Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1217

Dziennik Ustaw Nr 151 — 11622 — Poz. 1217

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 20

6) ogłasza się w załączniku do niniejszego ob wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 4

10) , z uwzględnieniem zmian wprowa dzonych:

1) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustro jową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

2) ustawą z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1115),

3) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323),

4) ustawą z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spó łek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),

5) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó rych upoważnień ustawowych do wydawania ak tów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

6) ustawą z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 16, poz. 169 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rze czypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. w spra wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawo dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602),

7) ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 89, poz. 969),

8) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i po łożnej (Dz. U. Nr 109, poz. 1029),

9) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó wień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

10) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie usta wy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237), 1

1) ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa dzające ustawę o swobodzie działalności gospo darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), 1

2) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 175, poz. 1461), 1

3) ustawą z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1237), 1

4) ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), 1

5) ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 sierpnia 2009 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 33—36 i art. 38 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 4

10) , które stanowią: „Art. 3

3. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 i z 1996 r. Nr 24, poz. 1

10) w art. 3 skreśla się wyrazy „i „asystentkę pielęgniarską””. Art. 3

4.

1. Pielęgniarka, położna, która uzyskała kwalifikacje zawodowe wymagane do otrzymania prawa wykonywania za wodu przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowuje te uprawnienia.

2. Pielęgniarka, położna, która uzyska kwalifikacje zawodowe wymagane do otrzymania prawa wykonywania za wodu w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, otrzymuje prawo wy konywania zawodu na podstawie do tychczas obowiązujących przepisów.

3. Pielęgniarka, położna, która rozpoczę ła specjalizację na podstawie dotych czas obowiązujących przepisów, odby wa ją zgodnie z tymi przepisami. 1217 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dziennik Ustaw Nr 151 — 11623 — Poz. 1217 Art. 3

5. Do postępowań dotyczących uzyskania, pozbawiania, zawieszania prawa wyko nywania zawodu, wszczętych i nie zakoń czonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychcza sowe. Art. 3

6. Pielęgniarka, położna, która prowadzi in dywidualną praktykę na podstawie do tychczas obowiązujących przepisów, obo wiązana jest uzyskać zezwolenie, o któ rym mowa w art. 25 ust. 1, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy.” „Art. 3

8. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie zacho wują moc przepisy dotychczas obowią zujące, o ile nie są sprzeczne z ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 mie sięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”;

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje or ganów administracji publicznej — w związku z re formą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”;

3) art. 10 i 11 ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i po łożnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1115), które stanowią: „Art.

10. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w niniejszej usta wie stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia.”;

4) art. 74 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjo nowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323), które stanowią: „Art. 7

4. Przepisy wykonawcze, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie upoważnień zmienianych w ustawach nowelizowanych tą ustawą, zachowują moc do dnia 30 czerwca 2000 r. Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

5) art. 633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Ko deks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), który stanowi: „Art. 63

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r.”;

6) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowią: „Art. 7

8. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastą pienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy. Art. 7

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;

7) art. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 16, poz. 169 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), któ re stanowią: „Art.

2. Od roku szkolnego 2003/2004 nie przepro wadza się rekrutacji kandydatów do szkół, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.” „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 8c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., oraz art. 1 pkt 7 i 9, które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpo spolitą Polską członkostwa w Unii Euro pejskiej.”; Dziennik Ustaw Nr 151 — 11624 — Poz. 1217

8) art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 89, poz. 969), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 lip ca 2001 r.”;

9) art. 4—7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielę gniarki i położnej (Dz. U. Nr 109, poz. 1029), które stanowią: „Art.

4. Limity miejsc szkoleniowych, o których mowa w art. 10w ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok 2003 oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w roku 2003 minister właściwy do spraw zdrowia ogłosi w terminie 2 miesięcy od dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy. Art.

5. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zezwolenia na wykonywanie indy widualnej, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki pielęgniarek i po łożnych są równoważne zezwoleniom na wykonywanie indywidualnej, indywidual nej specjalistycznej oraz grupowej prakty ki pielęgniarek i położnych, wydanym we dług wzoru określonego w przepisach wy danych na podstawie art. 25d ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

6.

1. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy jest prowadzo ne na dotychczasowych zasadach, do czasu jego zakończenia.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej usta wy, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w art. 1 ni niejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 220 i 227 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), które stanowią: „Art. 2

20.

1. Do postępowań o udzielenie zamó wienia wszczętych przed dniem wej ścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotych czasowe.

2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.” „Art. 22

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 13 w zakresie dotyczącym prze kazywania wstępnego ogłoszenia in formacyjnego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3,

3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamó wieniu Urzędowi Oficjalnych Publika cji Wspólnot Europejskich,

4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie doty czącym zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2, art. 118 ust. 4,

5) art. 128 w zakresie dotyczącym prze kazywania okresowego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi Oficjal nych Publikacji Wspólnot Europej skich,

6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135,

7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie doty czącym niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówie niu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedsta wiania Komisji Europejskiej roczne go sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień,

9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178 — które wchodzą w życie z dniem 1 ma ja 2004 r.”; 1

1) art. 11—13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położ nej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237), które sta nowią: „Art. 1

1.

1. Szkoła wyższa może prowadzić studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, przeznaczone dla pie lęgniarek, położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły li ceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki, położnej.

2. Studia, o których mowa w ust. 1, mo gą trwać krócej niż 6 semestrów, jeżeli po ich ukończeniu pielęgniarka, położ na uzyska wiedzę, kwalifikacje i umie jętności odpowiadające wiedzy, kwali fikacjom i umiejętnościom uzyskiwa nym po ukończeniu studiów, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 ustawy niniejszej.

3. Studia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w systemie stacjonarnym Dziennik Ustaw Nr 151 — 11625 — Poz. 1217 lub niestacjonarnym. Treści progra mowe studiów realizowanych w syste mie stacjonarnym i niestacjonarnym są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w systemie niestacjonarnym nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzo nych w systemie stacjonarnym.

4. Dokumentem potwierdzającym posia danie kwalifikacji przez absolwenta studiów, o których mowa w ust. 1, na kierunku pielęgniarstwo jest dyplom licencjata pielęgniarstwa, a studiów na kierunku położnictwo — dyplom licen cjata położnictwa.

5. Ostatnia rekrutacja na studia, o któ rych mowa w ust. 1, zostanie przepro wadzona na rok akademicki 2010/2011.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw szkolnictwa wyższe go określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia stu diów, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności:

1) świadectwa i dyplomy uzyskane przez pielęgniarki i położne upraw niające do podjęcia studiów,

2) minimalną długość kształcenia uza leżnioną od ukończonej szkoły,

3) warunki i sposób ustalania progra mu nauczania, w tym wymiaru zajęć teoretycznych i praktycznych, w oparciu o porównanie standar dów nauczania dla kierunków stu diów pielęgniarstwo i położnictwo, określonych w odrębnych przepi sach, z programem kształcenia zre alizowanym w ukończonej szkole,

4) warunki i sposób zaliczania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, w oparciu o doświadczenie zawo dowe,

5) sposób i tryb przeprowadzania teo retycznego i praktycznego egzami nu kończącego studia — biorąc pod uwagę zapewnienie re alizacji wszystkich treści kształcenia zawartych w standardach nauczania, a także zapewnienie właściwej jakości i dostępności kształcenia. Art. 1

2. Do dnia 31 grudnia 2004 r. szkoły wyższe, które przed dniem wejścia w życie usta wy rozpoczęły kształcenie na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przezna czone dla pielęgniarek lub położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i po łożnej, dostosują to kształcenie do wa runków określonych w art. 11. Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 6 i 7, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r., oraz art. 3 pkt 4—6 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”; 1

2) art. 73 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 90 ustawy z dnia 2 lip ca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), które stanowią: Art. 7

3. „

1. Zezwolenia, licencje i zgody na wyko nywanie działalności gospodarczej udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.” „

3. Przedsiębiorców, którzy w dniu wejś cia w życie ustawy o swobodzie dzia łalności gospodarczej posiadają ważne zezwolenie na wykonywanie działalno ści gospodarczej, określonej w usta wach, o których mowa w art. 5, 16, 18, 20, 22, 28, 34, 36, 37, 41, 50, 52, 54, 61—63, wpisuje się z urzędu do reje stru działalności regulowanej, określo nego w tych ustawach zgodnie z zakre sem zezwoleń, o ile z przepisów usta wy nie wynika szerszy zakres wykony wania działalności.” „

5. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy za świadczenia o dokonaniu wpisu do re jestru działalności regulowanej zacho wują moc zezwolenia na wykonywa nie działalności gospodarczej wydane na podstawie ustaw, o których mowa w ust. 3.” „Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

3) (uchylony).”; 1

3) art. 3—5, 7 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położ nej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza den tysty (Dz. U. Nr 175, poz. 1461), które stanowią: „Art.

3. Podmioty prowadzące przed dniem wej ścia w życie ustawy kształcenie podyplo mowe pielęgniarek i położnych oraz leka rzy i lekarzy dentystów, które:

1) nie zostały wpisane do właściwego re jestru podmiotów prowadzących kształ cenie podyplomowe, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11626 — Poz. 1217

2) na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą mają obowiązek uzy skania wpisu do odpowiedniego reje stru — mogą prowadzić kształcenie podyplo mowe bez uzyskania tego wpisu wyłącz nie do dnia zakończenia cyklu kształcenia następującego po dniu wejścia w życie ni niejszej ustawy. Art.

4. Bezterminowe zatwierdzenie programu kształcenia pielęgniarek i położnych doko nane przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za ważne przez 6 lat od dnia wy dania decyzji administracyjnej o zatwier dzeniu tego programu, chyba że będzie konieczne ponowne jego zatwierdzenie, w przypadkach określonych w art. 10f ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

5.

1. Podmioty prowadzące przed dniem wejścia w życie ustawy kształcenie po dyplomowe pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów wpisa ne do właściwych rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomo we uznaje się za wpisane do tych reje strów zgodnie z wymaganiami określo nymi niniejszą ustawą.

2. Podmioty wykonujące przed dniem wejścia w życie ustawy praktykę pielę gniarki, położnej, praktykę lekarza, leka rza dentysty wpisane do właściwego re jestru praktyk pielęgniarek, położnych, rejestru praktyk lekarskich uznaje się za wpisane do tych rejestrów zgodnie z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą.

3. Zaświadczenia o wpisie do rejestrów, o których mowa w ust. 1 i 2, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, za chowują ważność.” „Art.

7. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy pro wadzi się na podstawie przepisów dotych czasowych.” „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 20 i art. 2 pkt 8, w zakresie art. 50a ust. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 1

4) art. 4 i 5 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1237), które stanowią: „Art.

4. Postępowanie wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 paź dziernika 2007 r.”; 1

5) art. 22 ust. 1 i art. 38—40 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektó rych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), które stanowią: Art. 2

2. „

1. Osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy zostały skierowane na szkole nie, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, kontynuują je na za sadach określonych w dotychczaso wych przepisach.” „Art. 3

8.

