Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1455

Dziennik Ustaw Nr 187 — 14086 — Poz. 1455 Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosz tów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biu ra (Dz. U. Nr 222, poz. 2205 oraz z 2005 r. Nr 6, poz. 39) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpie czeń wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do koń ca tego miesiąca, jednocześnie informując Rzecz nika Ubezpieczonych o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości; za liczka za ostatnie trzy miesiące roku kalendarzo wego jest wpłacana do dnia 31 października da nego roku, w wysokości trzykrotności zaliczki wpłaconej za miesiąc poprzedni.

4. Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, powszechne to warzystwo emerytalne wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca następnego miesiąca, jedno cześnie informując Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego doty czy, oraz jej wysokości; zaliczka za ostatnie trzy miesiące roku kalendarzowego jest wpłacana do dnia 31 października danego roku, w wysokości trzykrotności zaliczki wpłaconej za miesiąc po przedni.”.

§2. Zakład ubezpieczeń i powszechne towarzy stwo emerytalne wpłaca do dnia 30 listopada 2009 r. zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura za ostatnie dwa miesiące 2009 r., w wyso kości dwukrotności zaliczki wpłaconej za miesiąc po przedni.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 1455 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 557 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-11-09
Data wydania: 2009-10-27
Data wejścia w życie: 2009-11-17
Data obowiązywania: 2009-11-17
Data uchylenia: 2011-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1455