Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1340

Dziennik Ustaw Nr 172 — 13276 — Poz. 1340 Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w spra wie urlopów policjantów (Dz. U. Nr 81, poz. 740, z 2004 r. Nr 50, poz. 492 oraz z 2005 r. Nr 126, poz. 105

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Policjantowi skierowanemu na studia pierw szego stopnia albo studia drugiego stopnia, albo studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przysługuje płatny urlop okolicznościowy, o którym mowa w § 18 pkt 2, w wymiarze:

1) jednego dnia roboczego na przygotowanie się do złożenia każdego egzaminu przepro wadzanego po zakończeniu przedmiotu;

2) 21 dni roboczych w ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, albo 7 dni roboczych w ostatnim semestrze studiów podyplomowych, na przygotowanie pracy dyplomowej albo po dyplomowej lub przygotowanie się i przy stąpienie do złożenia egzaminu dyplomo wego albo podyplomowego, jeżeli program tych studiów to przewiduje.”;

2) § 21 otrzymuje brzmienie: „§ 2

1.

1. Policjantowi odbywającemu szkolenie zawodowe podstawowe albo szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyż szych w systemie samokształcenia kiero wanego przełożony właściwy w spra wach osobowych może udzielić płatnego urlopu okolicznościowego, o którym mo wa w § 18 pkt 2, w wymiarze jednego dnia roboczego w celu przygotowania się do złożenia każdego egzaminu.

2. Policjantowi skierowanemu do złożenia egzaminu oficerskiego przysługuje płat ny urlop okolicznościowy, o którym mo wa w § 18 pkt 2, w wymiarze czterech dni roboczych w celu przygotowania się do złożenia egzaminu.

3. Urlopów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie udziela się na przystąpienie do złożenia egzaminu poprawkowego, egzaminu ko misyjnego, egzaminu końcowego po prawkowego, egzaminu końcowego ko misyjnego oraz w przypadku ponownego przystąpienia do złożenia egzaminu ofi cerskiego.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna 1340 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-15
Data wydania: 2009-10-08
Data wejścia w życie: 2009-10-30
Data obowiązywania: 2009-10-30
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1340