nr 163, poz. 1159 i Nr 234, poz. 1723, z 2008 r. Nr 144, poz. 909 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 15. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9981 — Poz. 1128 „19b chlorek didecylodimetyloamonu 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r. 19c chloromekwat 1 grudnia 2009 r. 1 lutego 2013 r.” „5a aklonifen 1 września 2009 r. 1 października 2012 r.”

3) po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:

2) po lp. 3a dodaje się lp. 3b w brzmieniu: „3b 5-nitrogwajakolan sodu 1 listopada 2009 r. 1 stycznia 2013 r.”

4) po lp. 14a dodaje się lp. 14b w brzmieniu: „14b benzoesan denatonium 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.”

5) po lp. 18 dodaje się lp. 18a w brzmieniu: „18a chizalofop-P 1 grudnia 2009 r. 1 lutego 2013 r.”

6) po lp. 19a dodaje się lp. 19b i 19c w brzmieniu:

7) po lp. 23 dodaje się lp. 23a w brzmieniu: „23a chlorowodorek trimetyloaminy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.”

8) po lp. 24 dodaje się lp. 24a w brzmieniu: „24a chlorsulfuron 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.”

9) po lp. 30 dodaje się lp. 30a w brzmieniu: „30a cymoksanil 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.”

10) po lp. 33 dodaje się lp. 33a w brzmieniu: „33a cyromazyna 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.” 1

1) po lp. 37d dodaje się lp. 37e i 37f w brzmieniu: „37e diatomit (ziemia okrzemkowa) 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 37f difenakum 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.” 1

2) po lp. 38 dodaje się lp. 38a w brzmieniu: „38a dimetachlor 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.” Dziennik Ustaw Nr 138 — 9982 — Poz. 1128 1

3) po lp. 43a dodaje się lp. 43b i 43c w brzmieniu: „43b dodemorf 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 43c dwutlenek węgla 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 1

4) po lp. 45 dodaje się lp. 45a w brzmieniu: „45a etofenproks 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.” 1

5) po lp. 49 dodaje się lp. 49a w brzmieniu: „49a etylen 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 1

6) po lp. 70 dodaje się lp. 70a—70c w brzmieniu: „70a fosforek glinu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 70b fosforek magnezu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 70c fosforek wapnia 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 1

7) po lp. 72a dodaje się lp. 72b w brzmieniu: „72b gibereliny 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 1

8) po lp. 79 dodaje się lp. 79a w brzmieniu: „79a imidachlopryd 1 września 2009 r. 1 października 2012 r.” 1

9) po lp. 83 dodaje się lp. 83a w brzmieniu: „83a izomaślan Z,Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-doko zatetraen-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.”

20) po lp. 88 dodaje się lp. 88a w brzmieniu: „88a karbid 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 2

1) po lp. 89a dodaje się lp. 89b w brzmieniu: „89b keton metylononylowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 2

2) po lp. 91 dodaje się lp. 91a i 91b w brzmieniu: „91a krzemian glinowo-sodowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 91b krzemian glinu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” Dziennik Ustaw Nr 138 — 9983 — Poz. 1128 „92a kwas giberelinowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 92b kwas octowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 92c kwasy tłuszczowe C7-C20 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 2

3) po lp. 92 dodaje się lp. 92a—92c w brzmieniu: „95a lufenuron 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.” 2

4) po lp. 95 dodaje się lp. 95a w brzmieniu: 2

5) po lp. 99 dodaje się lp. 99a w brzmieniu: „99a mączka z krwi 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 2

6) po lp. 104a dodaje się lp. 104b i 104c w brzmieniu: „104b metamitron 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 104c metazachlor 1 września 2009 r. 1 października 2012 r.” 2

7) po lp. 111 dodaje się lp. 111a w brzmieniu: „111a metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzo esowego 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” „113a mieszanina (Z)-11-heksadecenalu oraz octanu (Z)-11-heksadecenu-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 113b mieszanina (Z)-9-heksadecenalu oraz (Z)-11-heksadecenalu oraz (Z)-13-okta decenalu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 113c mieszanina octanu (E)-5-decenu-1-ylu oraz (E)-5-deceno-1-olu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 113d mieszanina octanu (E,Z)-7,9-dodeca dienu-1-ylu oraz octanu (E,E)-7,9-do decadienu-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 113e mieszanina octanu (E/Z)-8-dodecenu 1-ylu oraz octanu (E)-8-dodecenu-1-ylu oraz octanu (Z)-8-dodecenu-1-ylu oraz (Z)-8-dodeceno-1-olu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 113f mieszanina octanu (Z)-8-dodecen-1 ylu oraz octanu dodecylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 113g mieszanina octanu (Z)-9-dodecen-1 ylu oraz octanu dodecylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 113h mieszanina octanu (Z,Z)-7,11-heksade cadienu-1-ylu oraz octanu (Z,Z)-7,11 heksadecadienu-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 2

