Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1171

Dziennik Ustaw Nr 143 — 11367 — Poz. 1171 Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa rodzaje kosztów pro wadzenia badań i prac rozwojowych oraz kosztów związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek, które mogą być pokrywane z funduszu innowacyjności, a także sposób i warunki wykorzystywania środków tego funduszu oraz obowiązki informacyjne przedsię biorcy i organów państwowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomo cy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikro przedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy — rozumie się przez to odpowiednio mikroprzedsiębior stwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trak tatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blo kowych).

§3.

1. Kosztami kwalifikującymi się do finansowa nia ze środków funduszu innowacyjności są następu jące koszty:

1) wynagrodzeń, innych świadczeń pieniężnych oraz pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubez pieczenia społeczne, osób zatrudnionych lub wy konujących zobowiązania wynikające z umów cy wilnoprawnych przy prowadzeniu badań i prac rozwojowych, w części, w jakiej te wynagrodzenia, świadczenia i koszty są bezpośrednio związane z prowadzeniem badań lub prac rozwojowych;

2) wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury badawczej lub innych urządzeń wykorzystywanych w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań lub prac rozwojowych, w czasie ich prowadzenia;

3) zakupu aparatury badawczej lub urządzeń, o któ rych mowa w pkt 2, w części stanowiącej równo wartość łącznych odpisów amortyzacyjnych zgod nie z przepisami podatkowymi w okresie prowa dzenia badań lub prac rozwojowych;

4) zakupu budynków w zakresie, w jakim są używane do prowadzenia badań lub prac rozwojowych, w części stanowiącej równowartość łącznych od pisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami po datkowymi w okresie prowadzenia badań lub prac rozwojowych w tych budynkach;

5) wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu w zakresie, w jakim jest on używany do prowadze nia badań lub prac rozwojowych;

6) wynikające z opłat za dokonanie czynności prze niesienia własności gruntu, z wyłączeniem ceny zakupu gruntu, w zakresie, w jakim jest on używa ny do prowadzenia badań lub prac rozwojowych;

7) stanowiące odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu używanego do prowadzenia badań lub prac rozwojowych;

8) ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równo rzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych i wykorzysty wanych wyłącznie do prowadzenia badań lub prac rozwojowych;

9) ogólne i operacyjne, ponoszone bezpośrednio przy prowadzeniu badań lub prac rozwojowych, w tym koszty zużycia materiałów i energii związa ne bezpośrednio z prowadzeniem badań lub prac rozwojowych.

2. Kosztami kwalifikującymi się do finansowania ze środków funduszu innowacyjności są poniesione przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę następujące koszty uzyskania patentu na wynalazek:

1) przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i do konania zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy;

2) prowadzenia postępowania o udzielenie patentu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia wynalazku do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastęp stwa;

3) odparcia zarzutów niespełnienia warunków wy maganych do uzyskania patentu, zarówno w po stępowaniu o udzielenie patentu, jak i po jego za kończeniu, wynikające z wniesienia sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie patentu, w szczególno ści koszty zastępstwa, zarówno w Urzędzie Paten towym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpo wiednim zagranicznym organie. 1171 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). Dziennik Ustaw Nr 143 — 11368 — Poz. 1171

§4.

1. Ârodki funduszu innowacyjności wykorzy stane na finansowanie kosztów, o których mowa w § 3, stanowią pomoc publiczną w części wynikają cej z następującego wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: P — wartość pomocy publicznej w danym roku po datkowym, Oi — wartość odpisu na fundusz innowacyjności dokonaną w miesiącu i, przy czym za dzień od pisu przyjmuje się ostatni dzień miesiąca, i — ilość miesięcy pomiędzy dokonaniem odpisu a końcem roku podatkowego, Ok — kwotę środków funduszu innowacyjności sta nowiącą przychód z działalności centrum ba dawczo-rozwojowego, m — 11 miesięcy od pierwszego możliwego odpisu do końca roku, Wi — kwotę wydatku finansowanego z funduszu in nowacyjności w miesiącu i, przy czym za dzień poniesienia wydatku przyjmuje się ostatni dzień miesiąca, t — stawkę podatku dochodowego obowiązującą w danym roku podatkowym, r — stopę dyskontową, przez którą należy rozu mieć stopę oprocentowania równą podwyż szonej o 1 punkt procentowy stopie bazowej okresowo ustalanej przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów, publi kowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Euro pejskiej, obowiązującą w dniu udzielenia po mocy publicznej.

