Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1425

Dziennik Ustaw Nr 183 — 13746 — Poz. 1425 Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc re gionalną (Dz. U. Nr 116, poz. 73

4) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w § 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wa runki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regio nalną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trakta tu (ogólnego rozporządzenia sprawie wyłą czeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozpo rządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”, na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna cja podatkowa, w formie odroczenia termi nu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określo nych w decyzji, o której mowa w art. 53a tej ustawy, oraz umorzenia w całości lub w czę ści zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.”, b) w ust. 2: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) udzielanej na produkcję podstawową produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;”, — po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) udzielanej na przetwarzanie i wprowa dzanie do obrotu, w rozumieniu art. 2 pkt 23 i 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, produktów rolnych, w przy padkach gdy: a) wielkość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich pro duktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na ry nek przez przedsiębiorstwa objęte po mocą lub b) udzielenie pomocy byłoby uzależnio ne od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surow ców;”, — uchyla się pkt 3;

2) w § 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) małym i średnim przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć odpowiednio małego i średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozpo rządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;”, b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) dużym przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć dużego przedsiębiorcę w rozu mieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;”, c) pkt 3—5 otrzymują brzmienie: „

3) inwestycji — należy przez to rozumieć: a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związa ne z tworzeniem nowego przedsiębior stwa, rozbudową istniejącego przedsię biorstwa, dywersyfikacją produkcji przed siębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjne go istniejącego przedsiębiorstwa, b) nabycie przedsiębiorstwa, które jest w li kwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez in westora niezależnego od zbywcy; w przy padku przekazania przedsiębiorstwa ma łego przedsiębiorcy rodzinie pierwotne go właściciela (pierwotnych właścicieli) lub byłym pracownikom, warunku naby cia środków przez niezależnego inwesto ra nie stosuje się — przy czym nie uważa się za inwestycję na bycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsię biorstwa; 1425 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323. Dziennik Ustaw Nr 183 — 13747 — Poz. 1425

4) dużym projekcie inwestycyjnym — należy przez to rozumieć inwestycję, podjętą w okre sie 3 lat przez jednego lub więcej przedsię biorców, w przypadku której rzeczowe akty wa trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której wy datki kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 000 000 euro;

5) nowo utworzonym małym przedsiębiorstwie — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo małego przedsiębiorcy albo małych przedsię biorców, jeżeli od dnia ich utworzenia upły nęło nie więcej niż 5 lat;”, d) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: „

6) małym i średnim zagrożonym przedsiębior cy — należy przez to rozumieć małego i średniego przedsiębiorcę, który spełnia je den z poniższych warunków: a) w przypadku spółki z ograniczoną odpo wiedzialnością — ponad połowa jej zare jestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie poprzedzają cych 12 miesięcy, b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nie ograniczony odpowiedzialni za zobowią zania spółki — ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego zo stała utracona, w tym ponad 1/4 w okre sie poprzedzających 12 miesięcy, c) bez względu na rodzaj spółki — jeżeli spełnia kryteria kwalifikujące je do obję cia postępowaniem upadłościowym — przy czym małego i średniego przedsię biorcę działającego krócej niż 3 lata nie można uznać za zagrożonego przedsiębior cę, z wyjątkiem sytuacji, gdy mały i średni przedsiębiorca spełnia warunek określony w lit. c;

7) dużym zagrożonym przedsiębiorcy — nale ży przez to rozumieć dużego przedsiębiorcę, spełniającego kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu wy tycznych wspólnotowych dotyczących po mocy państwa w celu ratowania i restruktu ryzacji zagrożonych przedsiębiorstw2).”;

3) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

§3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy regionalnej udzielanej:

1) małym i średnim zagrożonym przedsię biorcom albo dużym zagrożonym przed siębiorcom,

2) przedsiębiorcy innemu niż mały przedsię biorca, który znajduje się w okresie re strukturyzacji przeprowadzanej z wykorzy staniem pomocy publicznej — chyba że wraz z notyfikacją projektu po mocy indywidualnej na restrukturyzację zo stała przekazana Komisji Europejskiej infor macja o pomocy regionalnej lub gdy przed siębiorca, który uzyskał pomoc na restruktu ryzację w ramach programu pomocowego, zaakceptowanego przez podmioty udzielają ce pomocy, w planie restrukturyzacji wyka zał konieczność zrealizowania inwestycji nie zbędnych do odzyskania długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

