Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1600

Dziennik Ustaw Nr 207 — 16220 — Poz. 1600 Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Kontrola legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „kontrolą”, jest przeprowadzana przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub Służby Celnej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, lub co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu woje wódzkiego.

2. Kontrola może być przeprowadzana także wspólnie przez funkcjonariuszy różnych służb lub pra cowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzę du wojewódzkiego, zwanych dalej „pracownikami”.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kontro la jest przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby.

4. Kontrola przeprowadzana w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego może zostać przeprowadzona przez jednego pracow nika.

5. Kontrola może zostać przeprowadzona przez jednego funkcjonariusza, jeżeli w toku innych czynno ści służbowych wykonywanych przez jednego funk cjonariusza ujawniono okoliczności uzasadniające jej przeprowadzenie.

§2.

1. W przypadku gdy kontrola, o której mowa w § 1 ust. 2, wymaga koordynacji działań różnych służb lub urzędów przeprowadza się ją zgodnie z pla nem kontroli.

2. Plan kontroli przygotowuje się na polecenie or ganu inicjującego kontrolę, na podstawie uzgodnień dokonanych przez wyznaczonych funkcjonariuszy lub pracowników służb lub urzędów, których przedstawi ciele będą uczestniczyć w planowanej kontroli.

3. Plan kontroli zawiera w szczególności:

1) określenie miejsca planowanej kontroli;

2) oznaczenie organu inicjującego kontrolę oraz or ganów, których przedstawiciele uczestniczą w kontroli realizowanej wspólnie;

3) proponowaną datę i godzinę rozpoczęcia kontroli;

4) imię i nazwisko kierującego czynnościami kontro lnymi;

5) założenia organizacyjne.

4. Plan kontroli zatwierdzają organy, o których mo wa w ust. 3 pkt 2.

§3.

1. Przed rozpoczęciem kontroli funkcjonariusz podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umoż liwiający kontrolowanemu odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną kontroli, a w przypadku kon troli, przeprowadzanej w toku wykonywania innych czynności służbowych — podstawę prawną przepro wadzenia kontroli.

2. Funkcjonariusz nieumundurowany przed rozpo częciem kontroli okazuje ponadto legitymację służbo wą, a na żądanie osoby, wobec której podjęto czynno ści, umożliwia odnotowanie numeru legitymacji, or ganu, który ją wydał, oraz nazwiska funkcjonariusza.

3. Przed rozpoczęciem kontroli pracownik podaje imię i nazwisko oraz okazuje upoważnienie do prze prowadzania kontroli, w sposób umożliwiający kon trolowanemu odczytanie i zanotowanie organu kon troli, daty i miejsca wystawienia oraz numeru upo ważnienia i nazwiska pracownika upoważnionego do przeprowadzania kontroli.

4. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4, pra cownik przeprowadza kontrolę bez upoważnienia do przeprowadzania kontroli.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawie ra wskazanie podstawy prawnej kontroli, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i na zwisko pracownika uprawnionego do przeprowadza nia kontroli, określenie zakresu przedmiotowego kon troli, wskazanie daty ważności upoważnienia i podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmo wanego stanowiska.

6. W przypadku gdy podczas kontroli zachodzi ko nieczność skorzystania z pomocy tłumacza funkcjona riusze lub pracownicy zapewniają jego udział w czyn nościach kontrolnych.

§4. W toku kontroli cudzoziemca wzywa się do okazania:

1) dokumentów uprawniających do pobytu na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: a) dokumentu podróży, b) przepustki, o której mowa w art. 13a ust. 1 usta wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”, 1600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790. Dziennik Ustaw Nr 207 — 16221 — Poz. 1600 c) wizy, jeżeli jest wymagana, d) karty pobytu, e) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo ny, f) zezwolenia na osiedlenie się, g) polskiego dokumentu podróży dla cudzoziem ca, h) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziem ca, i) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, j) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, k) dokumentu podróży przewidzianego w Kon wencji dotyczącej statusu uchodźców, sporzą dzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516), l) zaświadczenia, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, m) zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, n) zezwolenia na pobyt rezydenta długotermino wego Wspólnot Europejskich, o) dokumentów uprawniających do wjazdu i po bytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych przez inne państwa obszaru Schen gen, państwa członkowskie Europejskiego Po rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar czym lub Konfederację Szwajcarską, p) dokumentu potwierdzającego, że wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z wykonywaniem czynności zawodo wych;

