Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1612

Dziennik Ustaw Nr 210 — 16378 — Poz. 1612 Na podstawie art. 174 ust. 3 i art. 178 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co na stępuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) kategorie zadań uzasadniających militaryzację;

2) tryb ustalania: a) istniejących i specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych, które przewiduje się objąć mi litaryzacją, oraz jednostek organizacyjnych sta nowiących bazę formowania specjalnie tworzo nych jednostek zmilitaryzowanych, b) limitów osób, które przewiduje się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych;

3) wzór wniosku o objęcie poszczególnych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji;

4) zadania związane z przygotowaniem jednostek or ganizacyjnych przewidzianych do objęcia ich mili taryzacją oraz organy zobowiązane do realizacji tych zadań;

5) zasady wyposażania jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych w środ ki transportowe, maszyny, urządzenia oraz sprzęt wojskowy;

6) zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przy gotowania jednostek organizacyjnych przewidzia nych do objęcia ich militaryzacją oraz organy właś ciwe w tych sprawach.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) baza formowania — jednostkę organizacyjną sta nowiącą bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej;

2) ustawa — ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronnoś ci państwa — ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności pań stwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571);

4) funkcje wynikające ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej — funkcje przekazywane Ministrowi Obrony Narodowej na warunkach i w sposób określony na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2));

5) limit osób — maksymalną liczbę osób, które prze widuje się powołać do służby w jednostce zmilita ryzowanej;

6) ministrowie — organy, o których mowa w art. 22 pkt 1 ustawy;

7) program mobilizacji gospodarki — program, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o organi zowaniu zadań na rzecz obronności państwa;

8) rezerwy mobilizacyjne — rezerwy, o których mo wa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505);

9) Siły Zbrojne — Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Pol skiej;

10) zestawienie zadań — zestawienie zadań w zakre sie militaryzacji. Rozdział 2 Kategorie zadań uzasadniających militaryzację

§3.

1. Militaryzacji podlegają jednostki organiza cyjne, które w razie zagrożenia bezpieczeństwa pań stwa i w czasie wojny będą wykonywać zadania w za kresie:

1) produkcji wyrobów, wykonywania usług oraz prac wdrożeniowych i ekspertyz niezbędnych do zabez pieczenia potrzeb obronnych państwa;

2) wykonywania przewozów wojskowych oraz logi stycznego wsparcia Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił wzmocnienia w ramach obowiązków państwa -gospodarza; 1612 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278 i Nr 190, poz. 1474. ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340. Dziennik Ustaw Nr 210 — 16379 — Poz. 1612

3) funkcjonowania systemów łączności, transportu, energetyki oraz gazownictwa i sektora paliwowe go, a także wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej;

4) budowy, rozbudowy i odtwarzania infrastruktury obronnej państwa oraz osłony technicznej infra struktury transportowej, a także gromadzenia i utrzymywania rezerw mobilizacyjnych na potrze by osłony technicznej tej infrastruktury;

5) informacyjnego zabezpieczenia funkcjonowania systemu obronnego państwa;

6) utrzymania bezpieczeństwa i porządku wewnętrz nego;

7) prowadzenia ochrony obiektów o szczególnym zna czeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

2. W razie wojny lub zarządzenia mobilizacji jed nostki przewidziane do militaryzacji, ustalone w trybie rozporządzenia, obejmuje się militaryzacją.

3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, mogą być objęte militaryzacją w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzonego ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

4. Osoby przeznaczone na podstawie karty przy działu, o której mowa w art. 175 ust. 5 ustawy, do służ by w jednostkach zmilitaryzowanych podlegają po wołaniu w terminie i miejscu określonych w wezwa niu.

5. Specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane formuje się zgodnie z harmonogramami osiągania gotowości do działania tych jednostek.

6. Jednostki zmilitaryzowane realizują zadania określone przez właściwych ministrów lub wojewodów. Rozdział 3 Tryb ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji i baz formowania, limitów osób oraz wzór wniosku o objęcie poszczególnych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji

§4.

1. Z wnioskiem o objęcie jednostek organiza cyjnych przygotowaniami do militaryzacji, zwanym dalej „wnioskiem”, występują ministrowie i wojewo dowie wykonujący zadania oraz sprawujący nadzór nad ich wykonaniem w ramach powszechnego obo wiązku obrony.

2. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Radę Mi nistrów, po wyrażeniu opinii przez Ministra Obrony Narodowej, która zawiera ocenę limitów osób i zgod ności deklarowanego we wniosku przeznaczenia po szczególnych jednostek organizacyjnych z zadaniami wynikającymi z Planu Reagowania Obronnego Rze czypospolitej Polskiej lub z zadaniami określonymi w programie mobilizacji gospodarki.

3. W razie zaistnienia zmian w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej lub programie mobilizacji gospodarki albo ze względu na inne po trzeby w zakresie bezpieczeństwa lub obronności pań stwa ministrowie i wojewodowie, a za ich pośrednic twem również inne organy państwowe realizujące za dania wynikające z tego Planu lub programu, mogą, z zastrzeżeniem ust. 4, występować w trybie ust. 2 o objęcie wytypowanych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji, a także o odstąpie nie od prowadzenia przygotowań do militaryzacji określonych jednostek organizacyjnych.

4. Jeżeli wniosek nie dotyczy aktualizacji danych związanych ze zmianą zadań uzasadniających milita ryzację jednostek organizacyjnych, zmianą limitów osób lub zmianą właściwości organów, o których mo wa w art. 187 ust. 3 i 4 ustawy, albo dotyczy likwidacji poszczególnych jednostek organizacyjnych, opinia Ministra Obrony Narodowej w zakresie oceny limitów osób oraz zadań obronnych realizowanych przez te jednostki nie jest wymagana.

5. W przypadku gdy wniosek dotyczy przedsię biorców wykonujących zadania uzasadniające objęcie ich przygotowaniami do militaryzacji, do wniosku kie rowanego do zaopiniowania załącza się kopie decyzji organu, który nałożył na przedsiębiorców obowiązek realizacji takich zadań. Wnioskodawca przed skiero waniem wniosku do zaopiniowania zamieszcza adno tację o uzgodnieniu sprawowania nadzoru nad przy gotowaniem przedsiębiorców do militaryzacji z właś ciwym ministrem lub wojewodą oraz o podległości przedsiębiorców po ich zmilitaryzowaniu.

6. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych będących przedsiębiorstwami państwowymi lub przedsiębiorstwami utworzonymi w drodze ustaw — adnotację, o której mowa w ust. 5, zamieszcza organ założycielski oraz organ, według którego ustaleń jed nostka organizacyjna będzie przygotowywana do mi litaryzacji. Adnotacji nie zamieszcza się, jeżeli organ wnioskujący jest organem właściwym do organizo wania zadań na rzecz obronności państwa realizowa nych przez przedsiębiorców.

7. Wniosek sporządza się z zachowaniem przepi sów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie infor macji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3)).

8. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozpo rządzenia.

§5.

1. Ustalenia Rady Ministrów dotyczące ogól nej liczby jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz baz formowania, a także limitów osób ujmuje się w wykazie jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, zwanym dalej „wykazem”.

2. Na podstawie wykazu sporządza się zbiorcze ze stawienie zadań, w którym zamieszcza się następują ce informacje i dane w stosunku do:

1) istniejących jednostek organizacyjnych przewi dzianych do militaryzacji: a) organ, któremu podlega jednostka w sprawach przygotowań do militaryzacji, ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375. Dziennik Ustaw Nr 210 — 16380 — Poz. 1612 b) główne zadania i przeznaczenie jednostki, ze wskazaniem kategorii zadań, o których mowa w § 3, c) nazwę, siedzibę i adres jednostki, d) numer identyfikacyjny jednostki, e) organ, według którego ustaleń przygotowuje się jednostkę do militaryzacji, f) limit osób, g) organ, któremu będzie podlegała jednostka po jej zmilitaryzowaniu, h) podstawę objęcia jednostki przygotowaniami do militaryzacji;

2) specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowa nych: a) organ, któremu podlega baza formowania w sprawach przygotowania do sformowania jednostki specjalnie tworzonej, b) główne zadania i przeznaczenie jednostki, ze wskazaniem kategorii zadań określonych w § 3, c) nazwę, siedzibę i adres bazy formowania, d) numer indentyfikacyjny jednostki, e) organ, według którego ustaleń przygotowuje się jednostkę do militaryzacji, f) etat jednostki, g) termin gotowości do działania, h) podstawowe wyposażenie jednostki warunku jące jej zdolność do działania, i) możliwości operacyjne jednostki, w szczegól ności możliwości wytwórcze, naprawcze, re montowe, transportowe i przeładunkowe, zwią zane z jej działalnością, j) procent skompletowania stanu osobowego i etatowego wyposażenia jednostki, k) organ, któremu będzie podlegała jednostka po jej sformowaniu, l) podstawę objęcia jednostki przygotowaniami do militaryzacji.

