Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1305

Dziennik Ustaw Nr 163 — 12475 — Poz. 1305 Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listo pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) formę opieki medycznej nad kobietą nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka;

2) wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, upraw niającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

§2.

1. Formą opieki medycznej, o której mowa w § 1 pkt 1, są świadczenia zdrowotne udzielane w ra mach:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;

3) leczenia szpitalnego.

2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli jedno ze świadczeń, o którym mowa w ust. 1, było udzielone kobiecie co najmniej raz w każdym try mestrze ciąży.

3. Wzór zaświadczenia lekarskiego, o którym mo wa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku do rozpo rządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz 1305 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 800. Dziennik Ustaw Nr 163 — 12476 — Poz. 1305 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. (poz. 1305) WZÓR …………….……….…………….……… …………….……….…………….……… (pieczęć zakładu opieki zdrowotnej (miejscowość i data) lub praktyki lekarskiej) ZAÂWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka1) Pani …………………….………….……………..………………………………..……………………………………………..…… (imię i nazwisko) numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość2) …………………………………………………………………….………………………………………………………………… zamieszkała: ……………………………………………………………………………………………………………………… (adres zamieszkania) pozostawała pod opieką medyczną od …………………………………………….………………. tygodnia ciąży do porodu. Terminy udzielenia świadczeń zdrowotnych:

1) pierwszy trymestr ciąży — ……………………………………..

2) drugi trymestr ciąży — ………………………………………….

3) trzeci trymestr ciąży — …………………………………………. ………………………….………………………… (pieczątka i podpis lekarza) ———————

1) Niniejsze zaświadczenie zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) stanowi także podstawę uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

2) W przypadku kobiety nieposiadającej numeru PESEL. Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 2579/W/C/2009 ISSN 0867-3411 Cena 2,40 zł (w tym 7 % VAT) Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06 Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530) www.cokprm.gov.pl e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-10-01
Data wydania: 2009-09-18
Data wejścia w życie: 2009-10-16
Data obowiązywania: 2009-10-16
Data uchylenia: 2010-03-31
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1305