§4. Pomoc regionalna może być udzielana jako:

1) regionalna pomoc inwestycyjna w odnie sieniu do: a) kosztów inwestycji związanych z reali zacją tej inwestycji, zwana dalej „po mocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji”, lub b) kosztów płacy miejsc pracy utworzo nych bezpośrednio w wyniku realizacji tej inwestycji, zwana dalej „pomocą obliczaną na podstawie kosztów pła cy”;

2) pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw.”;

4) w § 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z warunkami określonymi w rozpo rządzeniu, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.”, b) uchyla się ust. 3;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a. Podmiot udzielający pomocy regionalnej informuje przedsiębiorcę o numerze refe rencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego jest udzielana pomoc.”;

6) w § 6: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów in westycji zalicza się poniesione po dniu zło żenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zo bowiązań podatkowych i związane z inwe stycją, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzo wy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, wydatki na:

1) rzeczowe aktywa trwałe, do których zali cza się: a) grunty lub prawo ich użytkowania wie czystego, b) budynki i budowle oraz ich wyposaże nie związane z realizacją inwestycji, w szczególności: — maszyny i urządzenia, w tym syste my i sieci teleinformatyczne, — narzędzia, przyrządy i aparaturę, ———————

2) Kryteria te są określone w pkt 9—11 Wytycznych wspólno towych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). Dziennik Ustaw Nr 183 — 13748 — Poz. 1425 — wyposażenie techniczne do prac biurowych, — urządzenia infrastruktury technicz nej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.3));

2) wartości niematerialne i prawne, do któ rych zalicza się wydatki na transfer techno logii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowa nej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) czynsz najmu lub dzierżawy gruntów, bu dynków i budowli, pod warunkiem że na jem i dzierżawa będą trwać przez okres co najmniej 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy, a w przypad ku dużego przedsiębiorcy — co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakoń czenia realizacji inwestycji;

4) czynsz najmu lub dzierżawy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niemate rialnych i prawnych, z wyłączeniem grun tów, budynków i budowli, w przypadku gdy najem i dzierżawa mają postać leasingu finansowego oraz obejmują zo bowiązanie do nabycia rzeczowych akty wów trwałych oraz wartości niematerial nych i prawnych z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

2. W przypadku dużego przedsiębiorcy wyda tek określony w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości wydatków, o których mowa w ust. 1.”, b) w ust. 3: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Wartości niematerialne i prawne określone w ust. 1 pkt 2 powinny spełniać łącznie na stępujące warunki:”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) być nabyte od osoby trzeciej na warun kach rynkowych, przy czym kupujący i sprzedający nie sprawują wzajemnej kontroli w rozumieniu art. 3 rozporzą dzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporzą dzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40);”, c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze trans portu, w zakresie transportu drogowego i lotniczego, do wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwesty cyjną nie zalicza się kosztów zakupu środ ków transportu i urządzeń transportowych.

6. W przypadku dużego przedsiębiorcy naby wane aktywa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być nowe.”;

7) § 7 i 8 otrzymują brzmienie: „

§7.

1. Do wydatków kwalifikujących się do obję cia pomocą obliczaną na podstawie kosz tów płacy zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie ulgi w spła cie zobowiązań podatkowych i związane z nowo tworzonymi miejscami pracy:

1) dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnio nych pracowników obejmujące wyna grodzenie przed opodatkowaniem po datkiem dochodowym;

2) opłacone od tego wynagrodzenia obo wiązkowe składki na ubezpieczenia spo łeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

2. Za nowo zatrudnionych pracowników uważa się pracowników zatrudnionych w związku z realizacją inwestycji, w wyni ku której tworzone są nowe miejsca pracy, jednak nie później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

§8.

