Dz.U. 2009 nr 20 poz. 104

Dziennik Ustaw Nr 20 — 2154 — Poz. 104 Art.

1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) w art. 203 § 1—4 otrzymują brzmienie: „

§1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej ko nieczności, badanie stanu zdrowia psychiczne go oskarżonego może być połączone z obser wacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopo dobieństwo, że oskarżony popełnił przestęp stwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje się odpowied nio, chyba że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji.

§2. O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowaw czym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Prze pisy art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

§3. Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powin na trwać dłużej niż 4 tygodnie; na wniosek za kładu sąd może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do zakończenia obserwa cji; łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć 8 tygodni. O za kończeniu obserwacji biegli niezwłocznie za wiadamiają sąd.

§4. Na postanowienia, o których mowa w § 2 i 3, przysługuje zażalenie. Sąd rozpoznaje zażale nie niezwłocznie.”. Art.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc postanowienia o poddaniu oskarżonego badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją w za kładzie leczniczym albo o przedłużeniu takiego bada nia, wydane na podstawie art. 203 § 3 ustawy, o któ rej mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie zarządzającym łączny okres obserwacji po nad 8 tygodni. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 104 USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-09
Data wydania: 2008-12-05
Data wejścia w życie: 2009-02-24
Data obowiązywania: 2009-02-24
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 20 poz. 104