Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1507

Dziennik Ustaw Nr 195 — 14479 — Poz. 1507 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grud nia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 117

6) za rządza się, co następuje:

§1. Ustala się regulamin Rady Bankowego Fundu szu Gwarancyjnego określający organizację pracy oraz zasady i tryb działania Rady Funduszu, stanowią cy załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 1507 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finan sów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie usta lenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 466), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1315). Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. (poz. 1507) REGULAMIN RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

§1. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwana dalej „Radą Funduszu”, działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Fundu szu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176), zwanej dalej „ustawą”, rozporzą dzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 164, poz. 1308), zwanego dalej „statutem Funduszu”, oraz niniejszego regula minu.

§2. W celu wykonywania ustawowych i statuto wych zadań Rada Funduszu uchwala harmonogram prac.

§3.

1. Posiedzenia Rady Funduszu zwołuje prze wodniczący Rady Funduszu zgodnie z harmonogra mem prac.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po siedzenie Rady Funduszu może być zwołane bez uchwalonego harmonogramu prac.

3. Posiedzenie Rady Funduszu przewodniczący Rady Funduszu zwołuje w każdym przypadku podej mowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dzia łań, do których jest zobowiązany na podstawie usta wy lub statutu Funduszu, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

4. Posiedzenie Rady Funduszu jest zwoływane tak że na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Rady Funduszu lub co najmniej 2 członków Zarządu Banko wego Funduszu Gwarancyjnego lub Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, złożony prze wodniczącemu Rady Funduszu. Wniosek określa co najmniej przedmiot posiedzenia Rady Funduszu.

5. Posiedzenie Rady Funduszu, zwołane w trybie określonym w ust. 4, odbywa się nie później niż w ter minie 10 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Przewodniczący Rady Funduszu zwołuje posie dzenia przez wysłanie zawiadomienia każdemu z członków Rady Funduszu. Zawiadomienia wysyłane są przesyłką poleconą lub dostarczane przez pracow nika Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Za zgodą wyrażoną przez członka Rady Funduszu zawia domienie może zostać wysłane także za pośrednic twem poczty elektronicznej; zawiadomienie takie dla swojej skuteczności wymaga potwierdzenia jego otrzymania przez członka Rady Funduszu.

7. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej informację o miejscu, dacie i godzinie zwoływanego posiedzenia Rady Funduszu oraz proponowany po rządek obrad.

8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Funduszu wraz z materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia oraz projektem protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Funduszu, przeznaczonego do zatwierdzenia, powinno być doręczone członkom Rady Funduszu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady Funduszu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 8, z tym że członkowie Rady Funduszu otrzymują projekt protokołu co najmniej na jeden dzień przed posiedzeniem Rady Funduszu. Dziennik Ustaw Nr 195 — 14480 — Poz. 1507

§4. Przewodniczący Rady Funduszu kieruje praca mi Rady Funduszu.

§5. Przewodniczący Rady Funduszu, działając z upoważnienia Rady Funduszu, reprezentuje Radę Funduszu, w szczególności wobec Zarządu Bankowe go Funduszu Gwarancyjnego, oraz dokonuje czynno ści z zakresu prawa pracy dotyczących osób wchodzą cych w skład Zarządu Bankowego Funduszu Gwaran cyjnego.

§6.

1. Przewodniczący Rady Funduszu otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Funduszu. W razie nie obecności przewodniczącego Rady Funduszu czyn ności tych dokonuje członek Rady Funduszu wskaza ny pisemnie przez przewodniczącego Rady Fundu szu.

2. W przypadku niewskazania przez przewodni czącego Rady Funduszu członka Rady Funduszu, uprawnionego do otwarcia posiedzenia, posiedzenie otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Funduszu. Po otwarciu posiedzenia członkowie Rady Funduszu wybierają spośród siebie, w drodze głosowania zwy kłą większością głosów, osobę prowadzącą posiedze nie.

3. Porządek obrad, proponowany w zawiadomie niu, o którym mowa w § 3 ust. 7, może ulec zmianie, w drodze uchwały Rady Funduszu podjętej w obecnoś ci wszystkich osób wchodzących w skład Rady Fundu szu.

§7. Członkowie Rady Funduszu oraz przewodni czący Rady Funduszu sprawują funkcje wyłącznie osobiście.

§8.

1. W posiedzeniach Rady Funduszu uczestni czą osoby wchodzące w skład Rady Funduszu oraz protokolant będący pracownikiem Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. W posiedzeniach Rady Funduszu, za zgodą Ra dy Funduszu, mogą również uczestniczyć, bez prawa głosu, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwaran cyjnego, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Fun duszu Gwarancyjnego, członkowie Zarządu Bankowe go Funduszu Gwarancyjnego oraz inne zaproszone osoby.

§9.

1. Rada Funduszu podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji w głosowaniu jawnym lub tajnym na posiedzeniu albo w trybie obiegowym. Decyzje w sprawie podję cia uchwały w trybie obiegowym podejmuje prze wodniczący Rady Funduszu.

2. Przewodniczący Rady Funduszu zarządza głoso wanie tajne:

1) we wszystkich sprawach personalnych, w szcze gólności w sprawie powołania, odwołania lub za wieszenia Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zastępcy Prezesa Zarządu Ban kowego Funduszu Gwarancyjnego, innego człon ka Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjne go;

2) w sprawach związanych z zawieszeniem wykona nia lub uchyleniem: a) sprzecznej z prawem uchwały Rady Funduszu, b) sprzecznej z prawem lub uchwałą Rady Fundu szu uchwały Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Przewodniczący Rady Funduszu zarządza głoso wanie tajne także na uzasadniony wniosek członka Rady Funduszu, przyjęty przez Radę Funduszu.