1. Minister właściwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z mini strem właściwym do spraw zdrowia przekazuje w 2009 r., na wyodrębniony rachunek bankowy Ministerstwa Zdro wia, środki Funduszu Pracy w kwocie 567 583 tys. zł z przeznaczeniem w 2009 r. na:

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w prze pisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) staże podyplomowe oraz specjaliza cje pielęgniarek i położnych, o któ rych mowa w przepisach o zawo dach pielęgniarki i położnej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, po winna określać w szczególności tryb przekazywania otrzymanych środków oraz ich rozliczenia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umów zawar tych z:

1) marszałkami województw,

2) wojewodami,

3) jednostkami organizacyjnymi pro wadzącymi specjalizacje, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz pod miotami uprawnionymi do szkole nia specjalizacyjnego, o których mowa w art. 16 ust. 4a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

4) organizatorami kształcenia, o któ rych mowa w art. 10w ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielę gniarki i położnej — środki, o których mowa w ust. 1, na cele określone w ust. 1. Art. 3

9. Wydatki faktycznie poniesione w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia wejścia w życie ustawy przeznaczone odpowied nio z budżetu państwa z części, której dysponentem jest:

1) minister właściwy do spraw zdrowia oraz wojewoda — na staże podyplo Dziennik Ustaw Nr 151 — 11627 — Poz. 1217 mowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach leka rza i lekarza dentysty, a także staże po dyplomowe oraz specjalizacje pielę gniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych — na zasiłki i świadczenia przedemery talne oraz zasiłki pogrzebowe wraz z kosztami obsługi ich wypłat przez ZUS, o których mowa w przepisach o świadczeniach przedemerytalnych,

3) wojewoda — na dofinansowanie kosz tów kształcenia młodocianych pra cowników, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys temie oświaty — są refundowane przez ministra właści wego do spraw pracy ze środków Fundu szu Pracy w ramach wydatków ujętych w planie finansowym Funduszu. Art. 40. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem:

1) art. 39, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 1 pkt 75 i art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009 r.;

3) art. 1 pkt 49, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”; 1

6) art. 13, 17 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pa cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akre dytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsul tantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641), które stanowią: „Art. 1

3. Do dokumentacji medycznej sporządzo nej i udostępnionej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.” „Art. 1

7. Akty wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 18 ust. 8 i 9, art. 19b ust. 2 i art. 66a ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,

2) art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i po łożnej,

3) art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty — zachowują moc do dnia wejścia w ży cie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 i art. 40 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2011 r.” „Art. 1

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 ust. 1 i art. 12, które wchodzą w ży cie z dniem ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: B. Komorowski Dziennik Ustaw Nr 151 — 11628 — Poz. 1217 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa zasady i warunki wykony wania zawodów pielęgniarki i położnej. Art.

2. Zawody pielęgniarki i położnej są zawoda mi samodzielnymi. Art.

3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o „pielę gniarce”, należy przez to rozumieć również „pielę gniarza”.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o „położnej”, nale ży przez to rozumieć również „położnego”. 3.

2) Ilekroć w ustawie jest mowa o „państwie członkowskim Unii Europejskiej”, należy przez to ro zumieć również „państwo członkowskie Europejskie go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską”. 4.

3) Ilekroć w ustawie jest mowa o „obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej”, należy przez to rozumieć również „członków ich rodzin” w rozumie niu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw człon kowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 136

7) oraz obywateli państw trze cich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów usta wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.4)). Art.

4.

1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki pole ga na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumen tami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, dia gnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

2. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, pielęgniarka wykonuje przede wszystkim poprzez:

1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych;

2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;

3) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej;

4) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnosty ki, leczenia i rehabilitacji;

5) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

6) edukację zdrowotną. ——————— I) Odnośnik nr 1 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielę gniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.

1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. doty czącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwie nie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczo ści i swobody świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.1977, z późn. zm.),

2) dyrektywy 77/453/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. doty czącej koordynacji przepisów ustawowych, wykonaw czych i administracyjnych w zakresie działalności pielę gniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.1977, z późn. zm.),

3) dyrektywy 80/154/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. doty czącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierającej środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 033 z 11.02.1980, z późn. zm.),

4) dyrektywy 80/155/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. doty czącej koordynacji przepisów ustawowych, wykonaw czych i administracyjnych odnoszących się do podej mowania i wykonywania działalności przez położne (Dz. Urz. WE L 33 z 11.02.1980, z późn. zm.),

5) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r. zmieniają cej dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogól nego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architek ta, farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. WE L 206 z 31.07.2001). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej — dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. (poz. 1217) USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1)I) ———————

2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885), która we szła w życie z dniem 1 maja 2004 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1237), która weszła w życie z dniem 20 października 2007 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11629 — Poz. 1217

3. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki przez osobę, o której mowa w ust. 1, uważa się również:

1) nauczanie zawodu pielęgniarki;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dzie dzinie pielęgniarstwa;

3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położ nych. Art.

5.

1. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumen tami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, dia gnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pro mocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem. 2.

5) Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, położna wykonuje przede wszystkim przez:

1) prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, me tod planowania rodziny oraz ochrony macierzyń stwa i ojcostwa;

2) rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad ko bietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz prze prowadzanie badań niezbędnych w monitorowa niu ciąży fizjologicznej;

3) kierowanie na badania konieczne do jak najwcze śniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;

4) prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monito rowanie płodu z wykorzystaniem aparatury me dycznej;

5) przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacię ciem i szyciem naciętego krocza;

6) podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyję cie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska;

7) sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego;

8) badanie noworodków i opiekę nad nimi;

9) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnosty ki, leczenia i rehabilitacji;

10) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; 1

1) profilaktykę chorób kobiecych i patologii położni czych.

3. Za wykonywanie zawodu położnej przez osobę, o której mowa w ust. 1, uważa się również:

1) nauczanie zawodu położnej;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dzie dzinie opieki położniczej;

3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położ nych. Art. 6.

6) Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po łożnych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres świadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 i art. 5 ust. 2 pkt 10, udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, uwzględniając w szczególności: rodzaj świadczeń, do udzielania któ rych wymagane są dodatkowe kwalifikacje uzyskane w toku kształcenia podyplomowego, wraz z określe niem tych kwalifikacji, rodzaje materiałów pobiera nych do celów diagnostycznych, wykaz badań dia gnostycznych do przeprowadzania oraz wykaz leków, do podawania których samodzielnie bez zlecenia le karskiego jest uprawniona pielęgniarka i położna. Rozdział 2 Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych Art.

7.

1. Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawo dowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej. Położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szko ły położnych.

2. Szkołą pielęgniarską w rozumieniu ustawy jest, prowadząca kształcenie w zawodzie pielęgniarki:

1) szkoła pomaturalna;

2) (uchylony);7)

3) szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w formie: a)

8) studiów magisterskich jednolitych lub uzupeł niających lub b) studiów wyższych zawodowych.

3. Szkołą położnych w rozumieniu ustawy jest, prowadząca kształcenie w zawodzie położnej:

1) szkoła pomaturalna;

2) (uchylony);9)

3) szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w formie: a)

10) studiów magisterskich jednolitych lub uzu pełniających lub b) studiów wyższych zawodowych. ———————

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniar ki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 109, poz. 1029), która we szła w życie z dniem 12 lipca 2003 r. ———————

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5.

7) Przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo wa w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

9) Przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo wa w odnośniku 5.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 5. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11630 — Poz. 1217 4.1

1) Kształcenie w szkole pielęgniarskiej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, oraz szkole położnych, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, trwa co najmniej 3 lata i obejmuje co najmniej 4 600 godzin kształcenia zawodowego, w tym kształcenie kliniczne stanowi co najmniej jedną drugą, a zajęcia teoretyczne co naj mniej jedną trzecią wymiaru kształcenia. 5.1

2) Kształcenie w szkole położnych, o której mo wa w ust. 3 pkt 3 lit. b, osoby posiadającej jeden z do kumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymienionych w załączniku 5.2.2 do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.) trwa co najmniej 18 miesięcy i obejmuje tę część programu kształcenia położnych, która nie zo stała zrealizowana w ramach równoważnego kształce nia w szkole pielęgniarskiej. 6.1

2) W trakcie kształcenia teoretycznego student zdobywa wiedzę zawodową, doświadczenie i umiejęt ności niezbędne do planowania, organizowania i sprawowania opieki zdrowotnej oraz oceny działań z tym związanych. 7.1

2) W trakcie kształcenia klinicznego student uczy się sprawowania kompleksowej opieki zdrowotnej ja ko członek zespołu, w bezpośrednim kontakcie z oso bami zdrowymi i chorymi. 8.1

2) Kształcenie kliniczne odbywa się w zakładach opieki zdrowotnej, pod kierunkiem wykładowców pie lęgniarstwa lub położnictwa oraz przy pomocy innych specjalistów, w szczególności pielęgniarek i położ nych. Kształcenie kliniczne jest praktyką w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Art.

8.

1. Absolwent szkoły pielęgniarskiej, o której mowa w art. 7 ust. 2:

1) w pkt 1 — uzyskuje tytuł zawodowy pielęgniarki; 2)1

3) w pkt 3 lit. a — uzyskuje tytuł zawodowy magi stra pielęgniarstwa; 3)1

3) w pkt 3 lit. b — uzyskuje tytuł zawodowy licen cjata pielęgniarstwa.

2. Absolwent szkoły położnych, o której mowa w art. 7 ust. 3:

1) w pkt 1 — uzyskuje tytuł zawodowy położnej; 2)1

4) w pkt 3 lit. a — uzyskuje tytuł zawodowy magi stra położnictwa; 3)1

4) w pkt 3 lit. b — uzyskuje tytuł zawodowy licen cjata położnictwa. 3.1

5) Pielęgniarka, położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od powiedniego tytułu zawodowego wymienionego w ust. 1 i 2, jeżeli posiada dyplom, świadectwo lub in ny dokument nadany przez to państwo, potwierdzają cy kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawo du pielęgniarki, położnej. Art. 8a.

1. Tworzy się Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego, działającą przy ministrze właściwym do spraw zdrowia, zwaną dalej „Krajową Radą”.

2. W skład Krajowej Rady wchodzi do 12 człon ków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów zgłoszonych w połowie przez szkoły wymienione w art. 7 ust. 2 i 3 oraz w połowie przez samorząd pielęgniarek i położ nych, stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielę gniarek i położnych. Członkowie Krajowej Rady wy bierają spośród siebie przewodniczącego Krajowej Rady.

3. Kadencja Krajowej Rady trwa 4 lata.

4. Krajowa Rada działa na posiedzeniach, którym przewodniczy przewodniczący Krajowej Rady albo in na upoważniona przez niego osoba.

5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciel ministra właści wego do spraw zdrowia i przedstawiciel ministra wła ściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Do zadań Krajowej Rady należy:

1) ocena, czy szkoła wyższa ubiegająca się o akredy tację spełnia standardy kształcenia, w tym wymo gi programowe określone odrębnymi przepisami;

2) bieżąca ocena spełniania przez szkoły standardów kształcenia, w szczególności poprzez wizytację szkół i analizę wyników nauczania;

3) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskami o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie w przypadku niespełniania standardów kształcenia.

