Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1487

Dziennik Ustaw Nr 192 — 14295 — Poz. 1487 Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób sprawowania nadzoru, w tym kontroli, przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zwanego dalej „Ministrem”, nad Agencją Restrukturyzacji i Moder nizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie wykonywania zadań związanych z wdrażaniem po mocy technicznej, w tym przyznawaniem tej pomo cy, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej skich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Progra mem”.

§2. Kontrola w ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, zwana dalej „kontrolą”, jest przeprowadzana w Agencji i polega na sprawdzeniu w szczególności:

1) prawidłowości i terminowości wykonywania przez Agencję zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej, w tym w zakresie dotyczącym infor mowania i rozpowszechniania informacji określo nym w art. 76 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.);

2) przestrzegania wiążących wytycznych i poleceń Ministra związanych z wdrażaniem pomocy tech nicznej;

3) zgodności procedur wdrażania pomocy technicz nej z przepisami prawa;

4) przestrzegania przyjętych przez Agencję procedur wdrażania pomocy technicznej;

5) efektywności i skuteczności wdrażania pomocy technicznej;

6) wykonania zaleceń pokontrolnych.

§3.

1. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Agencji o zakresie i termi nie kontroli, w terminie 5 dni roboczych przed jej roz poczęciem.

2. W przypadku powzięcia wiadomości o niewła ściwym wykonywaniu przez Agencję zadań związa nych z wdrażaniem pomocy technicznej, kontrolę można przeprowadzić bez wcześniejszego zawiado mienia.

3. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie wy danego przez Ministra upoważnienia do przeprowa dzenia kontroli przez osoby wskazane w tym upoważ nieniu, zwane dalej „kontrolującymi”.

4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli za wiera:

1) datę i miejsce wystawienia;

2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących oraz informację, który z kontrolujących kieruje przeprowadzeniem kontroli, stanowiska służbowe kontrolujących, na zwę komórki organizacyjnej, w której kontrolujący są zatrudnieni, i rodzaj dokumentu tożsamości kontrolujących;

4) miejsce przeprowadzenia kontroli;

5) termin przeprowadzenia kontroli;

6) określenie zakresu kontroli;

7) podpis Ministra, osoby go zastępującej albo przez niego upoważnionej w tym zakresie i informację o zajmowanym przez tę osobę stanowisku lub peł nionej funkcji;

8) termin ważności upoważnienia.

§4.

1. Kontrolujący ma prawo w zakresie kontroli do:

1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki organizacyjnej Agencji podlegającej kontroli;

2) wglądu do dokumentów związanych z działalno ścią Agencji podlegającą kontroli oraz tworzenia ich kopii i odpisów;

3) przeprowadzenia oględzin składników majątko wych Agencji;

4) żądania od pracowników Agencji ustnych i pisem nych wyjaśnień; 1487 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wykonywania zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105. Dziennik Ustaw Nr 192 — 14296 — Poz. 1487

5) zabezpieczenia dowodów;

6) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrolujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie Ministra o ujawnionych w toku kontroli okolicznościach wskazujących na uzasadnione podej rzenie popełnienia przestępstwa.

3. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpie czeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępo waniu z materiałami i dokumentami ustawowo chro nionymi, obowiązującym w Agencji.

4. Agencja zapewnia kontrolującym warunki i środki techniczne niezbędne do sprawnego przepro wadzenia kontroli.

§5.

1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu fak tycznego na podstawie zebranych w toku kontroli do wodów.

2. Zebrane w toku kontroli dowody kontrolujący w razie potrzeby zabezpieczają, w szczególności przez:

1) oddanie na przechowanie za pokwitowaniem Pre zesowi Agencji lub upoważnionemu pracowniko wi Agencji;

2) przechowanie w jednostce organizacyjnej Agencji podlegającej kontroli w oddzielnym i zamkniętym pomieszczeniu.

§6.

1. W razie potrzeby ustalenia stanu składni ków majątkowych Agencji albo przebiegu określo nych czynności, kontrolujący mogą przeprowadzić oględziny.

2. Oględziny przeprowadza się w obecności kie rownika jednostki organizacyjnej Agencji podlegają cej kontroli albo osoby przez niego upoważnionej.

3. Z przebiegu oględzin sporządza się na piśmie protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które podpisują i otrzymują kontrolujący oraz osoby określone w ust. 2.

§7.