4. W sprawach, w których zarządzono głosowanie tajne, nie mogą być podejmowane uchwały w trybie obiegowym.

§10. W sprawie wypłat ze środków funduszu po mocowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 6 000 000 euro Rada Funduszu, na wniosek Za rządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wyda je, w formie uchwały, opinię w terminie dwóch tygo dni. § 1

1. Osoba wchodząca w skład Rady Funduszu może bezpośrednio po głosowaniu zgłosić zdanie od rębne do uchwały podjętej przez Radę Funduszu. § 1

2. W przypadku braku quorum przewodniczący Rady Funduszu ponownie zwołuje posiedzenie w cza sie i w miejscu ustalonym po zasięgnięciu opinii obecnych członków Rady Funduszu. Przewodniczący Rady Funduszu niezwłocznie zawiadamia nieobec nych członków Rady Funduszu o miejscu i czasie pla nowanego posiedzenia Rady Funduszu. § 1

3.

1. W przypadku decyzji przewodniczącego Rady Funduszu o podjęciu uchwały w trybie obiego wym przewodniczący Rady Funduszu zawiadamia pi semnie członków Rady Funduszu o treści projektu uchwały, sposobie oddania głosu oraz o nieprzekra czalnym terminie, w którym projektowana uchwała powinna zostać zwrócona do Biura Bankowego Fun duszu Gwarancyjnego wraz z oświadczeniem o od daniu głosu za, przeciw albo o wstrzymaniu się od głosu. Oświadczenie powinno zostać potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby wchodzącej w skład Rady Funduszu, ze wskazaniem daty jego podpisania.

2. Za dzień podjęcia uchwały w trybie obiegowym uważa się dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku gdy wszyscy członkowie Ra dy Funduszu oddali głos przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu. § 1

4.

1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać kolejny numer, da tę i miejsce posiedzenia, listę osób uczestniczących w posiedzeniu z podaniem imienia, nazwiska oraz funkcji, porządek obrad, przebieg obrad, wyniki gło sowań oraz zgłoszone zdania odrębne. Dziennik Ustaw Nr 195 — 14481 — Poz. 1507

3. Uchwały podjęte podczas posiedzenia są podpi sywane przez wszystkie osoby wchodzące w skład Ra dy Funduszu, biorące udział w głosowaniu. Treść uchwał, lista obecności na posiedzeniu osób wcho dzących w skład Rady Funduszu, karty do tajnego gło sowania oraz kopia materiałów przedstawionych tym osobom stanowią załączniki do protokołu.

4. Protokół jest zatwierdzany przez Radę Funduszu na najbliższym posiedzeniu, a następnie podpisywa ny przez osobę prowadzącą posiedzenie oraz przez protokolanta. Na posiedzeniu, na którym ma zostać zatwierdzony protokół, mogą być wprowadzone spro stowania i uzupełnienia do protokołu za zgodą więk szości osób wchodzących w skład Rady Funduszu uczestniczących w poprzednim jej posiedzeniu.

5. Sprzeciw bądź zdanie odrębne dotyczące treści zatwierdzanego protokołu są odnotowywane w proto kole z posiedzenia, na którym protokół został zatwier dzony.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pro tokół może być zatwierdzony w trybie obiegowym. § 1

5. Informacja o podjęciu uchwały przez Radę Funduszu w trybie obiegowym zamieszczana jest w protokole z najbliższego posiedzenia Rady Fundu szu. Załącznikiem do protokołu są oświadczenia, o których mowa w § 13 ust. 1. § 1

6.

1. Protokoły z posiedzeń Rady Funduszu, a także dokumenty związane z działalnością Rady Fun duszu są przechowywane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Podpisane protokoły gromadzone są w zbiorze protokołów, a ich kopie przesyłane wszystkim oso bom wchodzącym w skład Rady Funduszu w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia.

3. Osobie wchodzącej w skład Zarządu Bankowe go Funduszu Gwarancyjnego, na jej wniosek, za zgo dą przewodniczącego Rady Funduszu, może być udo stępniony wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Fun duszu. § 1

7.

1. Rada Funduszu dokonuje podziału obo wiązków pomiędzy osoby wchodzące w skład Rady Funduszu.

2. W ramach Rady Funduszu mogą działać zespo ły problemowe, powoływane przez Radę Funduszu spośród osób wchodzących w skład Rady Funduszu. § 1

8.

1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu określa ustawa i statut Funduszu.

2. Rada Funduszu wykonuje uprawnienia nadzor cze i kontrolne kolegialnie, a także może delegować jedną lub kilka osób wchodzących w jej skład do indy widualnego wykonywania kontroli działalności Zarzą du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz po szczególnych komórek organizacyjnych Biura Banko wego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Delegowana osoba wchodząca w skład Rady Funduszu przedkłada Radzie Funduszu na najbliższym posiedzeniu następującym po przeprowadzeniu czyn ności kontrolnych sprawozdanie z wykonanej kontro li, a w szczególności może występować do Rady Fun duszu z wnioskiem o podjęcie działań, o których mo wa w § 12 statutu Funduszu.

4. Szczegółowy zakres i tryb wykonywania przez Radę Funduszu kontroli określa Rada Funduszu w for mie uchwały.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-01-23
Data wydania: 2009-11-13
Data wejścia w życie: 2009-12-08
Data obowiązywania: 2009-12-08
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1507