2. Ârodki funduszu innowacyjności wykorzystane na finansowanie kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, stanowią pomoc publiczną w części wynika jącej z wzoru, o którym mowa w ust. 1, oraz z nastę pującego wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: F — wartość środka trwałego sfinansowaną z fun duszu innowacyjności, Api — wartość odpisu amortyzacyjnego, ustaloną po odliczeniu wartości F, w danym okresie, Ai — wartość odpisu amortyzacyjnego, jakiego do konałby CBR, gdyby środek trwały nie był finansowany z funduszu innowacyjności, i — kolejny okres amortyzacji, t — stawkę podatkową, R — liczbę okresów amortyzowania danego środka dla amortyzacji na zasadach ogólnych, r — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dzie siętnym, przez którą należy rozumieć stopę oprocentowania równą podwyższonej o 1 punkt procentowy stopie bazowej okreso wo ustalanej przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów, publiko wanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europej skiej, obowiązującą w dniu udzielenia pomocy publicznej.

3. Dniem udzielenia pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 i 2, jest dzień, w którym zgodnie z od rębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania podatkowego.

§5.

1. Wartość pomocy publicznej, ustalona zgod nie z § 4, nie może przekroczyć w przypadku:

1) badań przemysłowych — 50 % kosztów badań kwalifikujących się do finansowania w ramach projektu badawczego;

2) prac rozwojowych — 25 % kosztów prac kwalifi kujących się do finansowania w ramach projektu badawczego.

2. W przypadku badań podstawowych dopuszczal na kwota pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 4, wynosi do 100 % kosztów kwalifikujących się do finansowania, jeżeli wyniki badań podstawowych są upowszechniane podczas konferencji naukowych lub technicznych lub publikowane w czasopismach na ukowych lub technicznych lub powszechnie dostęp nych bazach danych zapewniających swobodny do stęp do surowych danych badawczych.

3. Dla technicznych studiów wykonalności mają cych charakter przygotowawczy wobec badań prze mysłowych dopuszczalna kwota pomocy publicznej wynosi 75 % kosztów studium w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy i 65 % kosztów studium w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

4. Dla technicznych studiów wykonalności mają cych charakter przygotowawczy wobec prac rozwojo wych dopuszczalna kwota pomocy publicznej wynosi 50 % kosztów studium w przypadku mikroprzedsię biorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy i 40 % kosztów studium w przypadku pozostałych przedsię biorców.

5. W przypadku gdy badania lub prace rozwojowe prowadzone są we współpracy z jednostką naukową wymienioną w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy z dnia 8 paź dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 104

9) lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości po mocy publicznej, ustalonej zgodnie z § 4, wlicza się wkłady wniesione przez te podmioty.

6. Wkładów, o których mowa w ust. 5, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej, o ile spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

1) centrum badawczo-rozwojowe lub inny przedsię biorca uczestniczący we wspólnych badaniach lub pracach rozwojowych ponoszą ich całkowite koszty; 0 0 P = ∑ Oi t (1+r/12)i – ∑ Wi t (1+r/12)i – Ok t i=m i=m Dziennik Ustaw Nr 143 — 11369 — Poz. 1171

2) wyniki badań lub prac rozwojowych nieskutkujące powstaniem praw własności przemysłowej są upo wszechniane lub publikowane w sposób okreś lony w ust. 2, a wszelkie prawa wynikające z uzy skanych wyników badań lub prac rozwojowych bę dących efektem działalności podmiotów, o których mowa w ust. 5, są im przekazywane w całości;

3) podmioty, o których mowa w ust. 5, w zamian za prawa majątkowe wynikające z uzyskanych wyni ków badań lub prac rozwojowych, będących efek tem działalności tych podmiotów, otrzymują od centrum badawczo-rozwojowego lub innego przedsiębiorcy uczestniczącego we wspólnych ba daniach lub pracach rozwojowych wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw.

7. Wartość pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 4, uzyskanej przez przedsiębiorcę na pokrycie kosz tów, o których mowa w § 3 ust. 2, nie może przekra czać 50 % tych kosztów, jeżeli do powstania wynalaz ku doprowadziły badania przemysłowe, oraz 25 % tych kosztów, jeżeli do powstania wynalazku dopro wadziły prace rozwojowe, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Limity, o których mowa w ust. 7, mogą być pod wyższone na podstawie § 6 i 7 w zakresie, w jakim zo stały podwyższone limity, o których mowa w § 5 ust. 1, odnoszące się do badań przemysłowych albo prac rozwojowych, które jako ostatnie doprowadziły do powstania wynalazku.

§6. Jeżeli badania przemysłowe lub prace rozwo jowe realizowane są przez mikroprzedsiębiorcę, małe go lub średniego przedsiębiorcę, wysokość limitów, o których mowa w § 5 ust. 1, podwyższa się o 20 punk tów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz o 10 punktów procento wych w przypadku średniego przedsiębiorcy.