3. Zmian w wykazie dokonuje się w drodze anek su, którego projekt sporządza się na podstawie wnios ków ministrów lub wojewodów. W projekcie aneksu ujmuje się proponowane we wnioskach ministrów i wojewodów zmiany dotyczące jednostek wyszcze gólnionych w wykazie, w tym propozycje zmian pole gających na włączeniu lub wyłączeniu poszczegól nych jednostek organizacyjnych.

4. Propozycje zmian w wykazie polegające na włą czeniu do wykazu nowych jednostek organizacyjnych sporządza się w formie określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Do zmian w zbiorczym zestawieniu zadań prze pis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§6.

1. Ministrowie i wojewodowie otrzymują in formacje i dane zawarte w zbiorczym zestawieniu za dań w formie wyciągu — w części ich dotyczącej. Na podstawie tego wyciągu sporządzają zestawienia za dań w zakresie militaryzacji dotyczące podległych im działów administracji rządowej lub województwa.

2. Ministrowie w odniesieniu do podległych im działów administracji rządowej i wojewodowie nie zwłocznie przekazują wyciągi ze sporządzonych zesta wień zadań albo kopie tych zestawień właściwym te rytorialnie szefom wojewódzkich sztabów wojsko wych w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzo ru nad uzupełnieniem potrzeb jednostek przewidzia nych do militaryzacji.

3. W przypadku wprowadzenia zmian dotyczą cych przeznaczenia lub gotowości do działania uaktu alnione wyciągi i kopie przekazywane są niezwłocz nie.

4. Aktualizacja informacji oraz danych zawartych w zestawieniach zadań, o których mowa w ust. 1, do tyczących gotowości do działania specjalnie tworzo nych jednostek zmilitaryzowanych następuje za po mocą karty gotowości jednostki zmilitaryzowanej.

5. Wzór karty, o której mowa w ust. 4, stanowi za łącznik nr 2 do rozporządzenia.

§7.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wy konujących zadania szczególnie ważne dla obronnoś ci lub bezpieczeństwa państwa stają się kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji w rozumie niu art. 187 ust. 1 ustawy z chwilą otrzymania wycią gu z zestawienia zadań w zakresie militaryzacji doty czącego działu administracji rządowej lub wojewódz twa.

2. Wyciąg z zestawienia zadań w zakresie military zacji dotyczący działu administracji rządowej lub wo jewództwa załącza się do decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa.

3. Wykonanie zadań z zakresu militaryzacji nastę puje na podstawie umowy, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obron ności państwa.

4. Wydatki na przygotowania do militaryzacji w związku z:

1) dostosowaniem nieruchomości i rzeczy rucho mych, a także przystosowaniem obiektów budow lanych i wytwarzanych rzeczy ruchomych, w spo sób niezmieniający ich właściwości i przeznacze nia, do potrzeb wynikających z zadań określonych dla jednostki zmilitaryzowanej,

2) powoływaniem, zakwaterowaniem i wyżywie niem stanu osobowego biorącego udział w ćwi czeniach jednostek przewidzianych do militaryza cji,

3) zakupem i utrzymaniem sprzętu na potrzeby jed nostek przewidzianych do militaryzacji — są finansowane z budżetu państwa w ramach środków, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4.

5. Prace planistyczne związane z prowadzeniem przygotowań w zakresie militaryzacji są finansowane ze środków własnych jednostek organizacyjnych prze znaczonych na taką działalność. Dziennik Ustaw Nr 210 — 16381 — Poz. 1612 Rozdział 4 Zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy zobowiązane do realizacji tych zadań

§8. W istniejących jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formo wania prowadzi się przygotowania organizacyjno -mobilizacyjne obejmujące w szczególności:

1) opracowanie regulaminów organizacyjnych, a w ba zach formowania ponadto planów formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowa nych;

2) nadawanie przydziałów organizacyjno-mobiliza cyjnych osobom, które przewiduje się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych, szkole nie stanu osobowego jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) wyposażanie w środki transportowe, maszyny, urządzenia i inne przedmioty oraz środki materia łowe, określone w dokumentach organizacyjnych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

4) prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym aktualizowanie dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz innych informacji i danych dotyczą cych gotowości do działania jednostek zmilitary zowanych.

§9.

