Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1245

Dziennik Ustaw Nr 158 — 12200 — Poz. 1245 Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 9

7) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się plan rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozpo rządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Gospodarki: w z. R. Baniak ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). 1245 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w spra wie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 153, poz. 1003), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746). Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. (poz. 1245) PLAN ROZWOJU LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

1. Wstęp Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele usta nowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych ce lów oraz obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków. 1.

1. Wprowadzenie Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) zosta ła utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 274, z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 usta wy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych stre fach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.). Jej obecny obszar i granice zostały usta lone w drodze kolejnych zmian rozporządzenia usta nawiającego LSSE. Pierwotnie strefa obejmowała te reny inwestycyjne o powierzchni 381,69 ha położone w Warcie Bolesławieckiej, Legnicy, Gromadce oraz Polkowicach. Na koniec 2008 r. obszar strefy wyniósł 457,4908 ha i obejmował tereny miast: Chojnów, Gło gów, Legnica, Lubin i Złotoryja oraz gmin: Gromadka, Legnickie Pole, Polkowice, Prochowice, Przemków i Âroda Âląska. Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządze niem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjal nej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 153, poz. 1003), funkcjonowanie LSSE miało doprowadzić m.in. do utworzenia nowych miejsc pracy dzięki stworzeniu pełnej infrastruktury na obszarze strefy oraz do za pewnienia kompleksowych usług na najwyższym po ziomie dla wyselekcjonowanej grupy inwestorów. 1.

2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r. Spośród 457,4908 ha gruntów objętych LSSE zostało zagospodarowanych 314,9395 ha, co stanowi około 70 % ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez za rządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne wyniosły 38,33 mln zł. Wydano 89 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizo wano nowe inwestycje o wartości 4 024 mln zł i utwo rzono 8 417 nowych trwałych miejsc pracy. 1.

3. Misja LSSE Misją strefy jest wspieranie rozwoju południowo-za chodniego regionu Polski, w szczególności woje wództwa dolnośląskiego, poprzez stosowanie rozwią zań uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania regionu oraz tworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową. Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województwa na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie stopnia efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy. Funkcjonowanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono micznej w regionach właściwych dla jej oddziaływa nia ma wspierać rozwój gospodarczo-społeczny z za miarem osiągnięcia między innymi celów Strategii Lizbońskiej. Osiągnięcie tych celów wiąże się nieroze Dziennik Ustaw Nr 158 — 12201 — Poz. 1245 rwalnie z realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 ro ku1), ukierunkowanych na zbudowanie konkurencyj nej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Âląska m.in. poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, bu dowę gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieraniu aktywności gospodarczej.

2. Cele ustanowienia LSSE:

1) pobudzenie działalności produkcyjnej i usługowej w regionie poprzez wsparcie nowoczesnych ośrodków przemysłowych;

2) dywersyfikacja działalności gospodarczej w regio nach;

3) zwiększenie liczby inwestycji o charakterze inno wacyjnym;

4) stwarzanie warunków do pozyskiwania inwestycji z sektora B+R;

5) pozyskiwanie nowych lokalizacji Legnickiej Spe cjalnej Strefy Ekonomicznej w celu uzyskania efek tu zrównoważonego wpływu strefy na obszary bę dące w zasięgu jej działania;

6) wspieranie procesów rewitalizacji terenów zde gradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych oraz mienia pozosta wionego przez byłe jednostki Armii Radzieckiej;

7) współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć in westycyjnych w infrastrukturę regionu;

8) rozwój współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionalnej oferty inwestycyjnej mają cej m.in. na celu stymulowanie kooperacji firm działających w regionie;

9) wspieranie rozwoju parków technologicznych oraz klastrów przemysłowych;

10) aktywizacja rynku pracy, wzrost poziomu wy kształcenia i kwalifikacji pracowników.