7. Przedmiotem wizytacji szkół, o której mowa w ust. 6 pkt 2, jest badanie przebiegu i warunków re alizacji procesu nauczania.

8. Wizytacja przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez przewodni czącego Krajowej Rady.

9. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 8, powin no zawierać:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowa dzenia wizytacji;

2) nazwę szkoły objętej wizytacją; ——————— 1

1) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 1

2) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11631 — Poz. 1217

3) cel wizytacji;

4) termin przeprowadzenia wizytacji.

10. W trakcie trwania wizytacji szkoła jest obowią zana udostępniać wszelkie dokumenty i udzielać wy jaśnień w sprawach objętych celem wizytacji. 1

1. Członkom Krajowej Rady przysługuje wyna grodzenie w formie ryczałtu. Miesięczna wysokość ry czałtu nie może być wyższa niż 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię biorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 1

2. Prace Krajowej Rady są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Art. 8b. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb i zakres działania Krajowej Rady, uwzględniając sposób przeprowadzania oceny niezbędnej do uzyskania i utrzymania akredytacji;

2) tryb wyłaniania członków Krajowej Rady, w tym w szczególności dane, jakie powinno zawierać ogłoszenie o naborze kandydatów, dane objęte wnioskiem o zgłoszeniu kandydata, a także termin rozpatrzenia wniosku;

3) wysokość i sposób wynagradzania członków Kra jowej Rady, uwzględniając zakres realizowanych zadań i udział w pracach Krajowej Rady;

4) tryb uzyskiwania akredytacji, uwzględniając w szczególności dane, jakie powinien zawierać wniosek o jej przeprowadzenie. Art. 8c.

1. Szkoła pielęgniarska i szkoła położnych, z wyłączeniem szkół określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, obowiązane są uzyskać akredytację po twierdzającą spełnianie standardów kształcenia.

2. Akredytację uzyskuje się po dokonaniu oceny spełniania przez szkołę standardów kształcenia, o któ rych mowa w art. 8a ust. 6 pkt 1.

3. Standardy kształcenia określa, w drodze rozpo rządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące:

1) sposobu realizacji programu kształcenia;

2) kadry prowadzącej kształcenie;

3) bazy dydaktycznej, w tym szkolenia praktycznego;

4) posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.

4. Akredytację uzyskuje się na okres od 3 do 5 lat.

5. Uzyskanie, odmowa lub cofnięcie akredytacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6. Cofnięcie akredytacji powoduje wstrzymanie re krutacji do czasu ponownego uzyskania akredytacji. 7.1

6) Do czasu ponownego uzyskania akredytacji sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomo wego ustala minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

8. Uzyskanie akredytacji potwierdza certyfikat wy dawany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na wniosek Krajowej Rady.

9. Uzyskanie akredytacji i wydanie certyfikatu pod lega opłacie ponoszonej przez ubiegającego się o uzy skanie akredytacji i wydanie certyfikatu; opłata stano wi dochód budżetu państwa.

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za uzyska nie akredytacji oraz wydanie certyfikatu, uwzględnia jąc koszty ponoszone przez Krajową Radę. Art.

9.

1. Pielęgniarka po ukończeniu szkoły, o któ rej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, oraz położna po ukoń czeniu szkoły, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1, w ce lu uzyskania prawa wykonywania zawodu są obowią zane do odbycia 12-miesięcznego stażu podyplomo wego w zakładzie opieki zdrowotnej.

2. Organizacja i zapewnienie odbycia stażu pody plomowego dla osób mających stałe miejsce za mieszkania na obszarze województwa, absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzają cych wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jest zadaniem marszałka województwa z za kresu administracji rządowej. 2a. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania pielęgniarki i położne, którym przy znała ograniczone prawo wykonywania zawodu i któ re wpisała na listę członków izby. 2b. Staż podyplomowy odbywany przez cudzo ziemców nie jest finansowany ze środków publicz nych; zasady finansowania stażu reguluje umowa za warta między odbywającym staż a zakładem opieki zdrowotnej organizującym staż.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięg nięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program stażu pielęgniarki i stażu położ nej;

2) sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu po dyplomowego;

3) zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i po łożnej w okresie odbywania stażu podyplomo wego;

4) warunki, jakie powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej, w którym odbywane są staże pody plomowe; ——————— 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11632 — Poz. 1217

5) wysokość wynagrodzenia pielęgniarki i położnej odbywającej staż podyplomowy;

6) zasady finansowania i organizacji stażu podyplo mowego.

4. Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych, ustala listę zakładów opieki zdrowotnej, uprawnio nych do prowadzenia staży podyplomowych. Art. 9a.1

7) W roku 2009 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym mo wa w art. 9 ust. 2, przekazuje marszałkowi wojewódz twa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. Art.

10. (uchylony).18) Art. 10a.1

9)

1. Pielęgniarka, położna będąca obywa telem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 2, posługiwać się na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym wykształcenie uzyskanym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub jego skrótem, jeżeli ten tytuł lub jego skrót nie jest tożsamy z tytułem zawodowym używa nym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do które go pielęgniarka, położna nie jest uprawniona.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może wymagać, aby tytuł określający wykształcenie uzyska ny przez pielęgniarkę, położną był używany wraz ze wskazaniem nazwy i siedziby instytucji, która ten tytuł przyznała.

3. Jeżeli tytuł określający wykształcenie uzyskany przez pielęgniarkę, położną będącą obywatelem pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej nie jest tożsa my i może być mylony z tytułem zawodowym używa nym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do któ rego pielęgniarka, położna nie jest uprawniona, w szczególności, gdy jego uzyskanie wymaga na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowego wy kształcenia, którego pielęgniarka, położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europej skiej nie posiada, może posługiwać się oryginalnym tytułem używanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub z którego przybywa, w języku oryginalnym w formie określonej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Rozdział 2a

20) Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Art. 10b.

1. Pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowe go w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

2. Kształcenie podyplomowe powinno zawierać treści programowe zgodne z aktualnym stanem wie dzy medycznej. Art. 10c.

1. Ustala się następujące rodzaje kształ cenia podyplomowego:

1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjaliza cją”;

2) kursy kwalifikacyjne;

3) kursy specjalistyczne;

4) kursy dokształcające.

2. Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielę gniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w okreś lonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specja listy w tej dziedzinie.

3. Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wcho dzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

4. Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, dia gnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

5. Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i ak tualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielę gniarki, położnej.

6. Kształcenie podyplomowe może być prowadzo ne w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub mieszanym. Art. 10d.2

1)

1. Organizatorami kształcenia podyplo mowego pielęgniarek i położnych, zwanymi dalej „organizatorami kształcenia”, mogą być:

1) jednostki organizacyjne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia kształcenia podyplomowego, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dy daktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycz nych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;

2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwe go rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Warunkami prowadzenia kształcenia podyplo mowego są:

1) posiadanie programu kształcenia zgodnego z ra mowym programem, a w przypadku kursów do kształcających — zgodnego z aktualnym stanem wiedzy w zakresie, którego dotyczy kurs; ——————— 1

7) Dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2009 r. 1

8) Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 1

9) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2.

20) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoś niku 5. ——————— 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniar ki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 175, poz. 1461), która weszła w życie z dniem 27 września 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11633 — Poz. 1217

2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia;

3) zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego;

4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny ja kości kształcenia oraz metody tej oceny. Art. 10e. 1.2

2) Kształcenie podyplomowe jest pro wadzone na podstawie programów kształcenia spo rządzanych dla danego jego rodzaju i trybu przez or ganizatora kształcenia.

2. Program kształcenia dla specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego opracowu je się na podstawie ramowego programu kształcenia. Program kształcenia zawiera w szczególności: 1)2

3) założenia organizacyjno-programowe określają ce: rodzaj, cel i tryb kształcenia, czas jego trwania, sposób organizacji, sposób sprawdzania efektów kształcenia, wykaz umiejętności zawodowych bę dących przedmiotem kształcenia;

2) plan nauczania określający przedmioty lub modu ły kształcenia oraz liczbę godzin zajęć teoretycz nych i praktycznych;

3) programy nauczania poszczególnych przedmio tów lub modułów kształcenia, zawierające: a) wykaz umiejętności wynikowych, b) treści nauczania, c) wskazówki metodyczne, d) wykaz literatury.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdro wia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowe programy specja lizacji, uwzględniając w szczególności:

1) założenia organizacyjno-programowe;

2) plan nauczania określający przedmioty nauczania i liczbę godzin oraz zawierający rozkład zajęć z uwzględnieniem szkolenia praktycznego;

3) programy nauczania poszczególnych przedmio tów, zawierające wykaz umiejętności wynikowych i treści nauczania;

4) kwalifikacje kadry dydaktycznej.

4. Ramowe programy kursów kwalifikacyjnych i ramowe programy kursów specjalistycznych opraco wuje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielę gniarek i Położnych, zwane dalej „Centrum”, w poro zumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Centrum jest państwową jednostką budżetową podleg łą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, finanso waną z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Ramowy program uwzględnia w szczególności:

1) założenia organizacyjno-programowe;

2) plan nauczania, określający przedmioty nauczania i liczbę godzin oraz zawierający rozkład zajęć z uwzględnieniem szkolenia praktycznego;

3) programy nauczania poszczególnych przedmio tów, zawierające wykaz umiejętności wynikowych i treści nauczania;

4) kwalifikacje kadry dydaktycznej.

5. Ramowe programy, o których mowa w ust. 4, Centrum podaje do wiadomości w formie publikacji oraz informacji na stronie internetowej Centrum. Art. 10f. 1.2

4) Organizatorzy kształcenia przed roz poczęciem kształcenia są obowiązani uzyskać zatwier dzenie programu kształcenia dla danego rodzaju i try bu kształcenia.

2. Program kształcenia zatwierdza dyrektor Cen trum, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem, a w przypadku kursów dokształcających — zgodności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie, którego dotyczy kurs.

