Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1591

Dziennik Ustaw Nr 206 — 16161 — Poz. 1591 Art.

1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 22 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

2.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubie gać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykony wania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa na kładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim po tencjałem technicznym oraz osoba mi zdolnymi do wykonania zamó wienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Zamawiający może zastrzec w ogło szeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącz nie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obsza ru Gospodarczego.

3. Opis sposobu dokonania oceny speł niania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku try bów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaprosze niu do negocjacji.

4. Opis sposobu dokonania oceny spełnia nia warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.”;

2) w art. 24 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wy klucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwier dzona orzeczeniem sądu, które uprawomoc niło się w okresie 3 lat przed wszczęciem po stępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwar to likwidację lub których upadłość ogłoszo no, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwier dzony prawomocnym postanowieniem są du, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłe go;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpiecze nia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego or ganu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z po stępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wy konujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo prze kupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo po pełnione w celu osiągnięcia korzyści mająt kowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomoc nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie za mówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, prze stępstwo przeciwko środowisku, przestęp stwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestęp stwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skar bowe lub przestępstwo udziału w zorganizo wanej grupie albo związku mających na ce lu popełnienie przestępstwa lub przestęp stwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postę powaniem o udzielenie zamówienia, prze stępstwo przeciwko prawom osób wykonu jących pracę zarobkową, przestępstwo prze ciwko środowisku, przestępstwo przekup stwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo po pełnione w celu osiągnięcia korzyści mająt 1591 USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 i Nr 157, poz. 1241. Dziennik Ustaw Nr 206 — 16162 — Poz. 1591 kowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandy towo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo po pełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pra cę zarobkową, przestępstwo przeciwko śro dowisku, przestępstwo przekupstwa, prze stępstwo przeciwko obrotowi gospodarcze mu lub inne przestępstwo popełnione w ce lu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie prze stępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego człon ka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie za mówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, prze stępstwo przeciwko środowisku, przestęp stwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestęp stwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skar bowe lub przestępstwo udziału w zorganizo wanej grupie albo związku mających na ce lu popełnienie przestępstwa lub przestęp stwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronio ne pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wy klucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności zwią zane z przygotowaniem prowadzonego po stępowania lub posługiwali się w celu spo rządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu skła dania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na prze dłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”;

3) w art. 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2c w brzmie niu: „2a. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zo bowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopusz czenie do udziału w postępowaniu lub skła dania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wy kluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i do świadczeniu, potencjale technicznym, oso bach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmio tów, niezależnie od charakteru prawnego łą czących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zaso bami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zaso bów na okres korzystania z nich przy wykona niu zamówienia. 2c. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczą cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wy maganych przez zamawiającego, może przed stawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.”;

4) w art. 36 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;”;

5) w art. 38: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawia jącego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawia jący jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie zwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składa nia ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składa nia ofert — w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamó wienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składa nia ofert — jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepi sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 — pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków za mówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”, Dziennik Ustaw Nr 206 — 16163 — Poz. 1591 b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specy fikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub do tyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wnios ku, o którym mowa w ust. 1.”;

6) w art. 40: a) uchyla się ust. 4, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób niż określony w ust. 1—3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogól nopolskim.”;

7) w art. 41 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;”;

8) w art. 46: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, któ rego oferta została wybrana jako najkorzyst niejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wykonawcy, którego oferta została wybra na jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publiczne go oraz wniesieniu zabezpieczenia należy tego wykonania umowy, jeżeli jego wnie sienia żądano.”, c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofer tę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwróco no wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wy niku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzyst niejsza. Wykonawca wnosi wadium w termi nie określonym przez zamawiającego.”;

9) w art. 48 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warun ków;”;

10) w art. 63 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;”; 1

1) w art. 75 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;”; 1

2) w art. 85 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest do puszczalne tylko z jednoczesnym przedłuże niem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wa dium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najko rzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.”; 1

3) w art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień za wartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy, chyba że zamawiający przewidział możli wość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych wa runków zamówienia oraz określił warunki ta kiej zmiany.”; 1

4) w art. 147: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z ty tułu niewykonania lub nienależytego wyko nania umowy.”, b) uchyla się ust. 3 i 4; 1

5) w art. 151 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie rosz czeń z tytułu rękojmi za wady nie może prze kraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 1

5. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”; 1

6) po art. 151 dodaje się art. 151a w brzmieniu: „Art. 151a.

1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewi dziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warun ków zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zaliczki mogą być udzielane, jeżeli:

1) zamówienie jest finansowane z udziałem: a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw Nr 206 — 16164 — Poz. 1591 b) niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) niepodlegających zwrotowi środków innych niż wymienio ne w lit. a i b, pochodzących ze źródeł zagranicznych, lub

2) przedmiotem zamówienia są ro boty budowlane. Ograniczenie to nie dotyczy jedno stek samorządu terytorialnego oraz ich związków oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samo rządu terytorialnego.

3. Zamawiający nie może udzielić za liczki, jeżeli wykonawca został wy brany w trybie negocjacji bez ogło szenia lub z wolnej ręki.

4. Zamawiający może udzielić kolej nych zaliczek, pod warunkiem że wy konawca wykaże, że wykonał zamó wienie w zakresie wartości poprzed nio udzielanych zaliczek.

5. Zamawiający może żądać od wyko nawcy wniesienia zabezpieczenia za liczki w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2.

6. Zamawiający żąda wniesienia zabez pieczenia zaliczki, jeżeli przewidywa na wartość zaliczek przekracza 20 % wysokości wynagrodzenia wyko nawcy.

7. W przypadku żądania wniesienia za bezpieczenia zaliczki, w umowie określa się formę lub formy zabez pieczenia zaliczki, wysokość zabez pieczenia, a także sposób jego wnie sienia i zwrotu. Umowa może prze widywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie re alizacji tej umowy.

8. Przepisy ust. 2—4 i 6 nie mają zasto sowania do zamawiających, o któ rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2—7.”; 1

7) w art. 154 pkt 5a otrzymuje brzmienie: „5a) prowadzi, ogłasza, aktualizuje na stronie in ternetowej Urzędu wykaz wykonawców, któ rzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamó wienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, oraz dokonuje wykreśleń wykonawców z wykazu;”. Art.

2. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.2)) art. 34 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

4.

1. Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Za mówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli skarga, o której mowa w ust. 1, do tyczy czynności w postępowaniu o udzie lenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się opłatę sto sunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia w postępowa niu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5 000 000 złotych.”. Art.

3.

1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamó wienia nie została przekazana lub udostępniona wy konawcom przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, przepis art. 38 ustawy, o której mowa w art. 1, stosu je się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

4. Do zmian umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do zmian umów zawartych od dnia 24 paź dziernika 2008 r. stosuje się art. 144 ust. 1 w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 i art. 3 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876, z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82, poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191, poz. 1371, z 2008 r. Nr 228, poz. 1524 i Nr 234, poz. 1571 i 1572 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 76, poz. 641 i Nr 202, poz. 1552.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-07
Data wydania: 2009-11-05
Data wejścia w życie: 2009-12-22
Data obowiązywania: 2009-12-22
Uwagi: art. 1 pkt 5 oraz art. 3 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 7 grudnia 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1591