1. Ministrowie i wojewodowie w ramach przy gotowania jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją wykonują następujące zadania:

1) określają zakres przedsięwzięć związanych z przy gotowaniem do militaryzacji oraz szczegółowe za sady i tryb ich wykonywania w działach admini stracji rządowej oraz województwach, a także wy znaczają podległe i nadzorowane organy odpo wiedzialne za realizację poszczególnych przedsię wzięć;

2) ustalają sposób zabezpieczenia potrzeb sprzęto wych i materiałowych jednostek przewidzianych do militaryzacji, w szczególności w zakresie środ ków transportowych, maszyn i urządzeń, które nie mogą być przydzielone w ramach świadczeń na rzecz obrony, a także sprzętu wojskowego i innego sprzętu specjalistycznego, jeżeli jest on przewi dziany w etacie jednostki zmilitaryzowanej, w ta belach należności i normach należności;

3) uzgadniają z Ministrem Obrony Narodowej zmia ny dotyczące terminów osiągania gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilita ryzowanych oraz informują właściwe organy o zmianach wynikających z aktualizacji odpowied nich zestawień zadań;

4) planują, w sporządzanych programach pozamili tarnych przygotowań obronnych, środki finanso we na realizację zadań związanych z przygotowa niem do objęcia militaryzacją ustalonych jedno stek organizacyjnych oraz dysponują przydzielo nymi środkami finansowymi i limitami osób.

2. Do zadań ministrów i wojewodów oraz orga nów wyznaczonych w trybie przewidzianym w ust. 1 pkt 1 należy ponadto:

1) ustalanie struktur organizacyjnych i etatów jednos tek zmilitaryzowanych oraz tabel należności i norm należności sprzętu, urządzeń oraz środków materiałowych dla tych jednostek;

2) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych i pla nów formowania jednostek zmilitaryzowanych;

3) ustalanie, stosownie do specyfiki jednostek prze widzianych do militaryzacji, szczegółowych wa runków i trybu prowadzenia przygotowań, o któ rych mowa w § 8, a także sposobu zakwaterowa nia i wyżywienia stanów osobowych tych jedno stek;

4) weryfikowanie informacji i danych dotyczących gotowości jednostek przewidzianych do military zacji, przedstawianych przez kierowników baz for mowania w formie karty gotowości jednostki zmi litaryzowanej, a także prowadzenie kartoteki kart gotowości;

5) ustalanie programów szkolenia oraz organizowa nie i nadzorowanie szkolenia w jednostkach prze widzianych do militaryzacji;

6) planowanie i organizowanie kontroli podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

7) określanie trybu współdziałania z innymi jednost kami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań dotyczących przygotowań do militaryzacji.

§10.

1. Ministrowie i wojewodowie, którym pod legają jednostki organizacyjne w sprawach przygoto wań do militaryzacji, po otrzymaniu odpowiedniego wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań, wykonują ponadto następujące zadania:

1) zapewniają osiągnięcie gotowości do działania przez jednostki przewidziane do militaryzacji ujęte w odpowiednim zestawieniu zadań, w szczególnoś ci przez nadzór nad procesem przygotowań do mi litaryzacji tych jednostek;

2) przesyłają, w razie wprowadzenia zmian w zesta wieniach zadań, do właściwych organów wyciągi z tych zestawień — w zakresie ich bezpośrednio dotyczącym;

3) przedstawiają Ministrowi Obrony Narodowej pro pozycje do rocznego planu szkolenia, z uwzględ nieniem liczby osób, według odpowiednich kwali fikacji i specjalności, powoływanych do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do milita ryzacji, a także rodzaju oraz liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, pobieranych w ramach świad czeń rzeczowych w związku z takimi ćwiczeniami.

2. Jeżeli zadania związane z przygotowaniem do militaryzacji dotyczą istniejących jednostek przewi dzianych do militaryzacji lub baz formowania, prowa dzących działalność gospodarczą, to ich realizacja na stępuje według ustaleń ministrów właściwych ze względu na przedmiot tej działalności. Dziennik Ustaw Nr 210 — 16382 — Poz. 1612

3. Ministrowie i wojewodowie są zobowiązani do:

1) wykonania zadań, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1—3 — w terminie do dzie więciu miesięcy od dnia otrzymania wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań;

2) zapewnienia osiągnięcia przez podległe jednostki przewidziane do militaryzacji gotowości do działa nia — w terminie do sześciu miesięcy od zakoń czenia realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

4. W przypadku gdy włączenie do zbiorczego ze stawienia zadań nowych jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji nie wymaga wprowadze nia zmian w wykonaniu § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 3, zadania, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2, realizuje się w terminie do sześciu miesięcy od dnia otrzymania wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań. § 1

1.

