Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1296

Dziennik Ustaw Nr 162 — 12450 — Poz. 1296 Na podstawie art. 405 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warun ków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu techno logii zapewniających czystszą i energooszczędną pro dukcję oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr 61, poz. 38

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiąg nięcie efektu ekologicznego.”;

2) w § 4: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) dostosowanie przedsiębiorstw mikroprzed siębiorców, małych i średnich przedsiębior ców do opublikowanych w Unii Europej skiej standardów ochrony środowiska, pod warunkiem zakończenia inwestycji nie póź niej niż rok przed dniem ich wejścia w życie, lub”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W sektorze rybołówstwa pomocy udziela się z uwzględnieniem przepisów rozporządze nia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str.

1) oraz Wytycznych do celów analizy po mocy państwa dla rybołówstwa i akwakul tury (Dz. Urz. UE C 84 z 03.04.2008, str.

10) .”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a.

1. Pomoc może być udzielona pod warun kiem, że wniosek o udzielenie pomocy został złożony przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji.

2. Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji na leży rozumieć rozpoczęcie robót budow lanych lub zaciągnięcie zobowiązania do zamówienia urządzeń lub robót budowla nych.

3. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca pomoc, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, może być udzielona, jeżeli z dokumentacji załączonej do wnios ku o udzielenie pomocy wynika, że inwe stycja bez pomocy nie byłaby realizowa na, a w szczególności, że:

1) inwestycja referencyjna (bez pomocy) jest wiarygodna i stanowi ekonomicz nie racjonalną alternatywę dla inwe stycji;

2) inwestycja nie jest wystarczająco ren towna, aby przedsiębiorca podjął się jej realizacji bez pomocy.”;

4) w § 5: a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. W przypadku pomocy na inwestycje służą ce oszczędności energii okres, o którym mowa w ust. 4, ulega skróceniu do:

1) pierwszych trzech lat eksploatacji obiek tu będącego przedmiotem inwestycji — dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;

2) pierwszych czterech lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwe stycji — dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, nieobjętych wspólnoto wym systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wartość kosztów inwestycji oraz uzyskiwa nych dochodów i oszczędności dyskontuje się na dzień udzielenia pomocy z zastoso waniem stopy dyskonta równej stopie bazo wej, ustalanej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, powiększonej o 100 punk tów bazowych.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6.

1. Jeżeli zakończenie inwestycji następuje wcześniej niż trzy lata przed dniem wej ścia w życie standardów ochrony środo wiska, intensywność pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, liczona jako sto sunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosz tów kwalifikujących się do objęcia pomo cą, nie może przekraczać:

1) 25 % — dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców; 1296 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Âro dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070. Dziennik Ustaw Nr 162 — 12451 — Poz. 1296

2) 20 % — dla średnich przedsiębiorców;

3) 15 % — dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

2. Jeżeli zakończenie inwestycji następuje nie później niż rok i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem wejścia w życie standar dów ochrony środowiska, intensywność pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekraczać:

1) 20 % — dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;

2) 15 % — dla średnich przedsiębiorców;

3) 10 % — dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekraczać 50 %.

4. Intensywność pomocy na inwestycje słu żące oszczędności energii, o których mo wa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, liczona jako sto sunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosz tów kwalifikujących się do objęcia pomo cą, nie może przekraczać 60 %.

5. Intensywność pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, podwyższa się o:

1) 10 punktów procentowych — w przy padku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych — w przy padku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

6. Za mikroprzedsiębiorcę, małego i średnie go przedsiębiorcę uznaje się mikroprzed siębiorstwo, małe i średnie przedsiębior stwo w rozumieniu załącznika I do rozpo rządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre ro dzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trak tatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).”;

6) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli całkowita pomoc udzielana przedsię biorcy na realizację inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1, przekracza 7 500 000 euro, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.”;

7) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Pomoc dla przedsiębiorcy innego niż mikro przedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, o któ rym mowa w § 6 ust. 6, znajdującego się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, o której mowa w Wytycznych wspólnotowych dotyczą cych pomocy państwa w celu ratowania i re strukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2), podle ga notyfikacji Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna.

2. Pomoc nie podlega notyfikacji Komisji Euro pejskiej jako pomoc indywidualna w przy padku, gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1:

1) zamierza skorzystać lub korzysta z indywi dualnej pomocy na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu pomocy indy widualnej na restrukturyzację informacja o pomocy została przekazana do Komisji Europejskiej, lub

2) prowadzi działalność w sektorze górnictwa węgla.”.

§2. Wnioski o udzielenie pomocy złożone i nieroz patrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami niniejszego rozpo rządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r. Minister Ârodowiska: M. Nowicki

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-09-30
Data wydania: 2009-09-28
Data wejścia w życie: 2009-10-01
Data obowiązywania: 2009-10-01
Data wygaśnięcia: 2012-12-31
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1296