1. Warunkiem dopuszczalności regionalnej pomocy inwestycyjnej jest:

1) złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przed rozpoczęciem prac nad inwestycją;

2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do po krycia co najmniej 25 % wydatków kwa lifikujących się do objęcia pomocą po niesionych ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozu mieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzie loną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, do płat do oprocentowania kredytów, gwa rancji i poręczeń na warunkach korzyst niejszych od oferowanych na rynku;

3) utrzymanie inwestycji w regionie, w któ rym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy, a w przypad ku dużego przedsiębiorcy — co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwe stycji, przy czym nie jest niezgodna z wa runkami utrzymania inwestycji wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem techno logicznym w tym okresie, o ile działal ność gospodarcza zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomo cy, przez minimalny wymagany okres; ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281. Dziennik Ustaw Nr 183 — 13749 — Poz. 1425

4) w przypadku pomocy obliczanej na podstawie kosztów płacy — utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji i utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 3 lat w przypadku małego i średniego przed siębiorcy, a w przypadku dużego przed siębiorcy — co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia.

2. Przez rozpoczęcie prac nad inwestycją na leży rozumieć podjęcie budowy, a także prac polegających na przebudowie, mon tażu, remoncie lub rozbiórce obiektu bu dowlanego lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o regional ną pomoc inwestycyjną jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że:

1) utrzyma przez okres 5 lat, a w przypad ku małych i średnich przedsiębiorców — przez okres 3 lat, nowo utworzone miejsca pracy oraz dotychczasowy stan zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnie zatrudnienie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozpoczę cie realizacji inwestycji;

2) wniesie wkład własny w finansowanie kosztów inwestycji w wysokości co naj mniej 25 %.

4. Warunkiem udzielenia regionalnej pomo cy inwestycyjnej dla inwestycji niebędą cych dużymi projektami inwestycyjnymi o wartości pomocy wyższej niż określona w § 5 jest otrzymanie od podmiotu udzie lającego pomocy, przed rozpoczęciem prac nad inwestycją, decyzji o udzieleniu pomocy.

5. Warunkiem udzielenia pomocy na duży projekt inwestycyjny, której wartość prze kracza progi określone w § 5, jest otrzyma nie od podmiotu udzielającego pomocy, przed rozpoczęciem prac nad inwestycją, pisemnego potwierdzenia w formie posta nowienia, że projekt, z zastrzeżeniem osta tecznych wyników szczegółowej weryfika cji, kwalifikuje się do otrzymania pomocy, gdyż spełnia warunki określone w rozpo rządzeniu.

6. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielona dużemu przedsiębiorcy, je żeli we wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, wykaże wystąpienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

7. Wykazanie efektu zachęty następuje przez analizę porównawczą wskazującą na moż liwość wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy bra ku udzielenia pomocy:

1) znaczącego zwiększenia rozmiaru inwe stycji w następstwie otrzymania po mocy;

2) znaczącego zwiększenia rynku właści wego w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon kurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), w wyniku reali zacji inwestycji w następstwie wsparcia jej pomocą;

3) znaczącego zwiększenia nakładów in westycyjnych przez dużego przedsię biorcę na inwestycję w następstwie otrzymania pomocy;

4) znaczącego przyspieszenia zakończenia realizacji inwestycji w następstwie otrzymania pomocy;

5) możliwości realizacji inwestycji jedynie w przypadku udzielenia pomocy.”;

8) w § 10: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „Maksymalna wielkość regionalnej pomocy in westycyjnej, z zastrzeżeniem § 11, obliczona ja ko stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wy datków kwalifikujących się do objęcia tą pomo cą, wynosi:”, b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „Maksymalną intensywność regionalnej pomo cy inwestycyjnej udzielanej małemu i średnie mu przedsiębiorcy, z wyłączeniem małego i średniego przedsiębiorcy wykonującego dzia łalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o:”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Maksymalna intensywność regionalnej po mocy inwestycyjnej w zakresie przetwór stwa produktów rolnych i obrotu tymi pro duktami nie może przekroczyć:

1) 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną, jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, występuje mały lub średni przed siębiorca;

2) 25 % wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 750 pracowników lub jego obroty nie przekraczają 200 000 000 euro na podsta wie obliczeń wykonanych zgodnie z za łącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.”;

9) § 11 i 12 otrzymują brzmienie: „§ 1

1. W przypadku wsparcia dużego projektu in westycyjnego maksymalną wartość regio nalnej pomocy inwestycyjnej ustala się zgodnie z wzorem: I = R x (50 000 000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie poszczególne symbole oznaczają: I — maksymalną wartość regionalnej po mocy inwestycyjnej, ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241. Dziennik Ustaw Nr 183 — 13750 — Poz. 1425 R — intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej określoną w § 10 ust. 1 — w zależności od obszaru, na któ rym ma być zlokalizowana inwes tycja, B — wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą in westycyjną powyżej 50.000.000 euro, nieprzekraczającą równowartości 100 000 000 euro, C — wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą in westycyjną, przekraczającą równo wartość 100 000 000 euro. § 1

2.

