Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1527

Dziennik Ustaw Nr 198 — 14791 — Poz. 1527 1527 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z dnia 8 października 2008 r. o ratyfika cji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o ak cesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 121

5) Prezy dent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 grudnia 2008 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół. Zgodnie z art. II protokołu wszedł on w życie dnia 27 marca 2009 r. w stosunku do Rzeczypospolitej Pol skiej oraz niżej wymienionych państw: Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Islandii, Kanady, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki ¸otewskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Norwegii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Turcji, Republiki Węgierskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan dii Północnej, Republiki Włoskiej. Zgodnie z art. 10 Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 87, poz. 970), Republika Al banii stała się stroną wyżej wymienionego traktatu dnia 1 kwietnia 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-26
Data wydania: 2009-07-21
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1527