Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1141

Dziennik Ustaw Nr 139 — 10061 — Poz. 1141 Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakre su zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przed miotami ortopedycznymi wraz z określeniem pozio mu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Âwiadczenie gwarantowane z zakresu zaopa trzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami or topedycznymi obejmuje także naprawę przedmiotu ortopedycznego w ramach limitu ceny tej naprawy.

§2. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3. Warunkiem realizacji świadczeń gwarantowa nych, o których mowa w § 1 i 2, jest przedstawienie przez świadczeniobiorcę zlecenia lekarza ubezpiecze nia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowot nego wraz z potwierdzeniem prawa do tych świad czeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.3) Minister Zdrowia: w z. J. Szulc ———————

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządze niem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmio tami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 275, poz. 2732 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 39

7) oraz rozporządze niem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytko wania, a także wyrobów medycznych będących przedmio tami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależno ści od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopa trzenie w te wyroby i środki (Dz. U. Nr 276, poz. 2739 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 396), które tracą moc z dniem 31 sierp nia 2009 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989). 1141 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989. Dziennik Ustaw Nr 139 — 10062 — Poz. 1141 Z ał ąc zn ik i d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a Z d ro w ia z d n ia 2 9 si er p n ia 2 00 9 r. (p o z. 1 14 1) Z ał ąc zn ik n r 1 W Y K A Z Â W IA D C Z E ¡ G W A R A N T O W A N Y C H Z Z A K R E S U Z A O PA T R Z E N IA W W Y R O B Y M E D Y C Z N E B ¢ D Ñ C E P R Z E D M IO TA M I O R T O P E D Y C Z N Y M I W R A Z Z O K R E Â LE N IE M P O Z IO M U , W T Y M L IM IT U C E N T Y C H Â W IA D C Z E ¡ I S P O S O B U IC H F IN A N S O W A N IA O R A Z W A R U N K Ó W IC H R E A LI Z A C JI Dziennik Ustaw Nr 139 — 10063 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10064 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10065 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10066 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10067 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10068 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10069 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10070 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10071 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10072 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10073 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10074 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10075 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10076 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10077 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10078 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10079 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10080 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10081 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10082 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10083 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10084 — Poz. 1141 *) P o d st aw o w e kr yt er ia p rz yz n aw an ia w yr o b ó w m ed yc zn yc h b ęd ąc yc h p rz ed m io ta m i o rt o p ed yc zn ym i, kt ó ry ch o kr es u ży tk o w an ia m o że u le c sk ró ce n iu 1. U o só b d o ro sł yc h w p rz yp ad ka ch z m ia n w st an ie f iz yc zn ym o so b y, p o w o d u ją cy ch k o n ie cz n o ść s kr ó ce n ia o kr es u u ży tk o w an ia w yr o b u m ed yc zn eg o b ęd ąc eg o p rz ed m io te m o rt o p ed yc zn ym , a m o żl iw o śc i r eg u la cj i t eg o p rz ed m io tu z o st ał y w yc ze rp an e. 2. U d zi ec i i m ło d zi eż y d o 1 8 ro ku ż yc ia , g d y m o żl iw o śc i r eg u la cj i t eg o p rz ed m io tu z o st ał y w yc ze rp an e, a w ys tą p iły z m ia n y w st an ie f iz yc zn ym w w yn ik u : 1) z ab ie g ó w c h ir u rg ic zn yc h lu b je d n o st ek c h o ro b o w yc h p o w o d u ją cy ch k o n ie cz n o ść s kr ó ce n ia o kr es u u ży tk o w an ia p rz ed m io tó w o rt o p ed yc zn yc h ; 2) r eh ab ili ta cj i; 3) r o zw o ju f iz yc zn eg o . 