Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1523

Dziennik Ustaw Nr 198 — 14781 — Poz. 1523 1523 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 872), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 września 2008 r. ratyfikował wyżej wymienio ny akt. Zgodnie z art. 28 ust. 2 aktu wszedł on w życie dnia 23 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt b) aktu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wszedł on w życie dnia 2 lip ca 2009 r. Przy składaniu dokumentu przystąpienia złożono następujące oświadczenia: „Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt b) Aktu genew skiego z dnia 2 lipca 1999 r. Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów prze mysłowych Rzeczpospolita Polska niniejszym oświad cza, że ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej nie przewiduje odroczenia publikacji wzoru przemysłowego.” „Stosownie do art. 17 ust. 3 pkt c) Aktu genew skiego z dnia 2 lipca 1999 r. Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów prze mysłowych Rzeczpospolita Polska niniejszym oświad cza, że na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej maksymalny czas trwania ochrony wzorów przemysłowych przewidzia ny w art. 105 ust. 6 ustawy wynosi 25 lat od daty do konania zgłoszenia.”. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że nastę pujące państwa oraz organizacje międzynarodowe stały się stronami aktu w podanych niżej datach: Republika Albanii 19 maja 2007 r. Republika Armenii 13 lipca 2007 r. Bośnia i Hercegowina 24 grudnia 2008 r. Republika Botswany 5 grudnia 2006 r. Republika Bułgarii 7 października 2008 r. Republika Chorwacji 12 kwietnia 2004 r. Królestwo Danii 9 grudnia 2008 r. Arabska Republika Egiptu 27 sierpnia 2004 r. Republika Estońska 23 grudnia 2003 r. Republika Francuska 18 marca 2007 r. Republika Ghany 16 września 2008 r. Gruzja 23 grudnia 2003 r. Królestwo Hiszpanii 23 grudnia 2003 r. Republika Islandii 23 grudnia 2003 r. Republika Kirgiska 23 grudnia 2003 r. Księstwo Liechtensteinu 23 grudnia 2003 r. Republika Litewska 26 września 2008 r. Republika ¸otewska 26 lipca 2005 r. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 22 marca 2006 r. Republika Mołdowy 23 grudnia 2003 r. Mongolia 19 stycznia 2008 r. Republika Namibii 30 czerwca 2004 r. Sułtanat Omanu 4 marca 2009 r. Rumunia 23 grudnia 2003 r. Republika Singapuru 17 kwietnia 2005 r. Republika Słowenii 23 grudnia 2003 r. Syryjska Republika Arabska 7 maja 2008 r. Konfederacja Szwajcarska 23 grudnia 2003 r. Republika Turcji 1 stycznia 2005 r. Ukraina 23 grudnia 2003 r. Republika Węgierska 1 maja 2004 r. Demokratyczna Republika Wysp Âw. Tomasza i Książęcej 8 grudnia 2008 r. Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej 16 września 2008 r. Wspólnota Europejska 1 stycznia 2008 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. G. Bernatowicz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-26
Data wydania: 2009-08-05
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1523