3. Działania służące osiągnięciu celów usta nowienia LSSE:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa włas ności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz pra wa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach eko nomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych stre fach ekonomicznych, w celu dalszego jego udo stępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowa nia urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) budowa lub udział w budowie niezbędnej infra struktury technicznej koniecznej do realizacji pro jektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii roz woju gospodarczego regionu, programów re strukturyzacji, planów zagospodarowania prze strzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

8) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnic twa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynko wej, komunikacyjnej itp.);

9) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicz nych S.A.;

10) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promo wania strefy w celu pozyskiwania nowych inwe storów; 1

1) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określo nych branż na obszarach nieobjętych strefą; 1

2) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych reali zujących różne elementy inwestycji; 1

3) integracja środowiska gospodarczego w regionie. W zakresie niezbędnym do realizacji celów określo nych w niniejszym planie zarządzający może być stro ną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na: 1

4) opracowywaniu wszelkich planów zagospodaro wania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem); 1

5) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na grun tach naniesień (współpraca z samorządem, wła ścicielem nieruchomości); 1

6) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieru chomości, dostawcami mediów); 1

7) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media; 1

8) pracach projektowych dotyczących budowy infra struktury technicznej; 1

9) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a do stawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia ce lów ustanowienia LSSE i terminy ich wy konania Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 — praca ciągła.

5. Ârodki na realizację celów Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ponosi m.in. koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości obję tych strefą, koszty nabywania nieruchomości (samo dzielnie lub z partnerami) przewidzianych do włącze ———————

1) Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVIII/649/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 158 — 12202 — Poz. 1245 nia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiada nych środków, koszty budowy i modernizacji infra struktury realizowanej wspólnie z innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębior cami itp.). Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze środków własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za admini strowanie uzyskiwanych na podstawie umów cy wilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrz nych, w tym z funduszy strukturalnych. W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wy datków przeznaczonych na marketing i promocję bę dzie skorelowana z możliwościami finansowymi za rządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środ ki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy 6.

1. Inwestycje znaczące dla regionów — perspekty wy powiększania terenów Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o spe cjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 74

6) zwiększa limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. ha do 20 tys. ha. Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Kon cepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwa nej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref eko nomicznych, którym jest wspieranie nowych inwesty cji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrów noważonego rozwoju społeczno-gospodarczego re gionów. Strefa legnicka jest położona na terenie jed nego województwa — dolnośląskiego. Uwarunkowa nia i cele rozwojowe tego regionu determinują polity kę zagospodarowania terenów strefy. Dla województwa dolnośląskiego założono pozyski wanie inwestorów reprezentujących zaawansowane technologie, współpracujących z instytucjami nauko wymi oraz zajmujących się gromadzeniem i przetwa rzaniem danych. Kolejną ważną gałęzią gospodarczą województwa jest logistyka. Położenie wielu terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrad A4 i A18, na skrzy żowaniu głównych szlaków komunikacyjnych wschód-zachód oraz północ-południe, stosunkowo niewielka odległość od granicy z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Czeską stwarzają bardzo dob re warunki do rozwoju tej dziedziny gospodarki. Po nadto, uwzględniając dziedziny, w których wojewódz two dysponuje dużym potencjałem kadrowym oraz zapleczem okołobiznesowym, a także biorąc pod uwa gę dotychczasowe kierunki rozwoju przemysłu, zakła da się również przyciąganie inwestorów z branży mo toryzacyjnej, maszynowej, tekstylnej, budowlanej oraz spożywczej. Zgodnie z Koncepcją dla województwa dolnośląskie go „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o wytwórczość części i akcesoriów dla przemysłu oraz o przemysł elektrotechniczny. Realizowane działania marketingowo-promocyjne bę dą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Kon cepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania nowych gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej bę dą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowa nych do zarządzającego o włączenie nowych terenów do strefy. 6.

2. Etapy rozwoju LSSE Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowa nia strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan rozwoju ma charakter strategiczny oraz długookresowy i dzie li się na 3 etapy: Etap Okres Główne cele etapu I 2009—2016  rozwój nowych inwestycji na terenie strefy,  dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,  kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i realizacja nowych inwesty cji infrastrukturalnych na terenie poszczególnych podstref,  rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,  osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy II 2016—2019  stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalnościgospodarczej na terenie strefy III 2019—2020  przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaś-nięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-09-24
Data wydania: 2009-08-31
Data wejścia w życie: 2009-10-09
Data obowiązywania: 2009-10-09
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1245