8) po lp. 113 dodaje się lp. 113a—113h w brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 138 — 9984 — Poz. 1128 „114a mocznik 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114b octan (E)-11-tetradeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114c octan (E, Z)-2, 13-octadecadieno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114d octan (E,Z)-7,9-dodecadieno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114e octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114f octan (Z)-8-dodeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114g octan (Z)-9-dodeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114h octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114i octan (Z, E)-7, 11-heksadecadieno-1 ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114j octan (Z, E)-9, 12-tetradecadieno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114k octan amonu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114l octan Z-11-heksadeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 114m octan Z-13-heksadecenu-11-yn-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 2

9) po lp. 114 dodaje się lp. 114a—114m w brzmieniu: „118a oktan (E)-5-deceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 118b oktan (E)-8-dodeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 118c oktan (E/Z)-8-dodeceno-1-ylu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 118d oleje roślinne/olej rzepakowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 118e oleje roślinne/olejek cytronellowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 118f oleje roślinne/olejek goździkowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 118g oleje roślinne/olejek z mięty zielonej 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 118h orto-nitrofenolan sodu 1 listopada 2009 r. 1 stycznia 2013 r.” 30) po lp. 118 dodaje się lp. 118a—118h w brzmieniu: „120a penkonazol 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.” 3

1) po lp. 120 dodaje się lp. 120a w brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 138 — 9985 — Poz. 1128 3

2) po lp. 121b dodaje się lp. 121c i 121d w brzmieniu: „121c piasek kwarcowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 121d pieprz 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 3

3) po lp. 130 dodaje się lp. 130a—130c w brzmieniu: „130a p-nitrofenolan sodu 1 listopada 2009 r. 1 stycznia 2013 r. 130b podchloryn sodu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 130c pozostałości destylacji tłuszczu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 3

4) po lp. 132 dodaje się lp. 132a w brzmieniu: „132a propachizafop 1 grudnia 2009 r. 1 lutego 2013 r.” 3

5) po lp. 138a dodaje się lp. 138b w brzmieniu: „138b proteiny hydrolizowane 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” „139c putrescyna 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 139d pyretryny 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 139e repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/olej rybny 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 139f repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/smoła ole ju talowego 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 139g repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 3

6) po lp. 139b dodaje się lp. 139c—139g w brzmieniu: „140a siarczan glinowo-amonowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 140b siarczan żelaza 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 140c siarka 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.” 3

7) po lp. 140 dodaje się lp. 140a—140c w brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 138 — 9986 — Poz. 1128 „145a sulkotrion 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 145b środki odstraszające zapachem pocho dzenia zwierzęcego lub roślinnego/ olej talowy surowy 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 145c tebufenpirad 1 listopada 2009 r. 1 stycznia 2013 r. 3

8) po lp. 145 dodaje się lp. 145a—145e w brzmieniu: 145d tebukonazol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 145e teflubenzuron 1 grudnia 2009 r. 1 lutego 2013 r.” 3

9) po lp. 146 dodaje się lp. 146a w brzmieniu: „146a tetradecano-1-ol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” „154b triadimenol 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 154c trialat 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.” 40) po lp. 154a dodaje się lp. 154b i 154c w brzmieniu: 4

1) po lp. 158 dodaje się lp. 158a w brzmieniu: „158a triflusulfuron 1 stycznia 2010 r. 1 marca 2013 r.” „161a wapień 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 161b węglan wapnia 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r.” 4

2) po lp. 161 dodaje się lp. 161a i 161b w brzmieniu: „162b wodorowęglan potasu 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 162c wyciąg z alg morskich 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 162d wyciąg z czosnku 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 162e wyciąg z krzewu herbacianego 1 września 2009 r. 1 listopada 2012 r. 4

3) po lp. 162a dodaje się lp. 162b—162f w brzmieniu: 162f zeta-cypermetryna 1 grudnia 2009 r. 1 lutego 2013 r.” Dziennik Ustaw Nr 138 — 9987 — Poz. 1128 4

4) po lp. 164 dodaje się lp. 165 w brzmieniu: „165 związki miedzi: wodorotlenek miedzi, tlenochlorek miedzi, tlenek miedzi, ciecz bordoska, trójzasadowy siarczan miedzi 1 grudnia 2009 r. 1 lutego 2013 r.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-28
Data wydania: 2009-08-21
Data wejścia w życie: 2009-08-28
Data obowiązywania: 2009-08-28
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 138 poz. 1128