Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1358

Dziennik Ustaw Nr 175 — 13352 — Poz. 1358 Na podstawie art. 33f ust. 5 ustawy z dnia 19 grud nia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszo wego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 98

9) zarządza się, co następuje:

§1. Współczynnik zabezpieczający przed wypłatą producentom surowca tytoniowego płatności związa nej z produkcją w nadmiernej wysokości za surowiec tytoniowy pochodzący ze zbiorów w 2009 r. wynosi:

1) 0,456639852548862 — w przypadku tytoniu jasne go odmian typu Virginia;

2) 0,442496504840316 — w przypadku tytoniu jasne go odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszo nego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszone go powietrzem z możliwością dosuszenia i wę dzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 1358 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-10-21
Data wydania: 2009-10-08
Data wejścia w życie: 2009-10-21
Data obowiązywania: 2009-10-21
Data uchylenia: 2010-12-17
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1358