Dz.U. 2009 nr 2 poz. 10

Dziennik Ustaw Nr 2 — 43 — Poz. 10 Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 13 paź dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) strukturę logiczną zgłoszeń składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powin ny być opatrzone poszczególne typy zgłoszeń.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) formacie danych XML (XSD) — rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozpo rządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla sys temów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);

2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) — rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymie nionego w pkt 1;

3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) — ro zumie się przez to protokół szyfrujący określo ny w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) — rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporzą dzenia wymienionego w pkt 1;

5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) — rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego — rozumie się przez to strukturę logiczną określo ną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warun ków organizacyjno-technicznych doręczania doku mentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651);

7) urzędowym poświadczeniu odbioru — rozumie się przez to urzędowe poświadczenie określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6.

§3.

1. Do określenia struktury logicznej zgłoszeń stosuje się format danych XML.

2. Format danych XML (XSD) wyznaczający struk turę logiczną zgłoszeń jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§4. Zgłoszenia są przesyłane za pomocą interfej su dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoły wania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisa nego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), do stępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrują cego dla sieci WWW (SSL).

§5. Struktura logiczna urzędowego poświadcze nia odbioru zgłoszenia jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§6.

1. Zgłoszenia są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro nicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)).

2. Sposób opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§7. Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjne go osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie dzia łalności gospodarczej (NIP-

3) jest określona w załącz niku nr 4 do rozporządzenia.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 10 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1318. ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050. Dziennik Ustaw Nr 2 — 44 — Poz. 10 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2008 r. (poz.

10) Załącznik nr 1 FORMAT DANYCH XML (XSD) WYZNACZAJÑCY STRUKTUR¢ LOGICZNÑ ZG¸OSZE¡ Dziennik Ustaw Nr 2 — 45 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 46 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 47 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 48 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 49 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 50 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 51 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 52 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 53 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 54 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 55 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 56 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 57 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 58 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 59 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 60 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 61 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 62 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 63 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 64 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 65 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 66 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 67 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 68 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 69 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 70 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 71 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 72 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 73 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 74 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 75 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 76 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 77 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 78 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 79 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 80 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 81 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 82 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 83 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 84 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 85 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 86 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 87 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 88 — Poz. 10 Załącznik nr 2 STRUKTURA LOGICZNA URZ¢DOWEGO POÂWIADCZENIA ODBIORU ZG¸OSZENIA Dziennik Ustaw Nr 2 — 89 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 90 — Poz. 10 Załącznik nr 3 SPOSÓB OPATRYWANIA ZG¸OSZE¡ BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCÑ WA˚NEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU Dziennik Ustaw Nr 2 — 91 — Poz. 10 Załącznik nr 4 STRUKTURA LOGICZNA ZG¸OSZENIA AKTUALIZACYJNEGO OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZÑCEJ SAMODZIELNIE DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ (NIP-3) Dziennik Ustaw Nr 2 — 92 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 93 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 94 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 95 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 96 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 97 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 98 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 99 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 100 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 101 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 102 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 103 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 104 — Poz. 10 Dziennik Ustaw Nr 2 — 105 — Poz. 10

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-01-09
Data wydania: 2008-12-31
Data wejścia w życie: 2009-01-09
Data obowiązywania: 2009-01-01
Data uchylenia: 2011-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 2 poz. 10