Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436

Dziennik Ustaw Nr 184 — 13794 — Poz. 1436 Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrześ nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszko la, publicznej szkoły i placówki może zajmować na uczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygoto wanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmo wania stanowiska nauczyciela w danym przed szkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z za kresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy peda gogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięciolet ni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczy ciela akademickiego;

4) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostat nich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego — po zytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czte rech lat pracy w szkole wyższej — przed przystąpieniem do konkursu na stanowi sko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 wrześ nia 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przepro wadzono konkursu — przed powierzeniem stano wiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykony wania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)), a w przypadku nauczyciela akade mickiego — karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.4)), oraz nie toczy się prze ciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie kar ne lub o ubezwłasnowolnienie;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związa nych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naru szenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.5)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.6)).

§2.

1. Stanowisko dyrektora publicznego przed szkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowi sko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjąt kiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko dy rektora publicznych placówek: placówki oświatowo -wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, 1436 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ———————

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101 i Nr 157, poz. 1241.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495 i Nr 267, poz. 2259. Dziennik Ustaw Nr 184 — 13795 — Poz. 1436 ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzie żowego ośrodka socjoterapii i placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania może zaj mować również nauczyciel mianowany lub dyplomo wany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pe dagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posia da kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczycie la w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2—9.

2. Stanowisko dyrektora publicznych szkół: gim nazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum profi lowanego, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej, z wyjątkiem szkół specjalnych, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przy gotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zaj mowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2—9.

§3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel miano wany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub pla cówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymaga nia dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2—9.

§4. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły i ze społu publicznych szkół oraz stanowisko kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawi cielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować nauczyciel, który:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygoto wanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmo wania stanowiska nauczyciela w danej szkole, ze spole szkół lub szkolnym punkcie konsultacyjnym;

2) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym;

3) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2—9.

§5.

1. Stanowisko dyrektora publicznego przed szkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować oso ba niebędąca nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodar czym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i ko rzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasno wolnienie;

6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

2. Stanowisko dyrektora publicznego szkolnego schroniska młodzieżowego może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która ukończyła stu dia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 3—5 oraz § 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

§6. Stanowisko kierownika szkolnego punktu kon sultacyjnego przy przedstawicielstwie dyplomatycz nym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmo wać osoba niebędąca nauczycielem, która posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskie go w stopniu średnio zaawansowanym i spełnia wy magania określone w § 5 ust. 1 pkt 1—5 oraz § 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

§7.

1. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmo wać nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplo mowany, który:

1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy peda gogicznej na stanowisku nauczyciela lub czterolet ni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczy ciela akademickiego;

2) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostat nich czterech lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego — po zytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czte rech lat pracy w szkole wyższej — przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora;

3) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 i 5—9.

2. Stanowisko wicedyrektora publicznego przed szkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowi sko wicedyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowi sko wicedyrektora publicznych placówek: placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowego ośrodka wychowaw czego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii i placów ki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego za mieszkania może zajmować również nauczyciel kon traktowy, mianowany lub dyplomowany, który ukoń czył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe za wodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zaj mowania stanowiska nauczyciela w danym przed szkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 1 pkt 5—9. Dziennik Ustaw Nr 184 — 13796 — Poz. 1436

3. Stanowisko wicedyrektora publicznych szkół: gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniające go i szkoły policealnej, z wyjątkiem szkół specjalnych, może zajmować również nauczyciel kontraktowy, mia nowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i po siada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył na uczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwali fikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w da nej szkole i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 1 pkt 5—9.

§8.

1. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmo wać osoba niebędąca nauczycielem, która posiada co najmniej czteroletni staż pracy i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.

2. Stanowisko wicedyrektora publicznego szkolne go schroniska młodzieżowego może zajmować rów nież osoba niebędąca nauczycielem, która:

1) ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe;

2) posiada co najmniej czteroletni staż pracy;

3) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

§9. Stanowiska kierownicze inne niż wymienione w § 1—8, tworzone zgodnie ze statutami publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować na uczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, placów ce lub zespole szkół lub placówek, w którym sta nowisko kierownicze jest tworzone;

2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedago gicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczycie la akademickiego;

3) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostat nich trzech lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego — po zytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy w szkole wyższej — przed powierzeniem stanowiska kierowniczego;

4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5—9.

§10. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo in ne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stano wisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Ko misji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzami nacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomo wany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świad czenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.7)), spełniający wy magania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wy mogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. § 1

1.

1. Do osób zajmujących w dniu wejścia w ży cie rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki stosuje się wymagania określone w przepisach rozporządze nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 ma ja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych ty pach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 185

4) do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono to stanowisko lub powołano na to stano wisko.

2. Do osób zajmujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia inne stanowiska kierownicze niż wy mienione w ust. 1 stosuje się wymagania określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, do końca okresu, na jaki powierzono to stanowisko, a w przy padku gdy stanowisko powierzono na okres dłuższy niż 5 lat albo na czas nieokreślony — przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. W konkursach na stanowisko dyrektora publicz nego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki, ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporzą dzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów stosuje się wymagania określone w prze pisach, o których mowa w ust. 1, do końca okresu, na jaki następuje odpowiednio powierzenie stanowiska dyrektora lub powołanie na to stanowisko. § 1

2. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie roz porządzenia stanowisko kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawicielstwie dyploma tycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawiciel stwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, mogą zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki je powierzono. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.8) Minister Edukacji Narodowej: K. Hall ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 562.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowi sko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placó wek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854), które utra ciło moc z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy — Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-03
Data wydania: 2009-10-27
Data wejścia w życie: 2009-11-11
Data obowiązywania: 2009-11-11
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436