Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1229

Dziennik Ustaw Nr 154 — 11963 — Poz. 1229 Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 15 lipca 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o wzajemnej ochronie infor macji niejawnych, podpisaną w Lizbonie dnia 2 sierp nia 2007 r. Zgodnie z art. 17 powyższej umowy zostały doko nane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 18 lutego 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski 1229 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Lizbonie dnia 2 sierpnia 2007 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-09-20
Data wydania: 2009-03-07
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1229