Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1280

Dziennik Ustaw Nr 161 — 12383 — Poz. 1280 Art.

1. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o ję zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.1)) w art. 8:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, w tym w szczególności umowy z udziałem konsumentów i umowy z zakresu prawa pracy, sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 1b.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, mogą być jednocześnie sporządzone w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Pod stawą ich wykładni jest wersja w języku pol skim, jeżeli osoba świadcząca pracę lub kon sument są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. 1b. Umowa o pracę lub inny dokument wynikają cy z zakresu prawa pracy, a także umowa, której stroną jest konsument lub inne niż umowa dokumenty stosowane w obrocie z udziałem konsumentów, mogą być sporzą dzone w języku obcym na wniosek osoby świadczącej pracę lub konsumenta, władają cych tym językiem, niebędących obywatela mi polskimi, pouczonych uprzednio o prawie do sporządzenia umowy lub innego doku mentu w języku polskim.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 1280 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 73, poz. 661, z 2004 r. Nr 92, poz. 878, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 164, poz. 1365 i Nr 186, poz. 1567 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2009-09-30
Data wydania: 2009-08-27
Data wejścia w życie: 2009-10-15
Data obowiązywania: 2009-10-15
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1280