Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1580

Dziennik Ustaw Nr 204 — 16055 — Poz. 1580 Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania in strumentów finansowych do zorganizowanego syste mu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 143

9) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych we zwań (Dz. U. Nr 207, poz. 172

9) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1: a) pkt 18 otrzymuje brzmienie: „1

8) oświadczenie podmiotu nabywającego ak cje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomie nia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego orga nu, udzielającej zgody na nabycie akcji, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wie dzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wy maganych zawiadomień o braku zastrze żeń lub decyzji udzielających zgody na na bycie akcji, nie dłuższego niż termin zakoń czenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania;”, b) pkt 25 otrzymuje brzmienie: „2

5) szczegółowy opis ustanowionego zabez pieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmiankę o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowie niu zabezpieczenia.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmiot pośredniczący po przekazaniu zawia domienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, przekazuje w celu ogło szenia treść wezwania agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ustawy.”;

3) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) zakończenia z określonym skutkiem innego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej co spółka, której akcje są objęte wezwaniem, ogłoszonego na teryto rium państwa należącego do OECD przez wzy wającego lub spółkę należącą do tej samej co wzywający grupy kapitałowej,”;

4) w § 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się nie wcześniej niż w 1

4. dniu roboczym i nie póź niej niż w 3

7. dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania zawiadomienia, jednak nie wcześniej niż w pierwszym dniu robo czym po opublikowaniu treści wezwania w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2.”, b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ust. 2 pkt 1 — może ulec wydłużeniu: a) do 120 dni — jeżeli po ogłoszeniu wezwa nia zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowa nia celu wezwania, a akcje objęte zapisa mi złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierw szych 70 dni, b) o czas niezbędny do ziszczenia się warun ku prawnego nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiado mienia lub decyzji właściwego organu, jednak nie więcej niż do 120 dni — jeśli bezskutecznie upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 18;”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wzywający, w trybie określonym w § 5 ust. 2 i 4, informuje o:

1) wydłużeniu terminu przyjmowania zapi sów: a) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a — nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego ter minu, b) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b — nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu;

2) skróceniu terminu przyjmowania zapi sów — nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.”; 1580 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Dziennik Ustaw Nr 204 — 16056 — Poz. 1580

5) w § 9: a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) liczby i terminów transakcji nabycia akcji w wezwaniach, o których mowa w art. 74 i 91 ustawy,

3) sposobu i terminów składania zapisów w wezwaniu”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Zmiany sposobu i terminów przyjmowania zapisów można dokonać nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowa nia zapisów w wezwaniu.”;

6) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Transakcja nabycia akcji w trybie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia roz poczęcia przyjmowania zapisów.”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 27 otrzy muje brzmienie: „2

7. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpie czenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 usta wy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowe go zaświadczenia o ustanowieniu zabezpie czenia”;

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia pkt 34 otrzy muje brzmienie: „3

4. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpie czenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o prze kazaniu Komisji Nadzoru Finansowego za świadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia”;

9) w załączniku nr 3 do rozporządzenia pkt 31 otrzy muje brzmienie: „3

1. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpie czenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o prze kazaniu Komisji Nadzoru Finansowego za świadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia”;

10) w załączniku nr 4 do rozporządzenia pkt 29 otrzy muje brzmienie: „2

9. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpie czenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o prze kazaniu Komisji Nadzoru Finansowego za świadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia”.

§2. Do wezwań ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotych czasowe.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w. z. E. Suchocka-Roguska Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać: — w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nadesłanego zamówienia (wyłącznie sprzedaż wysyłkowa); — w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż wyłącznie za gotówkę): — ul. Powsińska 69/71 (wejście od ul. Limanowskiego), tel. 0-22 694-62-96 — al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73 Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 3421/W/C/2009 ISSN 0867-3411 Cena 37,70 zł (w tym 7 % VAT) Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06 Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530) www.cokprm.gov.pl e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-02
Data wydania: 2009-11-23
Data wejścia w życie: 2009-12-17
Data obowiązywania: 2009-12-17
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1580