Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1145

Dziennik Ustaw Nr 140 — 11020 — Poz. 1145 Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwaran towanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, zwa nych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom finansowania przejazdu środkami trans portu sanitarnego w przypadkach niewymienio nych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan sowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp — zapewnienie realizacji świadczeń gwa rantowanych w innym miejscu udzielania świad czeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;

2) gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii — po mieszczenie, w którym są udzielane świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych;

3) lekarz specjalista — lekarza, który posiada specja lizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

4) lekarz w trakcie specjalizacji — lekarza, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji, a w przypadku lekarza realizującego świadczenia gwarantowane w oddziale stacjonarnym — leka rza, który rozpoczął specjalizację;

5) lokalizacja — budynek lub zespół budynków ozna czonych tym samym adresem, w których jest zlo kalizowane miejsce udzielania świadczeń gwaran towanych;

6) porada lekarska rehabilitacyjna — świadczenie gwarantowane udzielane w warunkach ambulato ryjnych lub domowych przez lekarza ze specjaliza cją I stopnia lub lekarza specjalistę, lub lekarza w trakcie specjalizacji;

7) zabieg fizjoterapeutyczny — świadczenie gwaran towane udzielane w cyklach odpowiadających po trzebom zdrowotnym świadczeniobiorcy objętego leczeniem rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycz nym.

§3.

1. Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia.

2. Âwiadczenia gwarantowane są udzielane zgod nie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wy korzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonal nej, ludowej lub orientalnej.

§4. Âwiadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:

1) ambulatoryjnych, które obejmują: a) lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, realizowaną przez poradę lekarską rehabilitacyj ną, b) fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez: — wizytę fizjoterapeutyczną, — zabieg fizjoterapeutyczny;

2) domowych, które obejmują: a) poradę lekarską rehabilitacyjną, b) fizjoterapię domową realizowaną przez: — wizytę fizjoterapeutyczną, — zabieg fizjoterapeutyczny;

3) ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują: a) rehabilitację ogólnoustrojową, b) rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku roz wojowego, c) rehabilitację słuchu i mowy, d) rehabilitację wzroku, e) rehabilitację kardiologiczną, f) rehabilitację pulmonologiczną z wykorzysta niem metod subterraneoterapii;

4) stacjonarnych, które obejmują: a) rehabilitację ogólnoustrojową, b) rehabilitację neurologiczną, c) rehabilitację pulmonologiczną, d) rehabilitację kardiologiczną. 1145 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989. Dziennik Ustaw Nr 140 — 11021 — Poz. 1145

§5.

1. Porada lekarska rehabilitacyjna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, udzielana dorosłym i dzieciom, obejmuje:

1) ogólną ocenę stanu zdrowia — badanie lekarskie;

2) skierowanie na konsultację i badania dodatkowe;

3) określenie zakresu ruchu w stawach;

4) test czynnościowy;

5) ocenę aktywności ruchowej;

6) ocenę czucia powierzchownego i głębokiego;

7) ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych;

8) pomiar długości kończyn i obwodów;

9) ocenę chodu i lokomocji;

10) ocenę samoobsługi i samodzielności; 1

1) ocenę deformacji i zniekształceń; 1

2) punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe; 1

3) zlecenie na wyroby medyczne będące przedmio tami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi oraz inne zlecenia i wnioski; 1

4) zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego); 1

5) skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowisko we; 1

6) końcową ocenę procesu usprawniania.

2. Porada lekarska rehabilitacyjna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, udzielana noworodkom i niemowlętom obejmuje czynności wymienione w ust. 1 oraz:

1) ocenę rozwoju psychoruchowego;

2) ocenę rozwoju neurofizjologicznego;

3) pomiary antropometryczne;

4) ocenę deformacji, cech dyzmorfii i ograniczeń za kresu ruchu w stawach kończyn górnych i dol nych;

5) ocenę percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kon taktu emocjonalnego z otoczeniem.

