Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80

Dziennik Ustaw Nr 14 — 1804 — Poz. 80 Na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 26 czerw ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej spo rządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego.

§2. Określa się wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, o symbolu Z-KW, zwanej dalej „statystycz ną kartą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§3. Statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwanego dalej „proto kołem powypadkowym”, albo na podstawie karty wy padku, w których stwierdzono, że wypadek jest wy padkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

§4.

1. Statystyczną kartę sporządza się według ob jaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypeł nienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Część I statystycznej karty sporządza się nie póź niej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w któ rym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.

3. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty spo rządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§5.

1. Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca przekazuje w terminie do 1

5. dnia roboczego miesiąca następującego po mie siącu, w którym został zatwierdzony protokół powy padkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.

2. Wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycz nej karty pracodawca przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protoko łu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

3. Statystyczną kartę przekazuje się w formie elek tronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzę du Statystycznego lub oryginał sporządzony w formie pisemnej do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

§6. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodar ki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie staty stycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 269, poz. 2672).

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy ———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admi nistracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654. Dziennik Ustaw Nr 14 — 1805 — Poz. 80 Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. (poz. 80) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 14 — 1806 — Poz. 80 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1807 — Poz. 80 Załącznik nr 2 OBJAÂNIENIA, KLASYFIKACJE I OZNACZENIA KODOWE DO WYPE¸NIENIA STATYSTYCZNEJ KARTY WYPADKU (Z-KW) Dziennik Ustaw Nr 14 — 1808 — Poz. 80 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1809 — Poz. 80 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1810 — Poz. 80 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1811 — Poz. 80 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1812 — Poz. 80 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1813 — Poz. 80 Dziennik Ustaw Nr 14 — 1814 — Poz. 80

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-01-29
Data wydania: 2009-01-07
Data wejścia w życie: 2009-02-06
Data obowiązywania: 2009-02-06
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80