3. Zatwierdzenie i odmowa zatwierdzenia progra mu kształcenia następuje w drodze decyzji admini stracyjnej. 4.2

5) Program kształcenia zatwierdza się na okres od 3 lat do 6 lat. 5.2

5) Każda zmiana ramowego programu kształce nia obejmująca zakres merytoryczny powoduje obo wiązek ponownego zatwierdzenia programu kształce nia w trybie określonym w ust. 2—4. Art. 10g.2

6) Kształcenie podyplomowe prowadzo ne przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.27)). Art. 10h.2

8)

1. Podmiot inny niż wymieniony w art. 10d ust. 1 pkt 1 zamierzający wykonywać dzia ——————— 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 21. ——————— 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r. 2

5) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoś niku 21. 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 2

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 24. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11634 — Poz. 1217 łalność w zakresie kształcenia podyplomowego skła da wniosek o wpis do rejestru, zawierający następują ce dane:29) 1)30) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki numer posiada; 2)30) formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;

3) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej — w przypad ku przedsiębiorcy;

4) określenie rodzaju, dziedziny i trybu kształcenia; 5)3

1) datę, numer decyzji zatwierdzającej program kształcenia oraz okres, na jaki program ten został zatwierdzony; 6)3

1) miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych;

7) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia spe cjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:32) „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo mowe są kompletne i zgodne z prawdą; 2)3

3) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia podyplomo wego, określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać: 1)3

4) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 3)3

5) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 3a.3

6) Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru wnioskodawcy, w tym bę dącego przedsiębiorcą, oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wnios ku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. 3b.3

6) Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 3a, a od dnia wpły wu tego wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzed nim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia je go otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mo wa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

4. Wpis do rejestru podlega opłacie.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięg nięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, z uwzględnieniem kosztów związanych z postępowaniem w sprawie wpisu do re jestru oraz rodzaju kształcenia podyplomowego, któ rego dotyczy wpis.

6. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przy chód okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub Na czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która dokonała wpisu do rejestru. 7.3

7) Organ prowadzący rejestr odmawia wpisu wnioskodawcy do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;

2) organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, wykreślono z rejestru na podstawie ust. 8 pkt 2, 5 lub 6 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. 8.3

7) Wpis organizatora kształcenia, o którym mo wa w art. 10d ust. 1 pkt 2, do rejestru podlega wykreś leniu w przypadku:

1) upływu terminu, na jaki program został zatwier dzony, i nieuzyskania ponownego zatwierdzenia;

2) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 10h ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

3) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego organizatorowi kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

4) likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2; ——————— 2

9) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo wa w odnośniku 21. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 3

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo wa w odnośniku 21. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 21. ——————— 3

6) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 3

7) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 21. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11635 — Poz. 1217

5) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;

6) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 10v ust. 12 pkt 1 albo art. 10y ust. 12 pkt 2;

7) złożenia przez organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, wniosku o wykreśle nie z rejestru. 9.3

7) W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 2, 5 i 6, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim podjęciu uchwały o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez organ prowadzący rejestr. 10.3

7) Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, którego wykreślono z rejestru, na podstawie ust. 8 pkt 2, 5 lub 6, może uzyskać po nowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia podjęcia uchwały o wykreśleniu. Art. 10i.2

8)

1. Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku jed nostek organizacyjnych samorządu pielęgniarek i po łożnych oraz utworzonych przez nie spółek handlo wych, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie infor matycznym.

3. Do rejestru wpisuje się dane, o których mowa w art. 10h ust. 1, z wyjątkiem adresu zamieszkania, je żeli jest on inny niż adres siedziby. 4.3

8) Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, jest obowiązany zgłaszać orga nowi prowadzącemu rejestr zmiany danych, o których mowa w art. 10h ust. 1, w terminie 14 dni od dnia po wstania tych zmian. 5.3

8) Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, organ pro wadzący rejestr przekazuje do Centrum w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru. 6.3

9) Organ prowadzący rejestr informuje Centrum o wykreśleniu z rejestru organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, podając datę wykreślenia, oraz przesyła prawomocną uchwałę w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia dokonania wykreślenia. Art. 10j. (uchylony).40) Art. 10k. (uchylony).40) Art. 10l.4

1)

1. Do uchwał okręgowej rady pielęgnia rek i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po łożnych w sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreśle nia wpisu z rejestru stosuje się przepisy Kodeksu po stępowania administracyjnego dotyczące decyzji ad ministracyjnych.

2. Od uchwał, o których mowa w ust. 1, przysługu je odwołanie do ministra właściwego do spraw zdro wia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem okręgo wej rady pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Art. 10m. (uchylony).42) Art. 10n. (uchylony).42) Art. 10o.4

3)

1. Organizator kształcenia informuje Centrum o planowanych terminach rozpoczęcia i za kończenia specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych, dwa razy w ciągu roku — do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych sześć miesięcy. 2.4

4) Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, informuje organ, o którym mo wa w art. 10i ust. 1, o planowanych terminach rozpo częcia i zakończenia specjalizacji oraz kursów kwalifi kacyjnych i kursów specjalistycznych dwa razy w cią gu roku — do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych sześć miesięcy. Art. 10p.4

3)

1. Centrum prowadzi ewidencję orga nizatorów kształcenia, którzy uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia.

2. Do ewidencji wpisuje się dane, o których mowa w art. 10h ust. 1.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest jawna. Art. 10r.

1. Pielęgniarka, położna po odbyciu spe cjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dzie dzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2. Egzamin państwowy, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza odrębnie dla każdej dziedziny pielę gniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia państwowa komisja egzaminacyj na powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek dyrektora Centrum.

3. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej wchodzi nie więcej niż 12 osób.

4. Członkom państwowej komisji egzaminacyjnej przysługuje:

1) wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu państwowego, o którym mowa w ust. 1, w kwocie nie wyższej niż 1 500 zł, która jest waloryzowana w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalo nym w ustawie budżetowej;

2) zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. ——————— 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 3

9) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 40) Przez art. 18 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 24. 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 24. ——————— 4

2) Przez art. 18 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 24. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 24. 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 21. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11636 — Poz. 1217

5. Wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej oraz zwrot kosztów podróży są finan sowane z części budżetu państwa, której dysponen tem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

6. Obsługę organizacyjną państwowej komisji eg zaminacyjnej zapewnia Centrum. Art. 10s.

1. Pielęgniarka, położna przystępująca do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 10r ust. 1, jest obowiązana do wniesienia opłaty za ten eg zamin.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięg nięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. Art. 10t. Organizator kształcenia obowiązany jest prowadzić i przechowywać:

1) dokumentację przebiegu kształcenia podyplomo wego, w tym protokoły przebiegu egzaminów lub innych form zakończenia kształcenia;

2) rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu określo nego rodzaju kształcenia podyplomowego. Art. 10u. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po łożnych, kierując się obowiązkiem zapewnienia wła ściwej jakości i dostępności kształcenia podyplomo wego, z zachowaniem jasnych i obiektywnych kryte riów oceny oraz biorąc pod uwagę koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu państwowego, okreś li, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne, w tym: a) warunki, jakie musi spełniać pielęgniarka, po łożna przystępująca do kształcenia podyplomo wego, b) tryb postępowania kwalifikacyjnego, c) czas trwania kształcenia, d) warunki ukończenia poszczególnych rodzajów kształcenia, e) wzory dokumentacji przebiegu kształcenia;

2) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu pań stwowego, o którym mowa w art. 10r ust. 1, w tym: a) terminy przeprowadzania egzaminu państwo wego, b) kwalifikacje członków państwowej komisji eg zaminacyjnej, c) wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie ty tułu specjalisty;

3) wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 10r ust. 4. Art. 10v.

1. Nadzór nad realizacją kształcenia pody plomowego sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Nadzorowi podlega w szczególności:

1) zgodność realizacji zajęć z programem kształcenia;

2) prawidłowość prowadzonej dokumentacji prze biegu kształcenia;

3) zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia.

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, wykonywany jest przez pracowników Centrum oraz osoby upoważ nione przez ministra właściwego do spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych, a w szcze gólności przez krajowych i wojewódzkich konsultan tów w dziedzinach pielęgniarstwa i pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego oraz przez przedstawi cieli okręgowej rady pielęgniarek i położnych właści wej dla miejsca prowadzenia kształcenia.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;

2) udziału w zajęciach w charakterze obserwatora;

3) wglądu do prowadzonej przez organizatora kształ cenia dokumentacji przebiegu kształcenia;

4) żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;

5) badania opinii uczestników kształcenia i kadry dy daktycznej;

6) udziału w egzaminie końcowym w charakterze ob serwatora, z wyjątkiem egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 10r ust. 1.

5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) nazwę i adres siedziby organizatora kształcenia;

2) miejsce odbywania kształcenia;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrol nych;

4) imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności;

5) opis stanu faktycznego;

6) stwierdzone nieprawidłowości;

7) wnioski osób wykonujących czynności kontrolne;

8) datę i miejsce sporządzenia protokołu;

9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu przez organiza tora kształcenia oraz o przyczynie tej odmowy.

6. Protokół podpisują osoby wykonujące czynno ści kontrolne oraz organizator kształcenia. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11637 — Poz. 1217

7. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, organizator kształcenia zgłosi umoty wowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wy konujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

8. Odmowa podpisania protokołu przez organiza tora kształcenia nie stanowi przeszkody do podpisa nia protokołu przez osoby wykonujące czynności kon trolne.

9. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się organizatorowi kształcenia.

10. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obo wiązane do zachowania w tajemnicy informacji na te mat organizacji i prowadzenia kształcenia podyplomo wego oraz wyników prowadzonego postępowania. 1

1. Organizator kształcenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 12.4

5) Na podstawie ustaleń zawartych w protoko le minister właściwy do spraw zdrowia:

1) wydaje organizatorowi kształcenia zalecenia po kontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin ich wykona nia, albo

2) jeżeli stwierdził, że organizator kształcenia, o któ rym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, rażąco narusza warunki wykonywania działalności objętej wpi sem, występuje do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o wykreślenie tego organizatora kształcenia z rejestru. 13.4

6) W przypadku stwierdzenia niewykonania za leceń pokontrolnych, o których mowa w ust. 12 pkt 1, minister właściwy do spraw zdrowia występuje do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12 pkt 2. Art. 10w.

1. Specjalizacja jest finansowana ze środ ków publicznych przeznaczonych na ten cel w budże cie państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, w ramach posiadanych środków i ustalonych limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek, położnych, które mogą corocznie roz począć specjalizację finansowaną z tych środków.

2. Limity miejsc szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w danym roku określa minister właści wy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczel nej Rady Pielęgniarek i Położnych, i ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra wła ściwego do spraw zdrowia, w terminie do dnia 15 grudnia na rok następny, uwzględniając w szcze gólności zapotrzebowanie na specjalistów z poszcze gólnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 3.4

7) Wyboru organizatora kształcenia prowadzą cego specjalizację finansowaną ze środków publicz nych dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, stosując przepisy o zamówieniach publicznych.

4. Przepisy ust. 1—3 nie ograniczają możliwości odbywania specjalizacji poza limitem miejsc szkole niowych, o których mowa w ust. 1, finansowanych ze środków publicznych. 5.4

8) W roku 2009 specjalizacja jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środ ków Funduszu Pracy. Art. 10x.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje tytuł specjalisty uzyskany przez pielęgniarkę, położną w państwach członkowskich Unii Europej skiej za równoważny tytułowi specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej za stosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zakres programu kształcenia odbytego w państwach członkowskich Unii Europejskiej odpo wiada zakresowi programu kształcenia wymaganemu do uzyskania tytułu specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej. 2.4

9) Jeżeli zakres programu kształcenia odbytego w państwach członkowskich Unii Europejskiej nie od powiada zakresowi programu kształcenia wymagane mu do uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, mini ster właściwy do spraw zdrowia może uznać tytuł spe cjalisty uzyskany w państwach członkowskich Unii Europejskiej za równoważny tytułowi specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie ma jącej zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczypo spolitej Polskiej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna wania nabytych w państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów re gulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 186

4) 50).

