Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1598

Dziennik Ustaw Nr 207 — 16201 — Poz. 1598 Na podstawie art. 15 ust. 4 oraz art. 19 ust. 8 usta wy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 97

6) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość i sposób pobierania opłat za: a) identyfikację koniowatego przeprowadzoną w sposób określony w art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3), b) dokonanie opisu słownego i graficznego konio watego, a w przypadku koni pełnej krwi angiel skiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłu sak oraz kuców szetlandzkich — zidentyfikowa nie konia, c) zarejestrowanie koniowatego, d) wydanie paszportu koniowatego i jego dorę czenie w sposób określony w art. 14 ust. 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, oraz zniszczenie tego paszportu, e) wydanie duplikatu paszportu koniowatego i je go doręczenie w sposób określony w art. 14 ust. 12 ustawy oraz zniszczenie tego duplikatu, f) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych, g) czynności związane z wydawaniem paszportów bydła oraz za ich doręczenie w sposób określo ny w art. 19 ust. 5a ustawy, h) czynności związane z wydawaniem duplikatów paszportów bydła oraz za ich doręczenie w spo sób określony w art. 19 ust. 5a ustawy;

2) sposób i termin zwrotu opłat za czynności wymie nione w pkt 1 lit. a—d.

§2. Wysokość opłat za czynności wymienione w § 1 pkt 1 jest określona w załączniku do rozporzą dzenia.

§3.

1. Opłaty za czynności wymienione w § 1:

1) pkt 1 lit. a—d i lit. g są pobierane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych albo podmiot prowadzący rejestr zwierząt gospodarskich ozna kowanych najpóźniej w dniu zgłoszenia do reje stru odpowiednio koniowatego albo zwierzęcia z gatunku bydło;

2) pkt 1 lit. e, f i h są pobierane przez podmiot prowa dzący rejestr koniowatych albo podmiot prowa dzący rejestr zwierząt gospodarskich oznakowa nych najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wyda nie duplikatu odpowiednio paszportu koniowate go albo zwierzęcia z gatunku bydło lub wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze koniowatych.

2. Opłaty za czynności wymienione w § 1 pkt 1 uiszcza się:

1) gotówką u wykonującego te czynności, za po twierdzeniem dokonania opłaty, albo

2) przelewem na rachunek bankowy podmiotu pro wadzącego rejestr koniowatych albo rejestr zwie rząt gospodarskich oznakowanych.

§4.

1. Zwrot opłat za czynności wymienione w § 1 pkt 1 lit. a—d jest dokonywany na wniosek wła ściciela koniowatego, po potrąceniu kosztów dojazdu do tego koniowatego, w terminie 30 dni od dnia od stąpienia od jego identyfikacji:

1) gotówką w siedzibie podmiotu prowadzącego re jestr koniowatych albo

2) przekazem pocztowym na adres zamieszkania właściciela koniowatego, albo

3) przelewem na rachunek bankowy właściciela ko niowatego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zwracaną opłatę pomniejsza się o kwotę opłaty za przekaz pocztowy albo przelew bankowy.

§5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie wyso kości i sposobu pobierania opłat związanych z identy fikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynno ści związane z wydawaniem i doręczaniem paszpor tów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 132, poz. 917, z 2008 r. Nr 94, poz. 602 oraz z 2009 r. Nr 23, poz. 138).

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. T. Nalewajk 1598 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Dziennik Ustaw Nr 207 — 16202 — Poz. 1598 Z ał ąc zn ik

d o

ro zp o rz ąd ze n ia

M in is tr a R o ln ic tw a iR o zw o ju W si z d n ia 1 9 lis to p ad a 20 09 r. (p o z. 1 59 8) W Y S O K O Â å O P ¸A T Z A C Z Y N N O Â C I Z W IÑ Z A N E Z ID E N T Y FI K A C JÑ I R E JE S T R A C JÑ K O N IO W A T E G O , W Y D A N IE M I D O R ¢ C Z E N IE M P A S Z P O R T U

K O N IO W A T E G O L U B J E G O D U P LI K A T U O R A Z Z W Y D A W A N IE M I D O R ¢ C Z A N IE M P A S Z P O R T Ó W B Y D ¸A L U B IC H D U P LI K A T Ó W

*) N ie za le żn ie o d li cz b y p as zp o rt ó w lu b d u p lik at ó w p as zp o rt ó w . ** ) Z g o d n ie z ce n n ik ie m o p ła t P o cz ty P o ls ki ej S .A . z a św ia d cz en ie p o w sz ec h n yc h u sł u g p o cz to w yc h , o b o w ią zu ją cy m n a d zi eń d o rę cz en ia p rz es ył ki .

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-08
Data wydania: 2009-11-19
Data wejścia w życie: 2009-12-23
Data obowiązywania: 2009-12-23
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1598