Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1501

Dziennik Ustaw Nr 195 — 14462 — Poz. 1501 Art.

1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) w art. 27 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Członek samorządowego kolegium odwoław czego podlega wyłączeniu od udziału w po stępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli brał udział w wy daniu decyzji objętej wnioskiem.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 1501 USTAWA z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2009-11-23
Data wydania: 2009-09-24
Data wejścia w życie: 2009-12-08
Data obowiązywania: 2009-12-08
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2013 r. poz. 267
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1501