3. (uchylony).51)

4. (uchylony).51)

5. (uchylony).51)

6. (uchylony).51)

7. (uchylony).51) ——————— 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 4

6) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 21. ——————— 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 204 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), która weszła w życie z dniem 2 marca 2004 r. 4

8) Dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 17. 4

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 50) Obecnie: ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), która weszła w życie z dniem 2 maja 2008 r., zgodnie z art. 40 pkt 1 tej ustawy. 5

1) Przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 2. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11638 — Poz. 1217 Art. 10y.5

2)

1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli organizatorów kształcenia, o których mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2.

2. Kontroli podlega:

1) zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego;

2) zgodność danych objętych wpisem do rejestru.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykony wana przez przedstawicieli okręgowej rady pielęgnia rek i położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzo nych przez nie spółek handlowych, w których posia dają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów przez przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;

2) wglądu do prowadzonej przez organizatora kształ cenia dokumentacji przebiegu kształcenia;

3) żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;

4) badania opinii uczestników kształcenia i kadry dy daktycznej.

5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) nazwę i adres siedziby organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2;

2) miejsce odbywania kształcenia;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrol nych;

4) imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności;

5) opis stanu faktycznego;

6) stwierdzone nieprawidłowości;

7) wnioski osób wykonujących czynności kontrolne;

8) datę i miejsce sporządzenia protokołu;

9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu przez organiza tora kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, oraz o przyczynie tej odmowy.

6. Protokół podpisują osoby wykonujące czynno ści kontrolne oraz organizator kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2.

7. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, organizator kształcenia, o którym mo wa w art. 10d ust. 1 pkt 2, zgłosi umotywowane za strzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kon troli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czyn ności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

8. Odmowa podpisania protokołu przez organiza tora kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, nie stanowi przeszkody do podpisania protoko łu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

9. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się or ganizatorowi kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2.

10. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obo wiązane do zachowania w tajemnicy informacji na te mat organizacji i prowadzenia kształcenia podyplomo wego oraz wyników prowadzonego postępowania. 1

1. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzy mania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrol nych oraz ustaleń zawartych w protokole. 1

2. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:

1) wykreśla organizatora kształcenia, o którym mo wa w art. 10d ust. 1 pkt 2, z rejestru — w przypad ku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 10h ust. 8 pkt 2, 5 lub 6;

2) w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wyda je organizatorowi kształcenia, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, zalecenia pokontrolne, ma jące na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidło wości, i określa termin ich wykonania. Rozdział 3 Prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej Art. 1

1.

1. Zawód pielęgniarki, położnej może wy konywać osoba posiadająca prawo wykonywania za wodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

2. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub odpowiednio zawodu położnej uzyskuje osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielę gniarskiej lub odpowiednio polskiej szkoły położ nych bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzęd ny, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) odbyła wymagany staż podyplomowy;

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

5) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywa nie zawodu. ——————— 5

2) Dodany przez art. 18 pkt 8 ustawy, o której mowa w od nośniku 24; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 21. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11639 — Poz. 1217

3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przy znaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w ce lu odbycia stażu osobie, która zamierza wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczy pospolitej Polskiej i spełnia warunki określone w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5. 4.5

3) Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz dy plomów, świadectw i innych dokumentów potwier dzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wy konywania zawodu pielęgniarki, położnej przez oby wateli państw członkowskich Unii Europejskiej. 5.5

3) Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres znajo mości języka polskiego w mowie i piśmie konieczny do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, uwzględniając zakres uprawnień zawodowych okreś lonych w art. 4 i 5 oraz biorąc pod uwagę obowiązu jące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europej skiej. Art. 11a.5

4) 1.5

5) Pielęgniarce będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przysługu je prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, jeżeli:

1) posiada jeden z tytułów zawodowych wymienio nych w załączniku nr 1;

2) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowie dzialnej za opiekę ogólną, wydany przez odpo wiednie władze lub organizacje państwa człon kowskiego Unii Europejskiej; 2a)5

6) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpo wiednie władze lub organizacje państwa człon kowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadec two lub inny dokument, o których mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepi sach prawa Unii Europejskiej;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywa nie zawodu, potwierdzony zaświadczeniem wyda nym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

5) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpo wiednie władze lub organizacje państwa człon kowskiego Unii Europejskiej, że nie została pozba wiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub za wieszenia prawa wykonywania zawodu;

6) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wy konywania zawodu pielęgniarki. 2.5

7) Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, mogą być przedkładane w okresie trzech miesięcy od dnia ich wystawienia. 3.5

7) Za wystarczające w stosunku do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdro wia wymagane do wykonywania zawodu pielęgniarki w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest pielęgniarka, lub w państwie człon kowskim Unii Europejskiej, z którego pielęgniarka przybywa; w przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie są wymagane, za wystarczające uważa się doku menty wydane w tym państwie odnoszące się do sta nu zdrowia. Art. 11b.5

4) 1.5

8) Położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przysługu je prawo wykonywania zawodu położnej, jeżeli:

1) posiada jeden z tytułów zawodowych wymienio nych w załączniku nr 2;

2) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli kształce nie w zakresie położnictwa spełnia jeden z nastę pujących warunków: a) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co naj mniej trzy lata, a rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od posiadania dyplomu, świadec twa lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia nauki w szkole wyższej, natomiast w przypadku braku takiego dokumentu rozpo częcie kształcenia było uzależnione od doku mentu stwierdzającego równoważny poziom wiedzy albo nastąpiła po nim praktyka zawodo wa potwierdzona zaświadczeniem stwierdzają cym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce służby zdrowia przez okres co najmniej dwóch lat, b) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co naj mniej dwa lata lub 3 600 godzin i było przezna czone dla osób posiadających dyplom, świa dectwo lub inny dokument potwierdzający po siadanie formalnych kwalifikacji do wykonywa nia zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, c) odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co naj mniej 18 miesięcy lub 3 000 godzin i było prze znaczone dla osób posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający ——————— 5

3) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 5

4) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 5

5) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 5

6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoś niku 3. ——————— 5

7) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od nośniku 21. 5

8) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 21. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11640 — Poz. 1217 posiadanie formalnych kwalifikacji do wykony wania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, po którym nastąpiła praktyka za wodowa potwierdzona zaświadczeniem stwier dzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności położnej, pracowa ła jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce służby zdrowia przez okres co najmniej roku; 2a)5

9) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpo wiednie władze lub organizacje państwa człon kowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadec two lub inny dokument, o których mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepi sach prawa Unii Europejskiej;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywa nie zawodu, potwierdzony zaświadczeniem wyda nym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

5) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpo wiednie władze lub organizacje państwa człon kowskiego Unii Europejskiej, że nie została pozba wiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub za wieszenia prawa wykonywania zawodu;

6) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wy konywania zawodu położnej. 2.60) Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, mogą być przedkładane w okresie trzech miesięcy od dnia ich wystawienia. 3.60) Za wystarczające w stosunku do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdro wia wymagane do wykonywania zawodu położnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest położna, lub w państwie członkow skim Unii Europejskiej, z którego położna przybywa; w przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie są wy magane, za wystarczające uważa się dokumenty wy dane w tym państwie odnoszące się do stanu zdro wia. Art. 11c.5

4)

1. Za równoważne z dyplomem, świa dectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o któ rym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4, uważa się dyplomy, świadectwa lub in ne dokumenty wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europej skiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem:

1) 29 czerwca 1977 r. w Królestwie Belgii, Republice Włoskiej, Republice Federalnej Niemiec, Republi ce Francuskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga i Królestwie Niderlandów,

2) 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republi ce Irlandii i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

3) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,

4) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii i Króle stwie Hiszpanii,

5) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycz nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi ki Litewskiej,

6) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republi ce Demokratycznej pod warunkiem, że dokument poświadczający formalne kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych za sadach jak dokument poświadczający tego rodza ju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie wła dze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

7) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypad ku Republiki Słowenii,

8) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycz nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi ki Estońskiej,

9) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycz nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi ki ¸otewskiej,

10) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji, 1

1) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwe gii, Republice Islandii, 1

2) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 1

3) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 1

4) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litew skiej, Republice ¸otewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Repu blice Cypryjskiej, 15)6

1) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii — oraz do dyplomu, świadectwa lub innego doku mentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwa lifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami, wykony wała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej trzech kolejnych lat z pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.——————— 5

9) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoś niku 3. 60) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od nośniku 21. ——————— 6

1) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11641 — Poz. 1217

2. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie for malnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywa nia w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu położnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podsta wie art. 11 ust. 4, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem:

1) 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Republice Francuskiej, Republice Irlan dii, Republice Włoskiej, Wielkim Księstwie Luk semburga, Królestwie Niderlandów i Zjednoczo nym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ nej,

2) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republi ce Portugalii,

3) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycz nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi ki Litewskiej,

4) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republi ce Demokratycznej pod warunkiem, że dokument poświadczający formalne kwalifikacje położnej uprawnia do wykonywania zawodu położnej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpo wiednie władze lub organizacje Republiki Federal nej Niemiec,

5) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypad ku Republiki Słowenii,

6) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycz nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi ki Estońskiej,

7) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycz nych Republik Radzieckich, w przypadku Republi ki ¸otewskiej,

8) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji,

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwe gii, Republice Islandii,

10) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 1

1) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 1

2) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litew skiej, Republice ¸otewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Repu blice Cypryjskiej, 13)6

2) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii — oraz do dyplomu, świadectwa lub innego doku mentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwa lifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywa ła zawód położnej przez okres co najmniej trzech ko lejnych lat z pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.

3. W przypadku pielęgniarki, położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europej skiej, której dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej nie od powiada dokumentom, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4, kwalifikacje są uznawane po przedstawieniu zaświadczenia wydane go przez odpowiednie władze lub organizacje pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające go, że te kwalifikacje zostały uzyskane po odbyciu kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii Euro pejskiej.