1. Do zadań kierowników jednostek organiza cyjnych przewidzianych do militaryzacji należy:

1) opracowanie regulaminu organizacyjnego jed nostki zmilitaryzowanej, w którym ujmuje się w szczególności: a) przeznaczenie i sposób działania jednostki zmi litaryzowanej, jej strukturę organizacyjną, a tak że tabele należności i normy należności, b) zadania i obowiązki kierownika jednostki, a tak że innych osób funkcyjnych jednostki zmilitary zowanej, c) zakres obowiązków na poszczególnych stanowi skach etatowych, dobowy wymiar oraz rozkład czasu służby i pracy oraz uprawnienia osób peł niących służbę w jednostce zmilitaryzowanej;

2) planowanie uzupełnienia potrzeb osobowych, sprzętowych i materiałowych jednostki przewi dzianej do militaryzacji;

3) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym świadczeń osobistych polegających na do starczeniu i obsłudze przedmiotów świadczeń rze czowych na potrzeby jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz jednostki zmilitaryzowanej;

4) współdziałanie ze starostami, wójtami, burmi strzami lub prezydentami miast oraz z wojskowy mi komendantami uzupełnień w zakresie: a) przeznaczania osób do służby w jednostce zmi litaryzowanej, b) przeznaczania środków transportowych, ma szyn, urządzeń oraz innych przedmiotów świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostki zmilitaryzowanej, c) ustalania sposobu uruchamiania świadczeń i dostarczania przedmiotów, o których mowa w lit. b, oraz powoływania osób do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej, a także trybu wzywania osób do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji;

5) zapewnienie obsady kadrowej jednostki zmilitary zowanej, w szczególności przez prowadzenie po stępowania reklamacyjnego oraz nadawanie przy działów organizacyjno-mobilizacyjnych pracowni kom jednostki organizacyjnej przewidzianym do służby w tej jednostce;

6) aktualizowanie dokumentacji dotyczącej zadań jednostki zmilitaryzowanej;

7) organizowanie i prowadzenie szkolenia osób prze znaczonych do służby w jednostce zmilitaryzowa nej;

8) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyj nymi w zakresie przygotowania i realizacji zadań obronnych.

2. Do zadań kierowników baz formowania należy ponadto:

1) opracowanie planu formowania jednostki zmilita ryzowanej, w którym ujmuje się w szczególności: a) dane dotyczące formowanej jednostki zmilitary zowanej, w tym miejsce formowania, nazwę i adres bazy formowania, oraz innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie formowania, b) termin gotowości do działania jednostki zmili taryzowanej oraz harmonogram osiągania tej gotowości przez formowaną jednostkę, c) obowiązki osób funkcyjnych wchodzących w skład zespołu kierowania formowaniem jed nostki zmilitaryzowanej, d) skład i rozmieszczenie elementów bazy formo wania, w tym punktu kontrolno-informacyjne go, punktu wydawania wyposażenia, punktu przyjęcia i rozdziału transportu, oraz sposób rozwinięcia tych elementów, e) sposób powołania osób przeznaczonych do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej oraz organizację skompletowania stanu osobo wego, a także przyjęcia świadczeń osobistych i rzeczowych, f) zabezpieczenie logistyczne formowania jed nostki zmilitaryzowanej, w tym organizację za kwaterowania, żywienia, łączności i ochrony miejsca formowania jednostki;

2) przesyłanie corocznie, według stanu faktycznego na dzień 30 czerwca, do organu sprawującego nadzór nad przygotowaniem do militaryzacji wy pełnionej karty gotowości jednostki zmilitaryzo wanej, a także, po dokonaniu czynności, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, do wojskowego komen danta uzupełnień właściwego ze względu na sie dzibę bazy formowania. § 1

2.

