Dz.U. 2009 nr 20 poz. 108

Królestwo Danii Zastrzeżenie: „W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji, Dania zastrzega prawo do niestosowania artykułu 31 ustęp 1 litera e Konwencji.” Oświadczenie: „Dania oświadcza, że Konwencja nie będzie sto sowana w stosunku do Wysp Owczych i Grenlandii do czasu podjęcia dalszych decyzji.” The Kingdom of Denmark Reservation: „In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, Denmark reserves the right not to apply Article 31, paragraph 1.e, of the Convention.” Declaration: „Denmark declares that the Convention shall not apply to the Faroe Islands and Greenland until further decision.” Dziennik Ustaw Nr 20 — 2244 — Poz. 108 108 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 626), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 października 2008 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję. Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konwencji weszła ona w życie dnia 1 lutego 2008 r. Zgodnie z art. 42 ust. 4 Konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wejdzie ona w życie dnia 1 marca 2009 r.

1) Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjne go złożono następujące zastrzeżenie i oświadczenie: Zastrzeżenie: „Zgodnie z Artykułem 31 ustęp 2 Konwencji Ra dy Europy w sprawie działań przeciwko handlo wi ludźmi, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej niniej szym zastrzega, że w odniesieniu do Artykułu 31 ustęp 1 litera d Konwencji, zakres jurysdykcji wobec każdego czynu uznanego za przestęp stwo zgodnie z Konwencją, gdy przestępstwo zostało popełnione przez bezpaństwowca, który posiada swoje zwykłe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustano wiony będzie w odniesieniu do czynów zagrożo nych karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności według polskiej ustawy karnej, jeżeli sprawca przebywa na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej i nie postanowiono go wydać.” Oświadczenie: „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym zwraca uwagę, że efektywna realizacja zobo wiązań Stron wynikających z Artykułu 25 Kon wencji wymaga ustanowienia skutecznych międzynarodowych mechanizmów prawnych i technicznych, dotyczących wymiany informa cji na temat wydanych przez inną Stronę wyro ków w związku z popełnieniem czynów uzna nych za przestępstwo zgodnie z niniejszą kon wencją.”

2) Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje: a) Następujące państwa stały się lub staną stro nami Konwencji w podanych niżej datach: Republika Albanii 1 lutego 2008 r. Republika Armenii 1 sierpnia 2008 r. Republika Austrii 1 lutego 2008 r. Bośnia i Hercegowina 1 maja 2008 r. Republika Bułgarii 1 lutego 2008 r. Republika Chorwacji 1 lutego 2008 r. Republika Cypryjska 1 lutego 2008 r. Czarnogóra 1 listopada 2008 r. Królestwo Danii 1 lutego 2008 r. Republika Francuska 1 maja 2008 r. Gruzja 1 lutego 2008 r. Republika ¸otewska 1 lipca 2008 r. Republika Malty 1 maja 2008 r. Republika Mołdowy 1 lutego 2008 r. Królestwo Norwegii 1 maja 2008 r. Republika Portugalska 1 czerwca 2008 r. Rumunia 1 lutego 2008 r. Republika Słowacka 1 lutego 2008 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 1 kwietnia 2009 r. b) Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych podane niżej państwa złożyły następujące za strzeżenia i oświadczenia: Republika Francuska Zastrzeżenie: „W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji Rząd Republiki Francuskiej oświadcza, że ustanowi swą jurysdykcję w odniesieniu do czynów uznanych za przestępstwa zgodnie z artykułem 20 niniejszej konwencji oraz popełnionych przez swych obywateli poza terytorium Republiki Francuskiej, tylko jeżeli czy ny te są uznane za przestępstwa przez prawo pań stwa, na terytorium którego zostały popełnione oraz jeżeli czyny te są przedmiotem skargi ofiary lub jej na stępców prawnych lub oficjalnego zawiadomienia władz państwa, na terytorium którego zostały popeł nione.” Zastrzeżenie: „W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji Rząd Republiki Francuskiej oświadcza, że ustanowi swą jurysdykcję w odniesieniu do czynów uznanych za przestępstwa zgodnie z niniejszą konwencją oraz skierowanych przeciwko jednemu ze swych obywate li poza terytorium Republiki Francuskiej, tylko jeżeli czyny te są przedmiotem skargi ofiary lub oficjalnego zawiadomienia władz państwa, na terytorium którego zostały popełnione.” Gruzja Oświadczenie: „Gruzja oświadcza, że do czasu pełnego przywró cenia integralności terytorialnej Gruzji Konwencja bę dzie stosowana na części terytorium Gruzji, na którym Gruzja sprawuje jurysdykcję.” Republika ¸otewska Zastrzeżenie: „W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji Republika ¸otewska oświadcza, że zastrzega prawo do niestosowania zasad jurysdykcji ustanowionych w ustępie 1(d) i (e).” Republika Malty Zastrzeżenie: „W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 1 Konwencji, Malta oświadcza, że będzie stosować zasady jurys dykcji określone w literze d, tylko jeżeli czyn popełnio ny został przez jednego ze swych obywateli. Malta oświadcza, że nie będzie stosować zasad jurysdykcji określonych w literze e tego artykułu.” Republika Mołdowy Oświadczenie: „Mołdowa oświadcza, do czasu pełnego przywró cenia integralności terytorialnej Republiki Mołdowy, postanowienia Konwencji będą stosowane wyłącznie na terytorium kontrolowanym w sposób efektywny przez władze Republiki Mołdowy.” The French Republic Reservation: „In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, the French Government declares that it will establish its jurisdiction on offences established in accordance with Article 20 of this Convention and committed by its nationals outside the territory of the French Republic, only if the offences are also puni shable under the legislation of the State where they have been committed, and if these offences are also the subject either of a complaint from the victim or his/her beneficiaries, or of an official denunciation from the authorities of the country where they have been committed.” Reservation: „In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, the French Government declares that it will establish its jurisdiction on offences established by this Convention and committed against one of its nationals outside the territory of the French Republic, only if the offences are the subject either of a compla int from the victim or of an official denunciation by the authorities of the country where they have been committed.” Georgia Declaration: „Georgia declares that, until the restoration of the territorial integrity of the Georgia, the Convention shell apply on the part of the territory of Georgia whe re Georgia exercises its full jurisdiction.” The Republic of Latvia Reservation: „In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Latvia declares that it re serves the right not to apply the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 (d) and (e).” The Republic of Malta Reservation: „Regarding Article 31, paragraph 1, of the Con vention, Malta declares that it will apply the jurisdic tion rules set out in sub-paragraph (d) only when the offence is committed by one of its nationals. Malta declares that it will not apply the jurisdiction rules set out in sub-paragraph (e) of this article.” The Republic of Moldova Declaration: „Moldova declares that, until the full re-establish ment of the territorial integrity of the Republic of Mol dova, the provisions of the Conventions shell be ap plied only on the territory controlled effectively by the authorities of the Republic of Moldova.” Dziennik Ustaw Nr 20 — 2245 — Poz. 108 Republika Portugalska Zastrzeżenie: „Republika Portugalska oświadcza, że w odniesie niu do postanowień zawartych w artykule 31 ustęp 1 litery d i e Konwencji, zastrzega sobie prawo do nie stosowania tych postanowień, uważając, że portugal skie prawo karne przewiduje bardziej rygorystyczne przepisy w tym zakresie niż zawarte w przedmioto wym artykule 31.” Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej „W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji, Zjednoczone Królestwo zastrzega prawo do niestoso wania artykułu 31 ustęp 1 litera d lub 1 litera e Kon wencji.” The Portuguese Republic Reservation: „The Portuguese Republic declares that, with re gard to the provisions contained in Article 31, para graph 1, sub-paragraphs d) and e), of the Convention, it reserves the right not to apply the provisions there of established, considering that the Portuguese crimi nal law establishes more rigorous and encompassing jurisdiction rules than the ones established in the said provisions of Article 31.” The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland „In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, the United Kingdom reserves the right not to apply Article 31, paragraph 1.d or 1.e of the Convention.” Dziennik Ustaw Nr 20 — 2246 — Poz. 108 Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-09
Data wydania: 2008-12-31
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 20 poz. 108