4. W przypadku położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiadają cej dyplom, świadectwo lub inny dokument potwier dzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wyko nywania zawodu położnej, której kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem 3 października 1990 r. na tery torium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej i odpowiada wszystkim minimalnym wymogom kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii Euro pejskiej, ale jest uznawane tylko pod warunkiem uzu pełnienia go praktyką zawodową, kwalifikacje są uznawane po przedstawieniu zaświadczenia wydane go przez odpowiednie władze lub organizacje pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej, że wykonywał zawód położnej w państwie członkowskim Unii Euro pejskiej przez co najmniej dwa lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających datę wystawienia zaświadczenia. 5.6

3) Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającymi do wykony wania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu pielęgniar ki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4, uważa się dokumenty wydane przez odpowiednie władze w Rumunii i potwierdzające kwalifikacje pielę gniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną (Certificat de competent‚e profesionale de asistent medical ge neralist) z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w s‚coala˘ postliceala˘, jeżeli dokumenty te zostały wy dane albo kształcenie w tej szkole zostało rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz do tych dokumen tów zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami rzeczy wiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód pielę gniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej pięciu kolejnych lat z siedmiu lat bezpo średnio poprzedzających wydanie zaświadczenia, a wymieniona działalność obejmowała pełną odpo wiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pie lęgniarską nad pacjentem. ——————— 6

2) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 6

3) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11642 — Poz. 1217 6.6

3) Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającymi do wykony wania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu położnej, o których mowa w przepisach wydanych na podsta wie art. 11 ust. 4, uważa się dokumenty potwierdzają ce kwalifikacje położnej (asistent medical obstetrica˘ ginecologi/pielęgniarka w zakresie położnictwa i gine kologii) wydane przed dniem 1 stycznia 2007 r. przez odpowiednie władze w Rumunii, jeżeli do tych doku mentów zostało dołączone zaświadczenie potwierdza jące, że osoba posługująca się tymi dokumentami rze czywiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód po łożnej przez okres co najmniej pięciu kolejnych lat z siedmiu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia. Art. 11d.5

4) 1.6

4) Pielęgniarka, położna będąca oby watelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej może czasowo i okazjonalnie wykonywać na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej zawód pielęgniarki, po łożnej bez konieczności stwierdzenia prawa wykony wania zawodu odpowiednio pielęgniarki lub położnej, jeżeli przed rozpoczęciem po raz pierwszy czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu złoży w okrę gowej izbie pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu:

1) pisemne oświadczenie o zamiarze okazjonalnego i czasowego wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, ze wskazaniem miejsca i, o ile to możli we, czasu wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokument potwierdzający obywatelstwo;

3) zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Eu ropejskiej stwierdzające, że zgodnie z prawem wy konuje zawód pielęgniarki, położnej w tym pań stwie oraz że w momencie składania zaświadcze nia nie obowiązuje jej nawet tymczasowy zakaz wykonywania zawodu;

4) zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Eu ropejskiej stwierdzające, że posiada jeden z dyplo mów, świadectw lub innych dokumentów po twierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej lub inny dokument potwierdzający posiadanie for malnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej;

5) oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczenio wej od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej wy konywania zawodu pielęgniarki, położnej lub po siadaniu innego dokumentu potwierdzającego in dywidualne lub zbiorowe środki zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

2. Jeżeli zaistniała nagła potrzeba udzielenia świadczenia przez pielęgniarkę, położną, o której mo wa w ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być złożone niezwłocznie po udzieleniu świad czenia. 3.6

5) Pielęgniarka, położna zamierzająca czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód na terytorium Rze czypospolitej Polskiej w kolejnych latach, oświadcze nia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5, składa raz w roku. 4.6

5) Zaświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, ponownie przedstawia się okręgowej izbie pielęgniarek i położnych tylko w razie istotnej zmiany okoliczności potwierdzonych zaświadczenia mi lub dokumentami. 5.6

6) Pielęgniarka, położna, czasowo i okazjonalnie wykonująca zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ma obowiązku rejestracji swojej działal ności w systemie ubezpieczeń celem dokonania rozli czeń związanych z tymczasowym i okazjonalnym wy konywaniem zawodu. Jednakże osoba ta jest zobo wiązana poinformować właściwą instytucję ubezpie czeniową o tymczasowym i okazjonalnym wykonywa niu zawodu przed jego rozpoczęciem, a w nagłych wypadkach — po jego zakończeniu. Art. 11e.5

4)

1. Jeżeli Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych lub okręgowe rady pielęgniarek i położ nych posiadają informacje dotyczące ważnego zda rzenia, które wystąpiło przed podjęciem w Rzeczypo spolitej Polskiej działalności przez pielęgniarkę, położ ną będącą obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, poza terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej i które może mieć wpływ na podjęcie lub wyko nywanie zawodu pielęgniarki, położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informują o tym zdarzeniu państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub z którego przybywa pielęgniarka, po łożna i występują z wnioskiem o weryfikację tych in formacji oraz o zawiadomienie o działaniach, które zo stały podjęte w związku z tym zdarzeniem.

2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych lub okręgowe rady pielęgniarek i położnych mają obo wiązek:

1) dokonania na wniosek odpowiednich władz lub or ganizacji państwa członkowskiego Unii Europej skiej weryfikacji informacji, które mogą mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu pie lęgniarki, położnej na terytorium tego państwa niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie trzech miesięcy od dnia przedstawienia informacji;

2) informowania o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1, odpowiednie władze lub organiza cje wnioskującego państwa.

3. Informacje uzyskane w ramach weryfikacji, o których mowa w ust. 1 i 2, Naczelna Rada Pielęgnia rek i Położnych oraz okręgowe rady pielęgniarek i po łożnych są obowiązane zachować w tajemnicy. 4.6

7) Dokumenty przekazane w ramach weryfikacji mogą być przedkładane w okresie trzech miesięcy od dnia ich wystawienia. ——————— 6

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 6

6) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 6

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 21. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11643 — Poz. 1217 Art. 11f.5

4) Jeżeli pielęgniarka, położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europej skiej posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej inny niż dokumenty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4, uznaje się go za równo ważny z tymi dokumentami, jeżeli przedstawi za świadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europej skiej stwierdzające, że ten dyplom, świadectwo lub in ny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub organizacje za równo ważny z dokumentami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4. Art. 11g.5

4) 1.6

8) Okręgowa rada pielęgniarek i po łożnych stwierdza prawo wykonywania zawodu oby watelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który dyplom, świadectwo lub inny dokument po twierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji pielę gniarki, położnej uzyskał w państwie innym niż pań stwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli zostały spełnione wymagania zawarte w przepisach prawa Unii Europejskiej dla kształcenia pielęgniarek odpo wiedzialnych za opiekę ogólną lub odpowiednio dla kształcenia położnych, a Rzeczpospolita Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym pielę gniarka, położna składa wniosek o stwierdzenie pra wa wykonywania zawodu. 1a.6

9) Okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza prawo wykonywania zawodu obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli pań stwo członkowskie Unii Europejskiej potwierdziło kwalifikacje zawodowe pielęgniarki, położnej wydane przez państwo trzecie oraz pielęgniarka, położna legi tymuje się trzyletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym na terytorium państwa członkowskiego, które uznało kwalifikacje zawodowe. 1b.6

9) Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, rozpatrując wniosek o stwierdzenie prawa wykonywa nia zawodu obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który nie spełnia wymagań określo nych w niniejszej ustawie, stosuje przepisy o zasa dach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, okreś lone w przepisach odrębnych. 2.70) Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu w sytuacji, o której mowa w ust. 1—1b, powinno być dokonane nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów okreś lonych ustawą. Art. 11h.5

4) Okręgowa izba pielęgniarek i położ nych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

1) zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaga niami wynikającymi z przepisów prawa Unii Euro pejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie for malnych kwalifikacji odpowiada dokumentom po twierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

2) zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;

3) inne zaświadczenia wymagane przez odpowied nie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Art. 1

2.

1. Prawo wykonywania zawodu albo ogra niczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pie lęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miej sce przyszłego wykonywania zawodu.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wyda je zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu albo ograniczonym prawie wykonywania zawodu według ustalonego wzoru. 2a. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu w odniesieniu do pielęgniarki, położnej będącej oby watelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych powin no być dokonane niezwłocznie, nie później niż w cią gu 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaga nych dokumentów określonych ustawą. 2b.7

1) Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po przyjęciu wniosku bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od jego złożenia, potwier dza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodaw cę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzu pełnienia. 2c.7

2) W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych przez odpowied nie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, okręgowa rada pielęgniarek i położ nych zwraca się do odpowiednich władz lub organiza cji tego państwa o potwierdzenie autentyczności dy plomów, świadectw lub innych dokumentów wyda nych przez to państwo oraz o poświadczenie, że pielę gniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięg nięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadcze nia, o którym mowa w ust. 2.——————— 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 6

9) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 7

1) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 7

2) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11644 — Poz. 1217 Art. 1

3.

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położ nych, o której mowa w art. 12 ust. 1, może przyznać, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4, prawo wykonywania za wodu pielęgniarki lub zawodu położnej na stałe albo na czas określony cudzoziemcowi, który:

1) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypo spolitej Polskiej;

2) włada językiem polskim w mowie i piśmie w za kresie koniecznym do wykonywania zawodu pie lęgniarki, położnej;

3) przedstawił zaświadczenie o wykonywaniu zawo du pielęgniarki, położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód;

4) przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub pra wo to nie zostało zawieszone i nie toczy się prze ciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawie nia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

5) spełnia warunki, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, 4 i 5;

6) odbył 12-miesięczny staż podyplomowy w zakła dzie opieki zdrowotnej.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu osobie niepo siadającej zezwolenia na pobyt stały w Rzeczypospo litej Polskiej, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2—4.

3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który spełnia warunki określone w art. 11 ust. 2 pkt 2, 4 i 5, ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas od bycia stażu podyplomowego lub kształcenia podyplo mowego. Art. 1

4. Pielęgniarka, położna o odpowiednio wy sokich kwalifikacjach, nieposiadająca prawa wykony wania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, ale posia dająca to prawo w innym państwie, może brać udział w naradzie pielęgniarskiej oraz udzielać świadczeń wymienionych w art. 4 lub w art. 5, których potrzeba wynika z narady, jeżeli została zaproszona przez:

1) szpitale lub medyczne instytuty naukowo-badaw cze;

2) Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub wła ściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Art. 1

5.

1. Podjęcie wykonywania zawodu pielę gniarki lub położnej po upływie pięciu lat od ukończe nia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykony waniu zawodu dłuższej niż pięć lat wymaga odbycia przeszkolenia.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych ustala program i sposób przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1. Art. 1

6.

1. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo częściowej niezdolności pielęgniarki, położnej do wykonywania zawodu, spowodowanej jej stanem zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położ nych powołuje komisję lekarską, zwaną dalej „komi sją”, złożoną ze specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny.

2. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie nie zdolności pielęgniarki, położnej do wykonywania za wodu.

3. Pielęgniarka, położna, której sprawa dotyczy, obowiązana jest do stawienia się przed komisją.

4. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na podstawie orzeczenia komisji, podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności albo o ograniczeniu wykonywa nia określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności.

5. Pielęgniarka, położna, o której mowa w ust. 3, uprawniona jest do uczestnictwa, z prawem zabrania głosu, w posiedzeniu okręgowej rady pielęgniarek i położnych w czasie rozpatrywania jej sprawy.

6. Jeżeli pielęgniarka, położna odmawia poddania się badaniu przez komisję lub gdy okręgowa rada pie lęgniarek i położnych na podstawie wyników postę powania wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywa nie zawodu lub ściśle określonych czynności zawodo wych ze względu na jej stan zdrowia nie jest możliwe — okręgowa rada pielęgniarek i położnych podejmu je uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawo du pielęgniarki, położnej albo o ograniczeniu wykony wania określonych czynności zawodowych.

