Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1275

Dziennik Ustaw Nr 160 — 12343 — Poz. 1275 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Adam Jamróz — przewodniczący, Maria Gintowt-Jankowicz — sprawozdawca, Wojciech Hermeliński, Ewa ¸ętowska, Janusz Niemcewicz, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiające go pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora General nego, na rozprawie w dniu 15 września 2009 r., pyta nia prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjne go w Gliwicach, czy art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 paź dziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.) w zakresie, w jakim określa termin wygaśnięcia roszczenia o odszkodowanie bez powią zania z faktem i datą wydania decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 3 tej ustawy, jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji, orzeka: Art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące ad ministrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 20

6) w zakresie, w jakim określa termin wygaśnięcia roszczenia o odszkodowa nie bez powiązania z faktem i datą wydania decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 3 tej ustawy, jest zgod ny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 45

9) umorzyć po stępowanie w pozostałym zakresie ze względu na nie dopuszczalność wydania wyroku. Adam Jamróz Maria Gintowt-Jankowicz Wojciech Hermeliński Ewa ¸ętowska Janusz Niemcewicz 1275 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 września 2009 r. sygn. akt P 33/07

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-09-29
Data wydania: 2009-09-15
Data wejścia w życie: 2009-09-29
Data obowiązywania: 2009-09-29
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1275