Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1257

Dziennik Ustaw Nr 159 — 12244 — Poz. 1257 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegóło wych warunków i trybu przyznawania pomocy finan sowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywa niem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rol niczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 122, poz. 79

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 uchyla się ust. 4;

2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Ustalenia terminu i miejsca składania wnios ków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasię gu wojewódzkim.

2. Ustalenia początku terminu składania wnios ków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa, z tym że ter min ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do pu blicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie: „

§8.

1. Postępowanie w sprawie przyznania po mocy prowadzi właściwy organ samorzą du województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyzna waniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, z wyłącze niem spraw, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, może być dokonywane przez upoważ nionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników wojewódz kiej samorządowej jednostki organiza cyjnej, zwanej dalej „samorządową jed nostką”.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa podaje, na stronie internetowej admini strowanej przez urząd marszałkowski, in formację o upoważnieniu pracowników samorządowej jednostki, a informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, są zamiesz czane na stronie internetowej administro wanej przez tę jednostkę.”;

4) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w prze pisach o krajowym systemie ewidencji produ centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnioskodawcy;”;

5) w § 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Decyzja o przyznaniu pomocy, poza elemen tami określonymi w przepisach Kodeksu po stępowania administracyjnego, zawiera:

1) wysokość przyznanej pomocy;

2) liczbę etapów operacji;

3) zakres operacji, w tym jej cel i miejsce re alizacji;

4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

5) terminy realizacji etapów operacji.”;

6) w § 13 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmie niu: „Wypłaty pozostałych środków finansowych z ty tułu pomocy odmawia się w drodze decyzji.”;

7) w § 14: a) ust. 2—4 otrzymują brzmienie: „

2. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu wo jewództwa podaje do publicznej wiadomoś ci na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski albo samorządo wą jednostkę.

3. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy or gan samorządu województwa. 1257 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105. Dziennik Ustaw Nr 159 — 12245 — Poz. 1257

4. Wniosek o płatność, poza elementami po dania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera w szczególności:

1) wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, w tym dokumentację z przepro wadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) zestawienie rzeczowo-finansowe opera cji;

3) informacje o dołączanych do wniosku za łącznikach.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Formularz wniosku o płatność udostępnia się na stronie internetowej administrowa nej przez urząd marszałkowski albo samo rządową jednostkę.”;

8) w § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) naruszył przepisy o zamówieniach publicz nych w sposób mający wpływ na wynik postę powania o udzielenie zamówienia publiczne go, z zastrzeżeniem § 18a.”;

9) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: „§ 17a. Pomoc podlega zwrotowi w części, jeżeli beneficjent nie spełnił warunków, o któ rych mowa w § 16 pkt 3 lub 4, z tym że w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 16:

1) pkt 3 — zwrotowi podlega 25 % kwoty pomocy;

2) pkt 4 — zwrotowi podlega 10 % kwoty pomocy.”;

10) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 1

8. Jeżeli zmiany poniesionych kosztów kwali fikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach przyznanej pomocy wynoszą:

1) nie więcej niż 10 % tych kosztów — przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty koszty te uwzględnia się w wysokości faktycznie poniesionej,

2) więcej niż 10 % tych kosztów — przy ob liczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty koszty uwzględnia się w wy sokości: a) faktycznie poniesionej, jeżeli na pod stawie pisemnych wyjaśnień złożo nych przez beneficjenta właściwy or gan samorządu województwa uzna, że poniesienie wyższych kosztów było uzasadnione, b) określonej w zestawieniu rzeczowo -finansowym operacji, jeżeli na pod stawie pisemnych wyjaśnień złożo nych przez beneficjenta właściwy or gan samorządu województwa uzna, że poniesienie wyższych kosztów nie było uzasadnione — jednak nie wyższej niż wysokość pomo cy określona w decyzji o przyznaniu pomo cy.”; 1

1) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu: „§ 18a. W przypadku naruszenia przez beneficjen ta przepisów o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik postę powania o udzielenie zamówienia publicz nego, zwrot pomocy nie obejmuje pomo cy w części dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któ re beneficjent przeprowadził bez narusze nia przepisów o zamówieniach publicz nych w sposób mający wpływ na wynik tego postępowania, jeżeli spełnił warunki, o których mowa w § 16.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-09-25
Data wydania: 2009-09-16
Data wejścia w życie: 2009-09-25
Data obowiązywania: 2009-09-25
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1257