7. Pielęgniarce, położnej, o której mowa w ust. 6, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Naczel nej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

8. Pielęgniarka, położna, w stosunku do której podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, może wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych o uchylenie uchwały, je żeli ustaną przyczyny zawieszenia lub ograniczenia, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia uchwały okręgowej rady pielęgniarek i po łożnych.

9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1—6 jest poufne.

10. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 7

3) po za sięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ nych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej określi, w drodze ——————— 7

3) Obecnie: minister właściwy do spraw zdrowia, stosow nie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 28 i art. 33 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574 i Nr 77, poz. 649), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11645 — Poz. 1217 rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz szczegółowe zasady i tryb postępowa nia w sprawach zawieszania prawa wykonywania za wodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych. Art. 1

7.

1. Prawo wykonywania zawodu albo ogra niczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej wygasa w razie: 1)7

4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo statusu wynikającego z przepisów, o których mo wa w art. 3 ust. 4;

2) utraty prawa stałego pobytu;

3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

2. Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu, z przyczyn określonych w ust. 1, powoduje wykreśle nie z rejestru właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem była pielęgniarka lub położna. Rozdział 4 Zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej Art. 1

8. Pielęgniarka, położna wykonuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawo dowej oraz ze szczególną starannością. Art. 1

9. Pielęgniarka, położna ma obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku niebezpieczeń stwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawo dowymi. Art.

20.

1. Pielęgniarka, położna ma obowiązek po informować pacjenta o jego prawach.

2. Pielęgniarka, położna udziela pacjentowi lub je go przedstawicielowi ustawowemu informacji o sta nie zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym do spra wowania opieki pielęgnacyjnej. 3.7

5) Pielęgniarka, położna ma obowiązek prowa dzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641).

4. (uchylony).76)

5. (uchylony).76)

6. (uchylony).76)

7. (uchylony).76)

8. (uchylony).76) Art. 2

1.

1. Pielęgniarka, położna ma obowiązek do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pa cjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. 2.7

7) Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:

1) tak stanowią odrębne przepisy;

2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpie czeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub in nych osób;

3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych infor macji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 3.7

7) Pielęgniarka, położna, z zastrzeżeniem sytu acji, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3, jest związana tajemnicą również po śmierci pacjenta.

4. Pielęgniarka, położna nie może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających iden tyfikację pacjenta, bez jego zgody. Art. 2

2.

1. Pielęgniarka, położna zobowiązana jest do wykonywania zleceń lekarskich odnotowanych w dokumentacji medycznej.

2. Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mo wa w ust. 1, nie dotyczy zleceń wykonywanych pod czas zabiegów ratujących życie pacjenta i w sytu acjach grożących bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.

3. Pielęgniarka, położna ma prawo uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpo znaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i dających się przewi dzieć następstwach podejmowanych działań, w zakre sie niezbędnym do udzielanych przez siebie świad czeń zdrowotnych.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielę gniarka, położna ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę wykona nia tego zlecenia.

5. W wyjątkowych przypadkach pielęgniarka, po łożna ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekar skiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie. ——————— 7

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 3. 7

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641), która weszła w życie z dniem 5 czerwca 2009 r. ——————— 7

6) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoś niku 5; uchylony przez art. 4 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 75. 7

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 75. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11646 — Poz. 1217

6. Pielęgniarka, położna ma prawo uzyskania peł nej informacji o celowości, planowanym przebiegu i dających się przewidzieć skutkach eksperymentu medycznego, w którym ma uczestniczyć.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielę gniarka, położna może odmówić uczestniczenia w eksperymencie, podając przyczynę odmowy na piśmie. Art. 2

3. Pielęgniarka, położna może powstrzymać się, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przeło żonego, od wykonania świadczenia zdrowotnego nie zgodnego z jej sumieniem, z zastrzeżeniem art. 19. Art. 2

4. Pielęgniarce, położnej, wykonującej za wód na podstawie umowy o pracę lub w przypadku, o którym mowa w art. 19, przysługuje ochrona praw na przewidziana dla funkcjonariusza publicznego. Art. 24a.7

8) Prowadzenie:

1) indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych,

2) indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgnia rek, położnych albo

3) grupowej praktyki pielęgniarek, położnych — jest działalnością regulowaną w rozumieniu prze pisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia łalności gospodarczej. Art. 25.7

9)

1. Pielęgniarka, położna może wykony wać indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, położnej, zwanych dalej odpowiednio „indywidualną praktyką” albo „indywidualną specjalistyczną prakty ką”, po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru in dywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk prowadzonych przez okrę gową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki. 2.80) Pielęgniarka, położna wykonująca indywidu alną praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być: a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu ani ograniczona w wykonywaniu określonych czyn ności zawodowych na podstawie przepisów ustawy lub art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwiet nia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położ nych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.81)), b) ukarana karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, c) pozbawiona uprawnienia do wykonywania za wodu orzeczeniem przez sąd środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobie gawczego zakazu wykonywania zawodu;

3) posiadać pomieszczenie wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana praktyka, oraz opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świad czeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2 i art. 27;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodar czej. 3.80) Pielęgniarka, położna wykonująca indywidu alną specjalistyczną praktykę jest obowiązana:

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 2;

2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 4.80) Pielęgniarka, położna wykonująca indywidu alną praktykę lub indywidualną specjalistyczną prak tykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, oraz, w przypadku indywidualnej specjali stycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;

2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udziela nie określonych świadczeń zdrowotnych w miej scu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta;

3) posiadać adres praktyki oraz adres przechowywa nia dokumentów medycznych. 5.80) Pielęgniarka, położna, która zamierza prowa dzić indywidualną praktykę, indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specja listyczną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, w celu uzy skania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana złożyć wniosek, który zawiera następują ce informacje:

1) imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz adres jej miejsca zamieszkania;

2) numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej;

3) dane dotyczące wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, a w przypadku indywidualnej praktyki i indywidualnej specjalistycznej praktyki także da ne dotyczące pomieszczenia;

4) adres praktyki oraz adres przechowywania doku mentów medycznych i sprzętu medycznego, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania;

5) numer w ewidencji działalności gospodarczej;

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile pielę gniarka, położna taki numer posiada. ——————— 7

8) Dodany przez art. 18 pkt 9 ustawy, o której mowa w od nośniku 24. 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 24. 80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 8

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11647 — Poz. 1217 5a.8

2) Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, pielę gniarka, położna dołącza następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający prawo pielęgniarki, po łożnej do korzystania z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka;

2) dokumenty potwierdzające prawo pielęgniarki, położnej do korzystania z pomieszczenia i środ ków łączności, w którym będą przyjmowane we zwania, będzie przechowywana dokumentacja medyczna i sprzęt medyczny, w przypadku gdy pielęgniarka, położna ma zamiar wykonywać in dywidualną praktykę lub indywidualną specjali styczną praktykę w miejscu wezwania;

3) opinię o spełnianiu warunków umożliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu określonych świadczeń zdrowotnych wydaną przez państwo wego powiatowego inspektora sanitarnego, wła ściwego ze względu na miejsce, w którym ma być wykonywana indywidualna praktyka lub indywi dualna specjalistyczna praktyka;

4) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 6.8

3) Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, pielęgniarka, położna składa oświadczenie następują cej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru prak tyk indywidualnych lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej odpowiednio w zakre sie praktyki zgłoszonej we wniosku, określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielę gniarki i położnej.”.

7. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej ad res;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia. 8.8

4) Za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indywidualną specjalistyczną praktyką w rozumie niu ustawy uważa się wykonywanie zawodu pielę gniarki, położnej poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio. Art. 25a.8

5)

1. Pielęgniarki, położne w celu udziela nia świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić grupo wą praktykę w formie spółki cywilnej lub partnerskiej.

2. Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych mo że rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do reje stru grupowych praktyk prowadzonego przez okręgo wą radę pielęgniarek i położnych właściwą ze wzglę du na miejsce wykonywania praktyki.

3. W ramach grupowej praktyki pielęgniarek, po łożnych mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki, położne będące wspólni kami spółki, o której mowa w ust. 1, spełniające wa runki określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 pkt 2.

4. Pielęgniarki, położne zamierzające udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki w celu uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane złożyć wniosek, który powi nien zawierać następujące dane:

1) listę pielęgniarek, położnych wspólników spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo wspólników spółki cywilnej;

2) określone w art. 25 ust. 5 pkt 2—4 oraz dane o spełnieniu przez pielęgniarki, położne warun ków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 2 pkt 1, 2 i ust. 3 pkt 2;

3) numer ewidencji działalności gospodarczej albo wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, upraw niona pielęgniarka, położna wspólnik spółki dołącza dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 5a pkt 1 i 3, umowę spółki, o której mowa w ust. 1, albo jej ksero kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a tak że zaświadczenie z ewidencji działalności gospodar czej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, pie lęgniarki, położne zamierzające udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki składają oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru gru powych praktyk pielęgniarek, położnych są kom pletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielę gniarki i położnej.”.

7. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku spółki cywilnej imiona i nazwiska wspólników oraz ich adresy zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo wspólników spółki cywilnej, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. ——————— 8

2) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 8

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 8

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 8

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 21. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11648 — Poz. 1217

8. Do grupowej praktyki wykonywanej przez pielę gniarki, położne wyłącznie w miejscu wezwania sto suje się przepisy ust. 4 pkt 1 i 3 oraz art. 25 ust. 4 i ust. 5a pkt 2.

9. Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych mo że być wykonywana na podstawie umowy cywilno prawnej zawartej z podmiotem innym niż zakład opie ki zdrowotnej.

10. Wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, o której mowa w ust. 1, nie jest prowadze niem zakładu opieki zdrowotnej. Art. 25b.8

6) Pielęgniarki, położne prowadzące in dywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek, położ nych są obowiązane zgłosić zmianę danych objętych wpisem do rejestrów w terminie 14 dni od dnia po wstania tych zmian. Art. 25c. (uchylony).87) Art. 25d.8

8) Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawie doko nywania wpisów do rejestrów indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych prak tyk, grupowych praktyk pielęgniarek i położnych,

2) wzory wniosków o wpis do rejestrów,

3) wzory zaświadczeń o wpisie do rejestrów oraz sposób prowadzenia rejestrów — mając na uwadze dane, jakie powinny zawierać wnioski i zaświadczenia. Art. 25e.8

9)

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położ nych, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 5 lub 25a ust. 4, i oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 5a lub art. 25a ust. 6, po sprawdzeniu spełnienia warunków wykonywania działalności w zakresie indywidualnej praktyki, indywidualnej praktyki wykonywanej wy łącznie w miejscu wezwania, indywidualnej specjali stycznej praktyki, indywidualnej specjalistycznej prak tyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania oraz grupowej praktyki, dokonuje wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjali stycznych praktyk lub grupowych praktyk oraz wyda je pielęgniarce, położnej lub grupowej praktyce za świadczenie o wpisie do rejestru.

2. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w ter minie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu te go wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wniosko dawca może rozpocząć działalność po uprzednim za wiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie doko nał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ we zwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia je go otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mo wa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. Art. 2

6.

1. Indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielę gniarek, położnych prowadzi się w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń, które odpowiadają określonym wymaganiom technicznym i sanitarnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 2.90) Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wyko nywać indywidualną praktykę i grupową praktykę pie lęgniarek i położnych, oraz wymagania, jakim powi nien odpowiadać sprzęt medyczny, o którym mowa w art. 25 ust. 4 pkt 2, mając na względzie właściwy po ziom udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bez pieczeństwo pacjentów. Art. 27.9

1) W przypadku gdy indywidualna prakty ka, indywidualna specjalistyczna praktyka i grupowa praktyka pielęgniarek, położnych jest wykonywana na zasadach określonych w art. 25 ust. 8 oraz w art. 25a ust. 9, obowiązek spełnienia warunków, o których mo wa w art. 25 ust. 2 pkt 3, spoczywa na podmiocie, któ ry zawarł odpowiednią umowę, z wyłączeniem sytu acji, w której pomieszczenie, sprzęt i aparatura me dyczna nie stanowią własności tego podmiotu. Art. 27a.

1. Grupowa praktyka pielęgniarek, położ nych nie może być wykonywana w publicznym zakła dzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilno prawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 2.9

2) Pielęgniarka, położna może wykonywać w za kładzie opieki zdrowotnej dodatkową opiekę pielęgna cyjną, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 listopa da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa cjenta, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawar tej z pacjentem, osobą bliską, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pra wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub opieku nem prawnym. Art. 27b. Jeżeli pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę lub co najmniej jedna z pielę gniarek, położnych grupowej praktyki jest członkiem innej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, w uza sadnionych przypadkach okręgowa rada pielęgniarek i położnych może podjąć uchwałę o zarejestrowaniu tej praktyki. ——————— 8

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 24. 8

7) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i po łożnej oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 89, poz. 969), która weszła w życie z dniem 12 września 2001 r.; uchylony przez art. 18 pkt 13 ustawy, o której mo wa w odnośniku 24. 8

8) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od nośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 8

9) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w od nośniku 21. ——————— 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 21. 9

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 21. 9

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 75. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11649 — Poz. 1217 Art. 28.9

3)

1. Wpis do rejestrów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 2, podlega opłacie.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przy chód właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położ nych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięg nięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za dokonanie wpisu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 2, z uwzględnieniem kosztów związa nych z postępowaniem w sprawie dokonania wpisu oraz rodzaju praktyki objętej wpisem. Art. 29.9

4)

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położ nych dokonuje wykreślenia wpisu w rejestrze indywi dualnych praktyk lub indywidualnych specjalistycz nych praktyk w przypadku:

1) niespełniania warunków wykonywania działalno ści, o których mowa w art. 25 i art. 26 ust. 1;

2) skreślenia pielęgniarki, położnej z listy członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych z przy czyn określonych w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych doko nuje wykreślenia wpisu w rejestrze grupowych prak tyk w przypadku niespełniania warunków wykonywa nia działalności, o których mowa w art. 25a oraz art. 26 ust. 1. Art. 30.

1. Nadzór nad indywidualną praktyką, in dywidualną specjalistyczną praktyką oraz nad grupo wą praktyką pielęgniarek, położnych sprawuje właści wa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych jest uprawniona w ramach nadzoru do:

1) przeprowadzania czynności kontrolnych, a w szcze gólności: a) wizytacji pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia, o których mowa w art. 4 lub art. 5, b)9

5) obserwowania czynności związanych z udzie laniem świadczeń w ramach praktyki, c) żądania informacji i udostępniania dokumenta cji medycznej;

2) wydawania zaleceń pokontrolnych, mających na celu usunięcie stwierdzonych braków i wadliwo ści. Art. 30a.9

6)

1. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk, odmowa wpisu, zmiana wpisu do tych rejestrów oraz skreślenie z nich następują w formie uchwały okręgowej rady pielęgniarek i po łożnych.

2. Od uchwał, o których mowa w ust. 1, pielęgniar ce, położnej przysługuje odwołanie do Naczelnej Ra dy Pielęgniarek i Położnych, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.

3. Do uchwał samorządu pielęgniarek i położnych w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

4. Na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po łożnych, o której mowa w ust. 1, służy zainteresowa nemu skarga do sądu administracyjnego. Art. 3

1. (uchylony).97) Rozdział 5 Przepisy karne Art. 3

2.

1. Kto, nie będąc uprawnionym, udziela zawodowo świadczeń, o których mowa w art. 4 lub art. 5, podlega karze grzywny.

2. W przypadku określonym w ust. 1 orzekanie na stępuje w trybie przepisów o postępowaniu w spra wach o wykroczenia. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 33—3

6. (pominięte).98) Art. 3

7. 1.9

9) Pielęgniarka, położna, która na pod stawie dotychczas obowiązujących przepisów uzyska ła zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pie lęgniarki lub położnej, powinna uzyskać we właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych zaświad czenie o prawie wykonywania zawodu, według usta lonego wzoru zgodnie z art. 12 ust. 2, do dnia 31 grud nia 2001 r. 2.100) Zaświadczenie o prawie wykonywania zawo du wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 28 grudnia 1999 r. traci moc po upływie terminu określonego w ust. 1. Art. 3

8. (pominięty).98) Art. 3

9. Tracą moc:

1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o położnych (Dz. U. z 1934 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 110, poz. 976 oraz z 1991 r. Nr 41, poz. 178);

2) ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie (Dz. U. Nr 27, poz. 199, z 1947 r. Nr 32, poz. 141 oraz z 1991 r. Nr 41, poz. 178). Art. 40. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia101), z tym że przepis art. 9 ust. 1 i 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. ——————— 9

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 24. 9

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 21. 9

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 21. 9

6) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w od nośniku 21. ——————— 9

7) Przez art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o za wodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1115), która weszła w życie z dniem 30 grudnia 1998 r. 9

8) Zamieszczone w obwieszczeniu. 9

9) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 100) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 10

1) Ustawa została ogłoszona w dniu 30 lipca 1996 r. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11650 — Poz. 1217

1) „Krankenschwester” lub „Krankenpfleger” w Re publice Federalnej Niemiec;

2) „hospitalier(¯re)/verpleegassistente(e)” lub „infir mier(¯re) hospitalier(¯re)/ziekenhuisverpleger (-verpleegster)” w Królestwie Belgii; 2a)10

3) „ ” w Republice Bułgarii;

3) „sygeplejerske” w Królestwie Danii;

4) „infirmier(¯re)” w Republice Francuskiej;

5) „Registered General Nurse” w Republice Irlandii;

6) „infermiere professionale” w Republice Włoskiej;

7) „infirmier” w Wielkim Księstwie Luksemburga;

8) „verpleegkundige” w Królestwie Niderlandów;

9) „State Registered Nurse” lub „Registered General Nurse” w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Bry tanii i Irlandii Północnej;

10) „Διπλωματου’χος η’ πτυχιου’ χος νοσοκο’μος, νοση λευτη’ς η’ νοσηλευ’τρια” w Republice Greckiej; 1

1) „Enfermero/a diplomado/a” w Królestwie Hiszpa nii; 1

2) „enfermeiro” w Republice Portugalii; 1

3) „Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger” w Republice Austrii; 1

4) „sairaanhoitaja — sjukskötare” w Republice Fin landii; 1

5) „sjuksköterska” w Królestwie Szwecji; 1

6) „všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel” w Re publice Czeskiej; 1

7) „õde” w Republice Estońskiej; 1

8) „Εγγεγραμμε’νος Νοσηλευτη’ς” w Republice Cypryj skiej; 1

9) „māsa” w Republice ¸otewskiej;

20) „Bendrosios praktikos slaugytojas” w Republice Litewskiej; 2

1) „ápoló” w Republice Węgierskiej; 2

2) „Infermier Registrat tal-Ewwel Livell” w Republice Malty; 22a)10

4) „asistent medical generalist” w Rumunii; 2

3) „diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik” w Republice Słowenii; 2

4) „sestra” w Republice Słowackiej; 2

5) „hjúkrunarfræ ingur” w Republice Islandii; 2

6) „Krankenschwester — Krankenpfleger” w Księ stwie Liechtensteinu; 2

7) „offentlig godkjent sykepleier” w Królestwie Nor wegii; 2

8) „infirmi¯re”, „infirmier”, „Krankenschwester”, „Krankenpfleger”, „infermiera” lub „infermiere” w Konfederacji Szwajcarskiej. Załączniki do ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. Załącznik nr 1102) WYKAZ TYTU¸ÓW ZAWODOWYCH PIEL¢GNIAREK ——————— 10

2) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 10

3) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 10

4) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11651 — Poz. 1217

1) „Hebamme” lub ”Entbindungspfleger” w Repu blice Federalnej Niemiec;

2) „accoucheuse/vroedvrouw” w Królestwie Belgii; 2a)10

5) „ ” w Republice Bułgarii;

3) „jordemoder” w Królestwie Danii;

4) „sage-femme” w Republice Francuskiej;

5) „midwife” w Republice Irlandii;

6) „ostetrica” w Republice Włoskiej;

7) „sage-femme” w Wielkim Księstwie Luksembur ga;

8) „verloskundige” w Królestwie Niderlandów;

9) „midwife” w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

10) „μαι’α” lub „μαιευτη’ς” w Republice Greckiej; 1

1) „matrona” lub „asistente obst¯trico” w Króle stwie Hiszpanii; 1

2) „enfermeiro especialista Em enfermagem de saúde materna e obstétrica” w Republice Portu galii; 1

3) „Hebamme” w Republice Austrii; 1

4) „kätilö — barnmorska” w Republice Finlandii; 1

5) „barnmorska” w Królestwie Szwecji; 1

6) „porodní asistentka/porodní asistent” w Republi ce Czeskiej; 1

7) „ämmaemand” w Republice Estońskiej; 1

8) „Εγγεγραμμε’νη Μαι’α” w Republice Cypryjskiej; 1

9) „vecmāte” w Republice ¸otewskiej;

20) „akušeris” w Republice Litewskiej; 2

1) „szülésznő” w Republice Węgierskiej; 2

2) „qabla” w Republice Malty; 22a)10

6) „Moas‚a˘” w Rumunii; 2

3) „diplomirana babica / Diplomirani babičar” w Re publice Słowenii; 2

4) „pôrodná asistentka” w Republice Słowackiej; 2

5) „ljósmó ir” w Republice Islandii; 2

6) „Hebamme” w Księstwie Liechtensteinu; 2

7) „jordmor” w Królestwie Norwegii; 2

8) „sage-femme”, „Hebamme” lub „levatrice” w Konfederacji Szwajcarskiej. Załącznik nr 2102) WYKAZ TYTU¸ÓW ZAWODOWYCH PO¸O˚NYCH ——————— 10

5) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 10

6) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-09-16
Data wydania: 2009-08-25
Data uchylenia: 2012-01-01
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1217