2) dokumentów uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemca, prowadzenia działalno ści gospodarczej przez cudzoziemca lub potwier dzających fakt powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: a) zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, b) oświadczenia o zamiarze powierzenia wykony wania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy, c) umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, d) dokumentów potwierdzających uzyskanie przez cudzoziemca prowadzącego działalność gospo darczą wpisu do ewidencji działalności gospo darczej;

3) środków utrzymania na czas trwania planowane go pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt, w walucie polskiej lub walutach obcych, lub dokumentów mogących potwierdzić możli wość uzyskania środków utrzymania na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, takich jak: a) czek podróżny, b) karta kredytowa wraz z zaświadczeniem o wy sokości limitu na karcie kredytowej lub karta płatnicza wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku, c) zaświadczenie o posiadaniu środków płatni czych w banku lub spółdzielczej kasie oszczęd nościowo-kredytowej mających siedzibę na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzo ne pieczęcią i podpisem upoważnionego pra cownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, d) oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, e) dokument potwierdzający przyznanie stypen dium.

§5.

1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli:

1) w przypadku stwierdzenia nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej — funkcjonariusz lub pracownik sporządza protokół kontroli;

2) w przypadku stwierdzenia legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej: a) pracownik sporządza notatkę, b) funkcjonariusz odnotowuje fakt przeprowadze nia kontroli w notatniku służbowym albo spo rządza notatkę.

2. Funkcjonariusz sporządza notatkę w szczegól ności w przypadku, gdy w przeprowadzeniu kontroli bierze udział tłumacz.

3. W przypadku gdy kontrolą objęto więcej niż jed nego cudzoziemca, można sporządzić jedną notatkę obejmującą wszystkich kontrolowanych cudzoziem ców.

4. Protokół kontroli zawiera:

1) numer legitymacji służbowej funkcjonariusza, je go stopień, imię i nazwisko lub imię i nazwisko pracownika oraz numer i datę wystawienia upo ważnienia, o ile jest ono niezbędne do przeprowa dzenia kontroli, oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;

2) datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli;

3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4) miejsce przeprowadzenia kontroli;

5) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatel stwo kontrolowanego cudzoziemca;

6) adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) opis skontrolowanych dokumentów z podaniem ich numeru, okresu ważności oraz nazwy organu, który wydał dokument;

8) wynik kontroli; Dziennik Ustaw Nr 207 — 16222 — Poz. 1600

9) potwierdzenie przez cudzoziemca, że zapoznał się z treścią protokołu;

10) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporzą dzającego protokół kontroli; 1

1) podpis cudzoziemca lub adnotację o przyczynach jego braku.

5. Odmowa podpisania protokołu przez cudzo ziemca nie stanowi przeszkody do podpisania go przez funkcjonariusza lub pracownika oraz pozosta wienia cudzoziemcowi kopii protokołu.

6. Notatka zawiera:

1) numer legitymacji służbowej funkcjonariusza, je go stopień, imię i nazwisko lub imię i nazwisko pracownika oraz numer i datę wystawienia upo ważnienia, o ile jest ono niezbędne do przeprowa dzenia kontroli, oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;

2) datę i miejsce sporządzenia notatki;

3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatel stwo kontrolowanego cudzoziemca;

5) adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wynik kontroli;

7) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporzą dzającego notatkę.

7. W przypadku gdy w przeprowadzaniu kontroli bierze udział tłumacz, protokół kontroli lub notatka po winny zawierać imię i nazwisko oraz podpis tłumacza.

§6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legal ności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 146, poz. 1426).

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-08
Data wydania: 2009-11-19
Data wejścia w życie: 2009-12-23
Data obowiązywania: 2009-12-23
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1600