1. Pomoc obliczana na podstawie kosztów inwestycji może być udzielana wraz z po mocą obliczaną na podstawie kosztów płacy, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy na tę samą inwestycję nie prze kracza maksymalnej intensywności po mocy określonej w § 10 albo maksymal nej wartości regionalnej pomocy inwe stycyjnej ustalonej zgodnie z § 11, przy czym przy ustaleniu wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty wy datków kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji albo kosztów płacy.

2. Wartość regionalnej pomocy inwestycyj nej sumowana z wartością innej pomocy na realizację tej samej inwestycji, w tym z pomocą de minimis oraz pomocą udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w odniesie niu do tych samych wydatków kwalifiku jących się do objęcia pomocą lub tej sa mej inwestycji, nie może przekroczyć wartości pomocy ustalonej jako iloczyn maksymalnej intensywności, o której mowa w § 10, i wydatków kwalifikują cych się do objęcia pomocą albo warto ści pomocy ustalonej zgodnie z § 11.”;

10) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Pomoc dla nowo utworzonych małych przed siębiorstw może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto nie przekro czy równowartości 2 000 000 euro, przy czym kwota rocznej pomocy nie może przekroczyć 33 % wyżej wymienionej kwoty pomocy na jedno przedsiębiorstwo.”; 1

1) § 14—16 otrzymują brzmienie: „§ 1

4. Do wydatków kwalifikujących się do obję cia pomocą dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw w okresie pierwszych 5 lat od utworzenia przedsiębiorstwa zalicza się wydatki przeznaczone na:

1) zakup usług prawniczych i doradczych bezpośrednio związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa;

2) pokrycie kosztów administracyjnych;

3) zapłacone odsetki od pożyczek lub kre dytów;

4) pokrycie kosztów zużycia energii, wody i ogrzewania;

5) opłaty administracyjne;

6) opłaty z tytułu najmu, leasingu lub umów o podobnym charakterze, maszyn lub urządzeń produkcyjnych, jeżeli nie zostały objęte pomocą publiczną na pod stawie odrębnych przepisów;

7) środki trwałe do wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych dokonywa nych zgodnie z przepisami ustawy, o któ rej mowa w § 6 ust. 3 pkt 4, jeżeli nie zo stały objęte pomocą publiczną na pod stawie odrębnych przepisów;

8) koszty płacy łącznie z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o po moc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw nie uzyskał pomocy publicznej obliczanej na podstawie kosz tów płacy dla miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji inwe stycji albo kosztów zatrudnienia. § 1

5. Maksymalna intensywność pomocy dla no wo utworzonych małych przedsiębiorstw, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:

1) na obszarze należącym do województwa mazowieckiego: a) 35 % — w przypadku wydatków po niesionych w okresie pierwszych 3 lat od utworzenia przedsiębiorstwa oraz b) 25 % — w przypadku wydatków po niesionych w okresie 2 kolejnych lat;

2) na obszarach należących do pozostałych województw: a) 40 % — w przypadku wydatków po niesionych w okresie pierwszych 3 lat od utworzenia przedsiębiorstwa oraz b) 30 % — w przypadku wydatków po niesionych w okresie 2 kolejnych lat. § 1

6. Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw może być udzielana wraz z inną pomocą regionalną oraz pomocą de minimis, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz pomocą udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 15.”.

§2. Wnioski o udzielenie pomocy regionalnej zło żone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, podlegają roz patrzeniu na podstawie przepisów niniejszego rozpo rządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-02
Data wydania: 2009-10-15
Data wejścia w życie: 2009-11-17
Data obowiązywania: 2009-11-17
Data wygaśnięcia: 2014-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1425