Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1430

Dziennik Ustaw Nr 183 — 13764 — Poz. 1430 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe prze znaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicz nej, w ramach działania 10.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko 2007—2013, do której za stosowanie mają Wytyczne w sprawie krajowej pomo cy regionalnej na lata 2007—2013 (Dz. Urz. WE C 54 z 04.03.2006, str. 13), na inwestycje w zakresie:

1) budowy sieci dystrybucyjnej gazowej, w rozumie niu art. 3 pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.1)) na terenach niezgazyfiko wanych,

2) budowy obiektów technicznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu dystrybu cyjnego gazowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1,

3) przebudowy istniejącej sieci dystrybucyjnej ga zowej,

4) zakupu urządzeń zapewniających prawidłowe funk cjonowanie systemu dystrybucyjnego gazowego — zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc może być udzielana jako pomoc regio nalna na realizację nowej inwestycji w rozumieniu § 4, zwanej dalej „inwestycją”.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsię biorca — mikroprzedsiębiorstwo, małe lub śred nie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje po mocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastoso waniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządze nia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3);

2) podmiot udzielający pomocy — podmiot, o któ rym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) przedsiębiorca — przedsiębiorcę w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia, o którym mo wa w pkt 1.

§3. Pomoc nie może być udzielana:

1) dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trud nej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Wytycz nych wspólnotowych dotyczących pomocy pań stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo nych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);

2) zagrożonym mikroprzedsiębiorstwom oraz ma łym lub średnim przedsiębiorstwom w rozumie niu art. 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 1;

3) beneficjentowi pomocy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Euro pejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

4) w sektorach transportu, rybołówstwa i akwakultu ry, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych;

5) na działalność związaną z produkcją, przetwarza niem lub obrotem produktami rolnymi wymienio nymi w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37).

§4.

1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego regionu przez udzielanie wsparcia beneficjentom pomocy w związku z realizacją nowej inwestycji.

2. Nowa inwestycja obejmuje:

1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niemate rialne i prawne związane z: a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produk tów lub d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produk cyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związa nych z przedsiębiorstwem, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby zakup nie na stąpił, przy czym środki trwałe są nabywane na warunkach rynkowych przez inwestora niezależ nego od zbywcy.

3. Nową inwestycją nie jest:

1) inwestycja odtworzeniowa, która nie spełnia żad nej z przesłanek, o których mowa w ust. 2, w tym inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. 1430 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego gazowego ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316. Dziennik Ustaw Nr 183 — 13765 — Poz. 1430

§5.

1. Wydatki kwalifikowane na realizację inwe stycji mogą być ponoszone w następujących katego riach:

1) przygotowanie projektu inwestycji przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich przedsię biorców, w tym: a) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku o dofinansowanie, b) porady prawne oraz usługi doradcze — w wysokości 50 % faktycznie poniesionych wy datków; wydatki poniesione na wypełnienie for mularza wniosku o dofinansowanie nie są wydat kami kwalifikowanymi;

2) zarządzanie projektem inwestycji, w tym: a) nadzór nad robotami budowlanymi, b) wydatki osobowe w okresie prac inwestycyj nych, c) zakup i instalacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie prac inwestycyjnych, d) wydatki administracyjne, opłaty czynszowe, opłaty za wynajem, energię oraz ogrzewanie w okresie prac inwestycyjnych, e) inne wydatki związane z wdrażaniem projektu inwestycji, w szczególności szkolenia pracowni ków związane z inwestycją i niezbędne do jej funkcjonowania, prowadzenie rachunkowości tego projektu, adaptacja pomieszczeń biuro wych do potrzeb pracowników uczestniczących w realizacji projektu inwestycji w okresie prac inwestycyjnych;

3) nabycie nieruchomości niezabudowanych lub za budowanych lub prawa do tych nieruchomości, w tym wydatki związane z nabyciem tych nieru chomości;

4) prace demontażowe, przygotowanie terenu budo wy, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomie nie urządzeń, a także całego obiektu — gdy jest to bezpośrednio związane z inwestycją;

5) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem że zostaną one zaliczone do środków trwałych beneficjenta po mocy, a w przypadku nabycia, dodatkowo pod wa runkiem, że zostaną zakupione od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;

6) przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyj nej, gazowej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, ogrodzenie, oświetlenie oraz zagospodarowanie terenu, na którym jest realizowana inwestycja;

7) dostarczenie gazu, energii elektrycznej, wody i cie pła, a także odprowadzanie ścieków — niezbędne do prowadzenia prac inwestycyjnych i w okresie ich trwania;

8) podatki i opłaty, których poniesienie jest niezbęd ne do prowadzenia prac inwestycyjnych i w okre sie ich trwania, inne niż podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;

9) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez na bycie patentów, licencji, know-how lub nieopaten towanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącz nie następujące warunki: a) będą wykorzystane wyłącznie w ramach przed siębiorstwa, które otrzymało pomoc, b) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, c) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat, a w przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębior ca, mały lub średni przedsiębiorca — okres ten wynosi co najmniej 3 lata, d) będą podlegać amortyzacji, stosownie do prze pisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra chunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316);

10) działania informacyjne i promocyjne.

2. Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowany, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwo ści pomniejszenia podatku należnego o podatek nali czony.

3. Wydatki związane z nabyciem aktywów obję tych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, bu dynki i budowle, stanowią wydatki kwalifikowane po noszone w ramach realizacji inwestycji jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma formę le asingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu ich najmu albo dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierża wy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierża wa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od prze widywanego terminu zakończenia projektu inwesty cji. W przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca okres ten wynosi 3 lata.

4. W przypadku przedsiębiorców innych niż mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy wydat ki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, uwzględnia się w wydatkach kwalifikowanych do objęcia pomocą, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości wydat ków, o których mowa w ust. 1.