3. Wizyta fizjoterapeutyczna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i pkt 2 lit. b tiret pierwsze, obejmuje:

1) zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego stanowiącego integralną część fizjoterapii, które realizuje cel skierowania na rehabilitację i jest zgodne z tym skierowaniem;

2) ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczenio biorcy przed rozpoczęciem rehabilitacji lub fizjote rapii;

3) badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne ba danie konieczne do ustalenia planu rehabilitacji;

4) końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu rehabilitacji lub fizjoterapii;

5) udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dal szego postępowania rehabilitacyjnego.

§6.

1. Âwiadczenia gwarantowane, o których mo wa w § 4 pkt 2, są udzielane świadczeniobiorcom, któ rzy ze względu na brak możliwości samodzielnego po ruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 4 pkt 1, a wymagają rehabilitacji lub fizjo terapii.

2. Zabieg fizjoterapeutyczny, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. b tiret drugie, jest udzielany świadczeniobior com z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodo wanymi:

1) ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych móz gu, urazach) — przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowe go układu nerwowego odpowiadającymi

5. stop niowi skali oceny stopnia inwalidztwa, zwanej da lej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzy mania

5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 1

8. roku życia;

3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego — przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

4) chorobami przewlekle postępującymi, w szczegól ności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapale niem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyj nymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodro wych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezo plastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

6) urazami kończyn dolnych — przez okres do 6 mie sięcy od dnia powstania urazu;

7) osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

3. Skalę opartą na skali Rankina określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§7. Âwiadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 pkt 3, są udzielane świadczeniobiorcom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warun kach ambulatoryjnych, a którzy nie wymagają całodo bowego nadzoru medycznego.

§8.

1. Âwiadczenia gwarantowane, o których mo wa w § 4 pkt 4, są udzielane świadczeniobiorcom, któ rzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyj nych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Dziennik Ustaw Nr 140 — 11022 — Poz. 1145

2. Kwalifikację świadczeniobiorcy do rehabilitacji neurologicznej, o której mowa w § 4 pkt 4 lit. b, prze prowadza się na podstawie oceny stanu świadczenio biorcy, oceny dysfunkcji układu nerwowego i oceny stopnia inwalidztwa dokonanej za pomocą skali opar tej na skali Rankina; oceny według skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do kwalifikacji dzieci do ukończenia 1

8. roku życia.

§9.

1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca za pewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne;

2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40 % ze środków publicz nych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2) chorób nowotworowych,

3) chorób oczu,

4) chorób przemiany materii,

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6) chorób skóry i tkanki podskórnej,

7) chorób układu krążenia,

8) chorób układu moczowo-płciowego,

9) chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego, 1

1) chorób układu ruchu, 1

2) chorób układu trawiennego, 1

3) chorób układu wydzielania wewnętrznego, 1

4) chorób zakaźnych i pasożytniczych, 1

5) urazów i zatruć, 1

6) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych — gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego po ruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wyma ga przy korzystaniu ze środków transportu publiczne go pomocy innej osoby lub środka transportu publicz nego dostosowanego do potrzeb osób niepełno sprawnych.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r. Minister Zdrowia: E. Kopacz Dziennik Ustaw Nr 140 — 11023 — Poz. 1145 Z ał ąc zn ik i d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a Z d ro w ia z d n ia 3 0 si er p n ia 2 00 9 r. (p o z. 1 14 5) Z ał ąc zn ik n r 1 W Y K A Z O R A Z W A R U N K I R E A LI Z A C JI Â W IA D C Z E ¡ G W A R A N T O W A N Y C H Z Z A K R E S U R E H A B IL IT A C JI L E C Z N IC Z E J Dziennik Ustaw Nr 140 — 11024 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11025 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11026 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11027 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11028 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11029 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11030 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11031 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11032 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11033 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11034 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11035 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11036 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11037 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11038 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11039 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11040 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11041 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11042 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11043 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11044 — Poz. 1145 Dziennik Ustaw Nr 140 — 11045 — Poz. 1145 Z ał ąc zn ik n r 2 S K A LA O PA R TA N A S K A LI R A N K IN A

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-31
Data wydania: 2009-08-30
Data wejścia w życie: 2009-08-31
Data obowiązywania: 2009-08-31
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1145