3. W n io se k le ka rz a o sk ró ce n ie o kr es u u ży tk o w an ia w yr o b u m ed yc zn eg o b ęd ąc eg o p rz ed m io te m o rt o p ed yc zn ym , w yd an eg o b ez p ła tn ie d o w ys o ko śc i l im it u c en y lu b c zę śc io w o o d p ła tn ie , m u si z aw ie ra ć w yc ze rp u ją ce u za sa d n ie n ie m ed yc zn e zg o d n e z p o d st aw o w ym i k ry te ri am i p rz yz n aw an ia t eg o p rz ed m io tu . ** ) P o d st aw o w e kr yt er ia p rz yz n aw an ia o b u w ia o rt o p ed yc zn eg o 1. W ro d zo n e lu b u tr w al o n e, z ab u rz aj ąc e fu n kc ję c h o d u z n ie ks zt ał ce n ia s to p y: 1) n ie p ra w id ło w e u st aw ie n ie s to p y zm n ie js za ją ce j ej n at u ra ln ą p o w ie rz ch n ię p o d p ar ci a (n p . st o p a ko ń sk o -s zp o ta w a, p ię to w a) , je że li p o w o d u je t o n ie w yd o ln o ść s ta ty cz n ą n ad m ie rn ie o b ci ąż o n yc h t ka n ek ; 2) r o zl eg łe z n ie ks zt ał ce n ia t ka n ek m ię kk ic h i ko śc i l u b r o zl eg łe o w rz o d ze n ia n a n at u ra ln yc h p ła sz cz yz n ac h p o d p ar ci a st o p y; 3) w ys tę p o w an ie t yp o w yc h z n ie ks zt ał ce ń s ta ty cz n o -d yn am ic zn yc h p rz o d o st o p ia o b ej m u ją ce : a) p rz yk u rc ze p al có w , k tó ry ch o p u sz ki n ie o p ie ra ją s ię n a p o d ło żu ( m ło te cz ko w at e zn ie ks zt ał ce n ia p al có w ), b ) ko śl aw o ść p al u ch a p rz ek ra cz aj ąc ą 60 °, c) p o d es zw o w e w ys ta w an ie g łó w k o śc i ś ró d st o p ia z za n ik ie m t ka n ki p o d sk ó rn ej ; 4) s to p a o lb rz ym ia w sk u te k ro zr o st u t ka n ek m ię kk ic h lu b s zk ie le tu ( n p . w ro d zo n e p o łą cz en ia t ęt n ic zo -ż yl n e, s ło n io w at o ść ) o ra z st o p a kr ó ts za c o n aj m n ie j o 3 cm , w ym ag a ją ca z ao p at rz en ia w o b u w ie r ó żn ej w ie lk o śc i; 5) u sz ty w n ie n ie s to p y is ta w u s ko ko w o -g o le n io w eg o w p o zy cj i c zy n n o śc io w o n ie ko rz ys tn ej . 2. S kr ó ce n ie k o ń cz yn y d o ln ej : 1) u o só b d o ro sł yc h c o n aj m n ie j 3 cm ; 2) u d zi ec i i m ło d zi eż y d o u ko ń cz en ia 1 8 ro ku ż yc ia c o n aj m n ie j 2 cm . 3. P o ra że n ia i n ie d o w ła d y m ię śn i s ta b ili zu ją cy ch s to p ę. 4. A m p u ta cj a cz ęś ci s to p y, tj . u b yt ki s zk ie le tu s to p y ku ty ło w i o d g łó w k o śc i ś ró d st o p ia , a ta kż e in n e u b yt ki , z w yj ąt ki em p al có w , u tr u d n ia ją ce u tr zy m an ie n a st o p ie o b u w ia s ta n d ar d o w eg o . 5. W p rz yp ad ku k o n ie cz n o śc i u tr w al en ia w yn ik ó w o p er ac yj n eg o le cz en ia s to p y. 6. U tr w al o n e p rz yk u rc ze s ta w ó w k o la n o w yc h lu b b io d ro w yc h w ym ag aj ąc e w yr ó w n an ia u st aw ie n ie m k o ń sk im s tó p c o n aj m n ie j o 4 cm ( zg ię ci e p o d es zw o w e) . Dziennik Ustaw Nr 139 — 10085 — Poz. 1141 Li m it y ce n d la n ap ra w p rz ed m io tó w o rt o p ed yc zn yc h Dziennik Ustaw Nr 139 — 10086 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10087 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10088 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10089 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10090 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10091 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10092 — Poz. 1141 Z ał ąc zn ik n r 2 W Y K A Z Â W IA D C Z E ¡ G W A R A N T O W A N Y C H Z Z A K R E S U Z A O PA T R Z E N IA W Â R O D K I P O M O C N IC Z E O R A Z Z O K R E Â LE N IE M L IM IT U C E N T Y C H Â W IA D C Z E ¡ IS P O S O B U IC H F IN A N S O W A N IA O R A Z W A R U N K Ó W IC H R E A LI Z A C JI Dziennik Ustaw Nr 139 — 10093 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10094 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10095 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10096 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10097 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10098 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10099 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10100 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10101 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10102 — Poz. 1141 Dziennik Ustaw Nr 139 — 10103 — Poz. 1141

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-31
Data wydania: 2009-08-29
Data wejścia w życie: 2009-08-31
Data obowiązywania: 2009-08-31
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1141