Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1255

Dziennik Ustaw Nr 159 — 12242 — Poz. 1255 Na podstawie art. 33f ust. 7 ustawy z dnia 19 grud nia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszo wego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 98

9) zarządza się, co następuje:

§1. Maksymalna stawka płatności związanej dla pro ducentów surowca tytoniowego za surowiec pochodzą cy ze zbiorów w 2009 r. wynosi równowartość w złotych:

1) 2,98062 euro za 1 kg surowca tytoniowego dla ty toniu jasnego odmian typu Virginia;

2) 2,38423 euro za 1 kg surowca tytoniowego dla ty toniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciem nego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemne go suszonego powietrzem z możliwością dosusze nia i wędzenia.

§2. Do przeliczania stawek płatności związanej określonych w § 1 stosuje się kurs wymiany, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające go szczegółowe zasady stosowania agromonetarne go systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego nie które rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1255 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-09-25
Data wydania: 2009-09-15
Data wejścia w życie: 2009-09-25
Data obowiązywania: 2009-09-25
Data uchylenia: 2010-12-17
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1255