Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1364

Dziennik Ustaw Nr 176 — 13487 — Poz. 1364 Na podstawie art. 9d ust. 6 ustawy z dnia 16 listo pada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co na stępuje:

§1. Ustala się listę państw równoważnych, stano wiącą załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 2009 r. 1364 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw równoważnych ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finan sów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. (poz. 1364) LISTA PA¡STW RÓWNOWA˚NYCH Związek Australijski Federacyjna Republika Brazylii Japonia Kanada Meksykańskie Stany Zjednoczone Nowa Zelandia Federacja Rosyjska Republika Południowej Afryki Republika Singapuru Stany Zjednoczone Ameryki Konfederacja Szwajcarska Terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej: Mayotte, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Saint Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-10-22
Data wydania: 2009-10-20
Data wejścia w życie: 2009-10-22
Data obowiązywania: 2009-10-22
Data uchylenia: 2013-06-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1364