Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1413

Dziennik Ustaw Nr 181 — 13709 — Poz. 1413 1413 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju Na podstawie art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 132

3) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) zakres pojęcia podróży służbowej;

2) warunki oraz wysokość ustalania należności przy sługujących funkcjonariuszom celnym, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, z tytułu podróży służ bowych odbywanych na obszarze kraju;

3) sposób rozliczania się funkcjonariusza.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służ bie Celnej;

2) należności — diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, zwrot kosztów przejazdów na trasie od miejscowości rozpoczęcia podróży do miejscowości stanowiącej cel podróży i z powro tem, zwrot kosztów noclegów albo ryczałt za noc leg, ryczałt za dojazd środkami komunikacji miej scowej, zwrot innych niezbędnych, udokumento wanych wydatków — przysługujące funkcjonariu szowi z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju;

3) miejsce pełnienia służby — miejscowość, w której funkcjonariusz pełni służbę;

4) pojazd służbowy — pojazd pozostający w dyspo zycji Służby Celnej.

§3. Podróż służbowa, zwana dalej „podróżą”, obejmuje, określony w pisemnym lub ustnym polece niu wyjazdu służbowego, okres od wyjazdu funkcjo nariusza — w celu wykonywania czynności służbo wych na obszarze kraju — poza miejsce pełnienia służby do jego powrotu.

§4. Decyzje w sprawie podróży, w szczególności: wydanie polecenia wyjazdu służbowego, przyznanie zaliczki na niezbędne koszty podróży oraz wypłata na leżności z tytułu podróży odbytej przez funkcjonariu sza, podejmuje kierownik urzędu, w którym funkcjona riusz pełni służbę, zwany dalej „kierownikiem urzędu”.

§5.

1. Kierownik urzędu w poleceniu wyjazdu służbowego określa:

1) datę i miejscowość rozpoczęcia i zakończenia po dróży;

2) rodzaj i klasę środka transportu, uwzględniając posiadane przez funkcjonariusza ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek przy sługuje.

2. Kierownik urzędu może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży miejscowość stałego lub czasowego pobytu funkcjonariusza, jeżeli spowoduje to zmniejszenie kosztów podróży.

3. Funkcjonariusz, który w czasie podróży towarzy szy przedstawicielom państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa prze jazd tym samym środkiem transportu, i w tej samej klasie, którym podróżują przedstawiciele państw ob cych.

§6.

1. Funkcjonariuszowi z tytułu podróży przysłu gują:

1) diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywie nia;

2) zwrot kosztów: a) przejazdów na trasie od miejscowości rozpo częcia podróży do miejscowości stanowiącej cel podróży i z powrotem, b) noclegów;

3) ryczałt za: a) nocleg — w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3, b) dojazd środkami komunikacji miejscowej;

4) zwrot innych niezbędnych, udokumentowanych wydatków.

2. Funkcjonariuszowi przebywającemu w podróży trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosz tów przejazdów do miejscowości stałego lub czaso wego pobytu i z powrotem, jeżeli podróż odbywała się w dniu wolnym od służby.

§7.

1. Kwotę diety przysługującej funkcjonariu szowi ustala się w wysokości i na zasadach określo nych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)). ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958 i Nr 157, poz. 1241. Dziennik Ustaw Nr 181 — 13710 — Poz. 1413

2. Jeżeli podróż trwa:

1) nie dłużej niż dobę i wynosi: a) od 8 do 12 godzin — przysługuje połowa diety, b) ponad 12 godzin — przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) dłużej niż dobę — za każdą dobę przysługuje die ta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczę tą dobę: a) do 8 godzin — przysługuje połowa diety, b) ponad 8 godzin — przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Dieta nie przysługuje:

1) jeżeli funkcjonariusz otrzymuje bezpłatnie cało dzienne wyżywienie w naturze albo równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, o którym mo wa w art. 136 ust. 1 ustawy;

2) za czas delegowania do miejscowości stałego lub czasowego pobytu funkcjonariusza oraz w przy padkach, o których mowa w § 6 ust. 2.

§8.