1. Z kontroli w Agencji jest sporządzana na piśmie informacja pokontrolna w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Agencja, a drugi Minister.

2. Informacja pokontrolna zawiera w szczególno ści:

1) datę i miejsce sporządzenia informacji pokontrol nej;

2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

3) miejsce przeprowadzenia kontroli;

4) określenie zakresu kontroli i czynności kontrol nych wykonanych w ramach tej kontroli;

5) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z uwzględnieniem przerw w jej przeprowadzaniu;

6) wskazanie imion, nazwisk oraz stanowisk służbo wych kontrolujących oraz informację, który z kon trolujących kierował przeprowadzeniem kontroli;

7) opis stwierdzonego w wyniku czynności kontrol nych stanu faktycznego, w tym wykrytych uchy bień i ich zakresu;

8) pouczenie o prawie, sposobie i terminie: a) zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, b) odmowy podpisania informacji pokontrolnej;

9) wykaz załączników dołączonych do informacji po kontrolnej.

3. Informacja pokontrolna jest wysyłana do Agen cji w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli.

4. Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wy maga dodatkowych wyjaśnień lub zasięgnięcia przez kontrolujących opinii, termin, o którym mowa w ust. 3, zostaje wydłużony o czas niezbędny do uzy skania tych wyjaśnień lub otrzymania opinii.

5. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, Prezes Agencji jest informowany na piśmie.

6. Informację pokontrolną podpisują kontrolujący oraz Prezes Agencji albo osoba przez niego upoważ niona.

7. Agencja wysyła Ministrowi podpisaną informa cję pokontrolną w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

§8.

1. Prezes Agencji albo osoba przez niego upo ważniona przed podpisaniem informacji pokontrolnej może zgłosić na piśmie uzasadnione zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w tej informacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

2. Jeżeli zostały zgłoszone zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, kontrolujący dokonują ich analizy i, gdy to konieczne, podejmują dodatkowe czynności kontrolne.

3. Jeżeli zgłoszone zastrzeżenia są zasadne, w ca łości albo w części, kontrolujący zmieniają lub uzupeł niają w tym zakresie informację pokontrolną. Do zmiany i uzupełniania informacji pokontrolnej przepi sy § 7, z wyjątkiem ust. 2 pkt 8 lit. a, stosuje się odpo wiednio.

4. Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione, w całości albo w części, kontrolujący wskazują na piśmie zgłaszającemu zastrzeżenia przyczyny nie uwzględnienia zastrzeżeń.

§9.

1. Prezes Agencji albo osoba przez niego upo ważniona może odmówić podpisania informacji po kontrolnej, składając, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji albo od dnia otrzyma nia stanowiska, o którym mowa w § 8 ust. 4, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Dziennik Ustaw Nr 192 — 14297 — Poz. 1487

2. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i złożeniu wyjaśnienia przyczyn tej odmowy kontrolu jący umieszczają wzmiankę w informacji pokontrol nej.

3. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

§10.

1. Minister, w razie potrzeby, formułuje zale cenia pokontrolne, które przekazuje Agencji.

2. Zalecenia pokontrolne zawierają ocenę kontro lowanej działalności, wynikającą z ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, a także uwagi i wnioski zmierzające w szczególności do usunięcia stwierdzo nych nieprawidłowości.

3. Prezes Agencji jest obowiązany, w terminie wy znaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do poinfor mowania Ministra o sposobie wykonania zaleceń po kontrolnych oraz podjętych działaniach, mających w szczególności na celu usunięcie stwierdzonych nie prawidłowości i zapobieżenie ich powstaniu w przy szłości, lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. § 1

1. Minister w razie potrzeby może żądać, w za kresie przez niego wskazanym, przeprowadzenia przez Agencję audytu wewnętrznego dotyczącego wykonywania zadań związanych z wdrażaniem pomo cy technicznej. § 1

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, Minister:

1) jest zawiadamiany przez Agencję o udostępnieniu potencjalnym beneficjentom, w szczególności na stronie internetowej administrowanej przez Agen cję, informacji dotyczących pomocy technicznej oraz o aktualizacji tych informacji;

2) otrzymuje od Agencji sprawozdania z wykonywa nia zadań związanych z wdrażaniem pomocy tech nicznej w ramach Programu. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-18
Data wydania: 2009-10-28
Data wejścia w życie: 2009-12-03
Data obowiązywania: 2009-12-03
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1487