Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1250

Dziennik Ustaw Nr 158 — 12219 — Poz. 1250 Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 9

7) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się plan rozwoju Specjalnej Strefy Eko nomicznej „Starachowice”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Gospodarki: w z. R. Baniak 1250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Eko nomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 879), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746). Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. (poz. 1250) PLAN ROZWOJU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „STARACHOWICE”

1. Wstęp Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele usta nowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych ce lów, obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków. 1.

1. Wprowadzenie Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” (SSE „Starachowice”) została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Stara chowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 906, z późn. zm.) wyda nym w oparciu o ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.). Jej obecny ob szar i granice zostały ustalone w drodze kolejnych zmian rozporządzenia ustanawiającego SSE „Stara chowice”. Pierwotnie strefa obejmowała tereny inwe stycyjne o powierzchni 123,77 ha położone w Stara chowicach. Na koniec 2008 r. obszar strefy wyniósł 580,7612 ha i obejmował tereny miast: Ostrowiec Âwiętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Stara chowice oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawi ca, Sędziszów, Suchedniów, Stąporków, Szydłowiec i Tułowice. Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 879), funkcjonowanie SSE „Starachowice” miało doprowadzić m.in. do utworzenia 4,5 tys. miejsc pra cy oraz aktywizacji gospodarczej regionu. 1.

2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r. Spośród 580,7612 ha gruntów objętych SSE „Stara chowice” było zagospodarowanych 364,19 ha, co sta nowi 62,71 % ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjono wania wydatki na inwestycje infrastrukturalne, pod noszące atrakcyjność oferowanych terenów, wyniosły 6 mln zł. Wydano 119 zezwoleń na prowadzenie dzia łalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizowano nowe inwestycje o wartości 980,2 mln zł i utworzono 4 555 nowych trwałych miejsc pracy. 1.

3. Misja SSE „Starachowice” Misją strefy jest wspieranie rozwoju regionów Polski objętych jej właściwością, poprzez stosowanie roz wiązań uwzględniających i wykorzystujących szcze gólne uwarunkowania regionów oraz tworzenie wa runków do trwałego rozwoju gospodarczego zorien towanego na dojrzałą gospodarkę rynkową. Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie stopnia efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy. Funkcjonowanie SSE „Starachowice” w regionach właściwych dla jej oddziaływania ma wspierać rozwój gospodarczo-społeczny z zamiarem osiągnięcia mię dzy innymi celów Strategii Lizbońskiej. Dziennik Ustaw Nr 158 — 12220 — Poz. 1250 Osiągnięcie tych celów wiąże się nierozerwalnie z:

1) realizacją zadań określonych w Strategii Roz woju Województwa Âwiętokrzyskiego na lata 2006—2020

1) ukierunkowanych na wzrost atrak cyjności województwa poprzez zintegrowany roz wój w sferze społecznej, gospodarczej i prze strzennej;

2) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006—20202) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności re gionu;

3) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2006—2020

3) ukierunkowanych na wzrost konku rencyjności regionu i rozwój kapitału społeczne go, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego;

4) realizację zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa ¸ódzkiego na lata 2007—20204) ukierunkowanych na podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy;

5) realizację zadań określonych w Strategii rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2006—20205) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności re gionu.

2. Cele ustanowienia SSE „Starachowice”:

1) pobudzenie działalności produkcyjnej i usługowej w regionie poprzez stworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych;

2) dywersyfikacja działalności gospodarczej w regio nach;

3) zwiększenie liczby inwestycji o charakterze inno wacyjnym;

4) stwarzanie warunków do pozyskiwania inwestycji z sektora B+R;

5) pozyskiwanie nowych lokalizacji Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obsza ry będące w zasięgu jej działania;

6) wspieranie procesów rewitalizacji terenów zde gradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych;

7) współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć in westycyjnych w infrastrukturę regionów;

8) rozwój współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionalnej oferty inwestycyjnej mają cej m.in. na celu stymulowanie kooperacji firm działających w danym regionie;

9) wspieranie rozwoju parków technologicznych oraz klastrów przemysłowych;

10) aktywizacja rynku pracy, wzrost poziomu wy kształcenia i kwalifikacji pracowników.

3. Działania służące osiągnięciu celów usta nowienia SSE „Starachowice”:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa włas ności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz pra wa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach eko nomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz pra wa użytkowania wieczystego w wykonywaniu pra wa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o spe cjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego jego udostępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowa nia urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) budowa lub udział w budowie niezbędnej infra struktury technicznej koniecznej do realizacji pro jektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii roz woju gospodarczego regionu, programów re strukturyzacji, planów zagospodarowania prze strzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

8) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnic twa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynko wej, komunikacyjnej itp.);

9) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicz nych S.A.;

10) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promo wania strefy w celu pozyskiwania nowych inwe storów; 1

1) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określo nych branż na obszarach nieobjętych strefą; 1

2) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych reali zujących różne elementy inwestycji; ———————

1) Uchwała Sejmiku Województwa Âwiętokrzyskiego nr XLII/508/06 z dnia 26 października 2006 r.

2) Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXXVI/530/05 z dnia 4 lipca 2005 r., z późn. zm.

3) Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 78/06 z dnia 29 maja 2006 r., z późn. zm.

4) Uchwała Sejmiku Województwa ¸ódzkiego nr LI/865/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.

5) Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXIX/350/2005 z dnia 11 października 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 158 — 12221 — Poz. 1250 1

3) integracja środowiska gospodarczego w regionie. W zakresie niezbędnym do realizacji celów określo nych w niniejszym planie zarządzający może być stro ną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na: 1

4) opracowywaniu wszelkich planów zagospodaro wania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem); 1

5) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na grun tach naniesień (współpraca z samorządem, wła ścicielem nieruchomości); 1

6) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieru chomości, dostawcami mediów); 1

7) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media; 1

8) pracach projektowych dotyczących budowy infra struktury technicznej; 1

9) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a do stawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia ce lów ustanowienia SSE „Starachowice” i terminy ich wykonania Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 — praca ciągła.

5. Ârodki na realizację celów Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. ponosi m.in. koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nieruchomości (sa modzielnie lub z partnerami) przewidzianych do włą czenia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyj ne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiada nych środków, koszty budowy i modernizacji infra struktury realizowanej wspólnie z innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębior cami itp.). Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze środków własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za admini strowanie uzyskiwanych na podstawie umów cy wilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrz nych, w tym z funduszy strukturalnych. W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wy datków przeznaczonych na marketing i promocję bę dzie skorelowana z możliwościami finansowymi za rządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środ ki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy 6.

1. Inwestycje znaczące dla regionów — perspekty wy powiększania terenów Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o spe cjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 74

6) zwiększa limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. do 20 tys. hektarów. Zasady włącza nia do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicz nych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjal nych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie no wych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospo darczego regionów. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” jest położona na terenie pięciu woje wództw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Różne uwarunkowania i cele rozwojowe tych regionów determinują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa. I tak:

1) dla województwa lubelskiego — założono pozyski wanie inwestorów mogących zagospodarować istniejące tereny po upadających lokalnych przed siębiorstwach państwowych i gospodarstwach rolnych oraz wykorzystujących lokalną bazę su rowcową dla przemysłu chemicznego, ceramicz nego, drzewnego i materiałów budowlanych. Zgodnie z Koncepcją dla województwa lubelskie go „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przetwórstwo spożywcze i przemysł meblar ski;

2) dla województwa łódzkiego — założono pozyski wanie inwestycji stosujących technologie innowa cyjne lub tworzące dużą liczbę nowych miejsc pra cy, w tym z sektora usług BPO/IT oraz sektora B+R. Uwzględniając dotychczasowe kierunki rozwoju przemysłu, zakłada się również rozwijanie istnieją cych klastrów AGD, farmaceutyczno-kosmetycz nego i budowlanego oraz tworzenie sieci firm ko operujących z przedsiębiorcami działającymi w strefie i poza nią, a także rozwój inwestycji w branżach elektronicznej, motoryzacyjnej, opa kowań i logistycznej. Zgodnie z Koncepcją dla wo jewództwa łódzkiego „kryterium sektorów priory tetowych” poszerza się o przemysł produkujący wyroby na potrzeby budownictwa oraz przetwór stwo spożywcze;

3) dla województwa opolskiego — założono pozyski wanie inwestorów z branży przetwórstwa spożyw czego, chemicznej, energetycznej, mineralnej, maszynowej, metalowej i meblarskiej. Zgodnie z Koncepcją dla województwa opolskiego „kryte rium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł produkujący wyroby na potrzeby bu downictwa oraz o produkcję części i akcesoriów dla przemysłu; Dziennik Ustaw Nr 158 — 12222 — Poz. 1250

4) dla województwa mazowieckiego — założono pozyskiwanie inwestorów z branży przetwórstwa spożywczego, maszynowej, materiałów budowla nych, elektrotechnicznej i motoryzacyjnej gwaran tujących tworzenie miejsc pracy na obszarach pozametropolitalnych dotkniętych wysoką stopą bezrobocia. Zgodnie z Koncepcją dla wojewódz twa mazowieckiego „kryterium sektorów prioryte towych” poszerza się o branże: elektromaszynową i przetwórstwo spożywcze;

5) dla województwa świętokrzyskiego — założono pozyskiwanie inwestorów z branży metalowej, przetwórstwa spożywczego, maszynowej, materia łów budowlanych i motoryzacyjnej. Polityka loko wania inwestycji będzie uwzględniała specyficzne warunki konkretnego rejonu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania wy szkolonej w danej branży kadry pracowniczej. Obok rozwoju tradycyjnych przemysłów zakłada się również rozwój klastra nowoczesnych techno logii poprzez przyciąganie inwestorów współpra cujących z ośrodkami naukowymi, zainteresowa nych transferem wiedzy innowacyjnej do przemy słu. Zgodnie z Koncepcją dla województwa świę tokrzyskiego „kryterium sektorów prioryteto wych” poszerza się o przemysł produkujący wyro by na potrzeby budownictwa i przemysł metalo wy. Realizowane działania marketingowo-promocyjne bę dą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Kon cepcji, a ujęte w niej zasady włączania nowych grun tów do strefy będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o objęcie nowych terenów statusem specjalnej strefy ekono micznej. 6.

2. Etapy rozwoju SSE „Starachowice” Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowa nia strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan rozwoju ma charakter strategiczny oraz długookresowy i dzie li się na 3 etapy: Etap Okres Główne cele etapu I 2009—2016  rozwój nowych inwestycji na terenie strefy,  dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,  kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i realizacja nowych inwesty cji infrastrukturalnych na terenie poszczególnych podstref,  rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,  osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy II 2016—2019  stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalnościgospodarczej na terenie strefy III 2019—2020  przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaś-nięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-09-24
Data wydania: 2009-08-31
Data wejścia w życie: 2009-10-09
Data obowiązywania: 2009-10-09
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1250