1. Zwrot kosztów przejazdów środkami komu nikacji publicznej obejmuje cenę biletu środka trans portu właściwego do odbycia podróży wraz z opłata mi dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej funkcjonariuszowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.

2. Zwrot kosztów przejazdów pojazdem innym niż pojazd służbowy następuje na warunkach i w wyso kości określonych w przepisach wydanych na podsta wie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko deks pracy.

3. Zwrot kosztów przejazdów nie przysługuje, jeże li funkcjonariusz odbywa podróż pojazdem służbo wym.

§9.

1. Funkcjonariuszowi, któremu w czasie po dróży nie zapewniono bezpłatnego noclegu, przysłu guje zwrot kosztów z tytułu noclegu w hotelu lub in nym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w wy sokości stwierdzonej rachunkiem za pobyt.

2. Funkcjonariuszowi, który nie przedłoży rachun ku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za nocleg w wysokości 150 % diety.

3. Funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt za noc leg, jeżeli nocleg obejmuje co najmniej 6 godzin, przy padających pomiędzy godziną 2100 a 700.

4. Funkcjonariuszowi, który ze względu na brak możliwości uzyskania noclegu w miejscowości stano wiącej cel podróży korzystał z noclegu w miejscowo ści pobliskiej, przysługuje również zwrot kosztów przejazdu publicznym środkiem komunikacji z miej scowości stanowiącej cel podróży do miejscowości pobliskiej i z powrotem.

5. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosz tów noclegu lub ryczałt za nocleg w podróży:

1) za czas przejazdu oraz czas pobytu w miejscu peł nienia służby bądź w miejscowości stałego lub czasowego pobytu funkcjonariusza;

2) gdy z miejscowości stanowiącej cel podróży ist nieje dogodne połączenie komunikacyjne umożli wiające codzienny powrót do miejsca pełnienia służby bądź miejscowości stałego lub czasowego pobytu funkcjonariusza.

§10. W przypadku niewyodrębnienia w rachunku, o którym mowa w § 9 ust. 1, kosztów noclegu i kosz tów wyżywienia do rozliczenia kosztów podróży funk cjonariusz dołącza oświadczenie o uwzględnieniu w rachunku kosztów całodziennego wyżywienia. § 1

1.

1. Na pokrycie kosztów dojazdów publiczny mi środkami komunikacji miejscowej funkcjonariu szowi przysługuje ryczałt w wysokości 20 % diety za każdą rozpoczętą dobę podróży.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługu je, jeżeli funkcjonariusz nie ponosi kosztów dojazdów.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na wniosek funkcjonariusza kierownik urzędu wyrazi zgodę na po krycie udokumentowanych kosztów dojazdów środ kami komunikacji miejscowej. § 1

2. Funkcjonariuszowi odbywającemu podróż przyznaje się, na jego pisemny wniosek, zaliczkę na niezbędne koszty podróży wynikające ze wstępnej kal kulacji tych kosztów. § 1

3.

1. Funkcjonariusz zobowiązany jest do rozli czenia kosztów podróży i pobranej zaliczki w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

2. Rozliczenia kosztów podróży dokonuje się na podstawie załączonych przez funkcjonariusza doku mentów (bilety, rachunki) potwierdzających wysokość poniesionych wydatków nieobjętych ryczałtami oraz oświadczeń mających wpływ na prawo do diet, ry czałtów lub zwrotu innych kosztów podróży bądź na ich wysokość.

3. W przypadku gdy nie jest możliwe określenie kosztów przejazdów na podstawie biletów, zwrotu kosztów dokonuje się w wysokości najniższej ceny bi letu na przejazd w drugiej klasie pociągu pospieszne go na daną odległość. § 1

4. Wypłata należności z tytułu podróży nastę puje w terminie 14 dni od dnia przedłożenia doku mentów, o których mowa w § 13 ust.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik urzędu może podjąć decyzję o przedłużeniu do 30 dni terminu wy płaty należności z tytułu podróży. § 1

5. Do podróży, których data rozpoczęcia przypa da przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, sto suje się przepisy dotychczasowe. § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-30
Data wydania: 2009-10-28
Data wejścia w życie: 2009-10-31
Data obowiązywania: 2009-10-31
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1413