Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1319

Dziennik Ustaw Nr 167 — 12623 — Poz. 1319 Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 mar ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych i działach specjal nych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r., zwanej dalej „pomocą”, reali zowanej w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych pro dukcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

§2. Pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli:

1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolni kiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników;

2) szkody spowodowane przez powódź zostały osza cowane przez komisję, o której mowa w przepi sach w sprawie realizacji niektórych zadań Agen cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po wołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;

3) szkody spowodowane przez powódź wynoszą średnio powyżej 30 % w gospodarstwie rolnym — w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, lub dziale specjalnym produkcji rolnej — w rozumie niu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni ków.

§3.

1. Pomoc jest udzielana jednorazowo, w for mie zasiłku celowego przyznawanego na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 mar ca 2004 r. o pomocy społecznej, przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważ nienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie prze prowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§4.

1. Pomocy udziela się na wniosek osoby zain teresowanej złożony do kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 2 pkt 1.

2. Po wszczęciu postępowania w sprawie udziele nia pomocy kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala średnią wysokość szkód w danym gospodar stwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej na podstawie protokołu oszacowania szkód sporzą dzonego przez komisję, o której mowa w § 2 pkt 2, przekazanego przez wojewodę za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§5. Pomoc przysługuje, z zastrzeżeniem § 6, w wy sokości:

1) 500 zł — w przypadku rodziny rolniczej prowadzą cej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo dział specjalny produkcji rol nej, w których powstały szkody spowodowane przez powódź;

2) 1 000 zł — w przypadku rodziny rolniczej prowa dzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powy żej 5 ha użytków rolnych, w którym powstały szko dy spowodowane przez powódź.

§6.

1. ¸ączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów w przypadku gospodarstw rolnych lub działów spe cjalnych produkcji rolnej, które poniosły szkody spo wodowane przez powódź, nie może przekroczyć kwo ty:

1) intensywności pomocy brutto obliczonej zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię biorstw prowadzących działalność związaną z wy twarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające go rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanego dalej „roz porządzeniem nr 1857/2006” — w przypadku wy stąpienia szkód w uprawach rolnych;

2) stanowiącej iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklar niach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodar skich oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006 — w przypadku wystąpienia szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklar niach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodar skich; 1319 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12624 — Poz. 1319

3) stanowiącej sumę kwot, o których mowa w pkt 1 i 2 — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych oraz w budynkach inwentarskich, maga zynowo-składowych, szklarniach i innych budyn kach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich.

2. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepi sów wraz z odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, zwanych dalej „odszkodowaniami”, w związku z powodzią stanowi łaby kwotę wyższą niż kwota:

1) intensywności pomocy brutto obliczonej zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006, pomo cy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obniżenia dochodu a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań — w przy padku wystąpienia szkód w uprawach rolnych;

2) stanowiąca iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklar niach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności po mocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządze nia nr 1857/2006, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą stanowiącą ilo czyn wartości szkód i intensywności pomocy a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodo wań — w przypadku wystąpienia szkód w budyn kach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służą cych do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszy nach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich;

3) stanowiąca sumę kwot, o których mowa w pkt 1 i 2, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między sumą kwot, o których mowa w pkt 1 i 2, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych oraz w budynkach inwentar skich, magazynowo-składowych, szklarniach i in nych budynkach i budowlach służących do pro dukcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządze niach rolniczych i zwierzętach gospodarskich.

§7. Pomoc nie przysługuje, jeżeli łączna wysokość pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepi sów oraz otrzymanych odszkodowań w związku z po wodzią przekracza kwotę:

1) intensywności pomocy brutto obliczonej zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rol nych;

2) stanowiącą iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklar niach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności po mocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządze nia nr 1857/2006 — w przypadku wystąpienia szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo -składowych, szklarniach i innych budynkach i bu dowlach służących do produkcji rolniczej, ciągni kach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwie rzętach gospodarskich;

3) stanowiącą sumę kwot, o których mowa w pkt 1 i 2 — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych oraz w budynkach inwentarskich, maga zynowo-składowych, szklarniach i innych budyn kach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich.

§8.

1. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1, skła da się w terminie do dnia 30 października 2009 r.

2. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

3. Wojewodowie przekażą, w terminie do dnia 12 października 2009 r., właściwym wójtom (burmi strzom, prezydentom miast) protokoły oszacowania szkód sporządzone przez komisje, o których mowa w § 2 pkt 2, wraz z kwotą obniżenia dochodu obliczo nego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006.

§9. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do rolników będących osobami samotnie gospodaru jącymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli spełniają warunki udziele nia pomocy określone dla rodziny rolniczej.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw Nr 167 — 12625 — Poz. 1319 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. (poz. 1319) WZÓR Dziennik Ustaw Nr 167 — 12626 — Poz. 1319

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-08
Data wydania: 2009-10-05
Data wejścia w życie: 2009-10-08
Data obowiązywania: 2009-10-08
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1319