§7. W przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych wysokość limitów, o których mowa w § 5 ust. 1, podwyższa się o 15 punktów procento wych, ale nie więcej niż do 80 %, jeżeli zostanie speł niony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) realizacja zadania badawczego obejmuje współ pracę, z wyłączeniem podwykonawstwa, między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz są spełnione następujące warunki: a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnie reali zowanego zadania badawczego, b) realizacja zadania badawczego obejmuje współ pracę z co najmniej jednym małym lub średnim przedsiębiorcą, z wyłączeniem podwykonaw stwa, lub jest realizowana w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) realizacja zadania badawczego obejmuje współ pracę, z wyłączeniem podwykonawstwa, między przedsiębiorcą a organizacją badawczą, o której mowa w art. 30 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznają cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłą czeń blokowych), oraz są spełnione następujące warunki: a) organizacja badawcza ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych zadania badawczego, b) organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników zadania badawczego w zakresie, w ja kim pochodzą one z prowadzonych przez tę or ganizację badań;

3) wyniki zadania badawczego realizowanego w za kresie badań przemysłowych są upowszechniane lub publikowane w sposób określony w § 5 ust. 2.

§8.

1. Wartość pomocy publicznej, ustalona zgod nie z § 4, podlega sumowaniu z pomocą publiczną oraz pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy w innej formie i z innych źródeł w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do finansowania ze środków funduszu innowacyjności i nie może prze kroczyć odpowiednio limitów, o których mowa w § 5, wraz ze zwiększeniami, o których mowa w § 6 i 7, z za strzeżeniem ust. 2.

2. Wartość pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 4, podlega sumowaniu z pomocą publiczną udzie laną w ramach programów ramowych Wspólnoty Eu ropejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicz nego i demonstracji, przyjętych odpowiednio zgodnie z postanowieniami tytułu XVIII Traktatu ustanawiają cego Wspólnotę Europejską lub postanowieniami ty tułu II Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólno tę Energii Atomowej.

§9. Przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicz nej według kryteriów określonych przez Komisję Eu ropejską

2) nie może wykorzystywać środków fundu szu innowacyjności.

§10. Przedsiębiorca, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem, nie może wykorzy stywać środków funduszu innowacyjności. § 1

1.

1. Przedsiębiorca otrzymujący pomoc publiczną, której wartość, obliczona zgodnie z § 4—8, przekracza 3 mln euro, zobowiązany jest przedstawić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w ter minie 5 dni od dnia udzielenia pomocy, następujące informacje:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) wskazanie, czy przedsiębiorca posiada status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przed siębiorcy;

3) wskazanie urzędu skarbowego właściwego miej scowo dla przedsiębiorcy;

4) wskazanie nazw państw, na których terenie reali zowane były lub są projekty badawcze finansowa ne przy wykorzystaniu środków funduszu innowa cyjności; ———————

2) Kryteria te są określone w pkt 9—11 Wytycznych wspólno towych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). Dziennik Ustaw Nr 143 — 11370 — Poz. 1171

5) opis projektów badawczych finansowanych przy wykorzystaniu środków funduszu innowacyjności z wyszczególnieniem rodzajów badań lub prac rozwojowych;

6) wykaz kosztów, o których mowa w § 3, i przypo rządkowanie ich do projektów badawczych finan sowanych przy wykorzystaniu środków funduszu innowacyjności;

7) całkowitą wartość pomocy publicznej, wyrażo ną jako ekwiwalent dotacji brutto, udzieloną w ramach poszczególnych projektów badaw czych finansowanych przy wykorzystaniu środ ków funduszu innowacyjności, obliczoną zgodnie z § 4—8;

8) wartość pomocy publicznej, wyrażoną jako ekwi walent dotacji brutto, wynikającą z wykorzystania środków funduszu innowacyjności w odniesieniu do poszczególnych projektów badawczych, obli czoną zgodnie z § 4—8;

9) określenie intensywności pomocy publicznej wy korzystanej przez przedsiębiorcę przy finansowa niu poszczególnych projektów badawczych przy wykorzystaniu środków funduszu innowacyjności;

10) opis sposobu spełnienia warunków wykorzysty wania środków funduszu innowacyjności; 1

1) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych projektów badawczych finansowanych przy wyko rzystaniu środków funduszu innowacyjności; 1

2) daty udzielenia pomocy publicznej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki przeka zuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu mentów informacje, o których mowa w ust. 1, w ter minie 10 dni od dnia ich otrzymania. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-09-03
Data wydania: 2009-08-26
Data wejścia w życie: 2009-09-18
Data obowiązywania: 2009-09-18
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1171