Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1284

Dziennik Ustaw Nr 161 — 12410 — Poz. 1284 Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Pozbawia się kategorii dróg krajowych odcin ki dróg określone w załączniku do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk 1284 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 86, poz. 720. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. (poz. 1284) WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POZBAWIONYCH KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi krajowej Nr 12 — ul. ˚agańska (od granicy miasta do ul. Sobieskiego), ul. Sobieskiego (od ul. ˚agańskiej do ul. Niepodległości), Pl. Komu ny Paryskiej (od ul. Głogowskiej do ul. Kościuszki), ul. Kościuszki (od Pl. Komuny Paryskiej do ul. Ce glanej w km 68+8

10) w miejscowości Szprotawa.

2. Odcinek drogi krajowej Nr 58 — ul. Tadeusza Ko ściuszki (od ul. Okopowej do pl. Ignacego Daszyń skiego), ul. Wojska Polskiego (od pl. Ignacego Da szyńskiego do ul. Fryderyka Adama Czerniewskie go) w miejscowości Pisz.

3. Odcinek drogi krajowej Nr 63 — ul. Warszawska (od skrzyżowania z ulicami Pionierów i Wojska Polskie go do ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego) w miej scowości Pisz.

4. Odcinek drogi krajowej Nr 71 — ul. Zamkowa (od ul. ¸askiej do ul. Stary Rynek), ul. Stary Rynek (od ul. Zamkowej do ul. Warszawskiej), ul. Warszawska (od ul. Stary Rynek do ul. Gen. Wł. Sikorskiego) w miejscowości Pabianice.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-09-30
Data wydania: 2009-09-25
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1284