5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d.

6. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębior stwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do wydatków kwalifikowanych.

7. Ârodki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mikroprzed siębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w celu reali zacji inwestycji powinny być nowe.

8. Wydatki kwalifikowane są dyskontowane do wartości na dzień udzielenia pomocy z zastosowa niem stopy dyskontowej równej sumie stopy bazowej Dziennik Ustaw Nr 183 — 13766 — Poz. 1430 i odpowiedniej marży, ustalanej zgodnie z komunika tem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).

§6.

1. Wielkość udzielanej pomocy jest liczona ja ko iloczyn maksymalnej intensywności pomocy okre ślonej dla danego obszaru i wydatków kwalifikowa nych, o których mowa w § 5.

2. Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych wynosi:

1) 50 % — gdy inwestycja będzie zlokalizowana na obszarach należących do województw: lubel skiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, mało polskiego, lubuskiego, łódzkiego lub kujawsko-po morskiego;

2) 40 % — gdy inwestycja będzie zlokalizowana na obszarach należących do województw: pomor skiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołeczne go Warszawy;

3) 30 % — gdy inwestycja będzie zlokalizowana na obszarze należącym do miasta stołecznego War szawy, a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 2, z wyłączeniem sytuacji, w której te podmioty realizują duży projekt, ulega zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych — w przypadku śred niego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych — w przypadku mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

4. Maksymalną wartość pomocy udzielanej na re alizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumie niu § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy po mocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 140

2) ustala się zgodnie z wzorem: I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie poszczególne symbole oznaczają: I — maksymalną wartość pomocy dla dużego pro jektu inwestycyjnego, R — intensywność pomocy, o której mowa w ust. 2 — w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja, B — wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 000 000 euro — nieprzekraczającą równo wartości 100 000 000 euro, C — wielkość kosztów kwalifikujących się do obję cia pomocą przekraczającą równowartość 100 000 000 euro.

5. W przypadku gdy łączna wartość pomocy ze wszystkich źródeł przekraczałaby maksymalną jej war tość ustaloną w sposób określony w ust. 4, jakiej moż na udzielić na realizację inwestycji o wydatkach kwali fikowanych stanowiących równowartość 100 mln euro, pomoc taka wymaga indywidualnej notyfikacji Komi sji Europejskiej.

6. Wyrażone w euro kwoty przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodo wy Bank Polski z dnia udzielenia pomocy.

§7.

1. Beneficjent pomocy składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o dofinansowanie.

2. Wniosek o dofinansowanie zawiera w szczegól ności:

1) nazwę beneficjenta pomocy;

2) tytuł i miejsce realizacji inwestycji;

3) cel realizacji inwestycji;

4) opis inwestycji;

5) opis przewidywanych rezultatów realizacji inwe stycji;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realiza cji inwestycji;

7) wartość inwestycji;

8) wydatki kwalifikowane;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania.

3. Do wniosku o dofinansowanie załącza się:

1) informacje o pomocy publicznej otrzymanej lub wnioskowanej w odniesieniu do tych samych wy datków kwalifikowanych;

2) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifi kowanych.

4. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie w oparciu o:

1) warunki udzielania pomocy, o których mowa w § 8;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporzą dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczą ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządze nie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.).

5. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 4, beneficjentowi pomocy jest przyznawana po moc w formie bezzwrotnego dofinansowania prze znaczonego na pokrycie części wydatków kwalifiko wanych, na podstawie umowy o dofinansowanie.

§8.

1. Warunkiem udzielenia pomocy na realizację inwestycji jest:

1) złożenie wniosku o dofinansowanie przed rozpo częciem inwestycji; Dziennik Ustaw Nr 183 — 13767 — Poz. 1430

2) uzyskanie potwierdzenia od organu udzielającego pomocy, w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie, drogą elektroniczną lub na piśmie, że projekt inwestycji, z zastrzeże niem szczegółowej weryfikacji wniosku o dofinan sowanie, kwalifikuje się do udzielenia pomocy; potwierdzenie to nie stanowi podstawy do rosz czeń o przyznanie lub wypłatę pomocy;

3) zobowiązanie się beneficjenta pomocy do: a) pokrycia co najmniej 25 % wydatków kwalifiko wanych poniesionych na realizację inwestycji ze środków własnych; przez środki własne nale ży rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzielonym wsparciem ze środków publicznych, w szcze gólności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, a także uzyskane jako pomoc de minimis, b) utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia tej inwestycji; gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębior ca, mały lub średni przedsiębiorca okres ten wynosi 3 lata;

4) realizacja celu i przedmiotu inwestycji, o których mowa w § 4;

5) spełnienie kryteriów odnoszących się do wydat ków kwalifikowanych, o których mowa w § 5;

6) spełnienie kryteriów odnoszących się do inten sywności pomocy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i § 6 ust. 2 i 3, oraz do maksymalnej wartości pomocy, o której mowa w § 6 ust. 4.

2. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zamówienia na urządzenia, z wy łączeniem działań związanych z przygotowaniem do kumentacji dotyczącej danej inwestycji.

§9. W przypadku niewykonania któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 8, beneficjent po mocy zwraca całość otrzymanej pomocy wraz z odset kami od dnia jej udzielenia.

§10.

1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega sumo waniu z każdą inną pomocą, w tym z pomocą de mi nimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej udzie loną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.

2. ¸ączna wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 i § 6 ust. 2 i 3 albo wartości pomocy usta lonej zgodnie z § 6 ust. 4. § 1

1. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grud nia 2013 r. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-02
Data wydania: 2009-10-15
Data wejścia w życie: 2009-11-02
Data obowiązywania: 2009-11-02
Data wygaśnięcia: 2014-01-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1430