1. Minister Obrony Narodowej koordynuje i sprawuje ogólny nadzór nad przygotowaniami do militaryzacji, a w szczególności:

1) prowadzi wykaz ustalonych przez Radę Ministrów jednostek organizacyjnych podlegających military zacji oraz zbiorcze zestawienie zadań, o którym mo wa w § 5 ust. 2, a także przygotowuje projekty usta leń Rady Ministrów i aktów normatywnych doty czących przygotowania do militaryzacji, w tym pro jekt aneksu do wykazu jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

2) przygotowuje wieloletnie i roczne plany szkolenia jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także projekty dokumentów w sprawie ćwiczeń jednos tek przewidzianych do militaryzacji; Dziennik Ustaw Nr 210 — 16383 — Poz. 1612

3) przedstawia Radzie Ministrów informację o stanie przygotowania jednostek organizacyjnych do ob jęcia ich militaryzacją w raporcie o stanie obron ności Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzanym w trybie określonym w przepisach dotyczących warunków i trybu planowania oraz finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa.

2. Minister Obrony Narodowej zapewnia groma dzenie i wymianę informacji niezbędnych do koordy nacji przygotowań do militaryzacji oraz aktualizację bazy danych dotyczących gotowości jednostek orga nizacyjnych ustalonych na mocy rozporządzenia, a także ustala na potrzeby ministrów i wojewodów numery identyfikacyjne jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz nazwy jednostek zmilitaryzowanych. Rozdział 5 Zasady wyposażania jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz w sprzęt wojskowy § 1

3.

1. Jednostki przewidziane do militaryzacji wyposaża się w środki transportowe, maszyny, urzą dzenia oraz sprzęt wojskowy:

1) znajdujący się w posiadaniu i wykorzystywany w bieżącej działalności istniejących jednostek or ganizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formowania;

2) należący do innych posiadaczy i przeznaczony na etatowe oraz doraźne potrzeby jednostek przewi dzianych do militaryzacji, na zasadach i w trybie określonych w art. 200—223a ustawy.

2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji, wójt, burmistrz lub pre zydent miasta planuje i przeznacza na potrzeby jednos tek zmilitaryzowanych rzeczy ruchome, o których mo wa w ust. 1 pkt 2, oraz inne przedmioty świadczeń rze czowych.

3. Jednostki przewidziane do militaryzacji mogą być wyposażane w sprzęt wojskowy:

1) znajdujący się w istniejących jednostkach przewi dzianych do militaryzacji oraz w bazach formowa nia;

2) pozyskany w ramach środków, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4.

4. Rodzaj i liczbę wyposażenia, o którym mowa w ust. 1, określają etaty oraz tabele należności i nor my należności jednostek zmilitaryzowanych, ustalone w regulaminach organizacyjnych tych jednostek.

5. Przedsięwzięcia polegające na budowie, przebu dowie, modernizacji lub remoncie nieruchomości albo rzeczy ruchomych, które służą utrzymaniu etatowego wyposażenia i są jednocześnie wykorzystywane do bieżącej działalności jednostek przewidzianych do mi litaryzacji oraz baz formowania, finansuje się ze środ ków budżetowych i środków własnych tych jednostek — zgodnie z umową, o której mowa w § 7 ust. 3.

6. Ministrowie i wojewodowie mogą, na wniosek kierowników jednostek przewidzianych do militaryza cji i kierowników baz formowania, zaliczyć wyposaże nie tych jednostek do rezerw mobilizacyjnych, jeżeli takie wyposażenie przewidują dokumenty, o których mowa w ust. 4.

7. Ministrowie i wojewodowie mogą ustalać spo sób zagospodarowania sprzętu, środków materiało wych i innego wyposażenia, zakupionych ze środków budżetu państwa, znajdujących się w jednostkach or ganizacyjnych, w odniesieniu do których, w wyniku zmian, o których mowa w § 4 ust. 3, odstąpiono od prowadzenia przygotowań do militaryzacji.

8. Sprzęt, środki i inne wyposażenie, o których mowa w ust. 1, oraz jego nadwyżki w pierwszej kolej ności podlegają przekazaniu do jednostek przewidzia nych do militaryzacji wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych. § 1

4. Jednostki zmilitaryzowane wyposaża się w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz sprzęt wojskowy na zasadach uzupełniania wojen nych potrzeb jednostek wojskowych. Rozdział 6 Zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy właściwe w tych sprawach § 1

5.

1. Kontrolę stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich milita ryzacją przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wykonania za dań, o których mowa w § 9 i § 10 ust. 1, a w szczegól ności:

1) wydawania aktów regulujących przygotowanie jednostek organizacyjnych do objęcia ich military zacją w podległych ministrom działach admini stracji rządowej i województwach,

2) planowania i realizacji zadań związanych ze szko leniem stanów osobowych jednostek przewidzia nych do militaryzacji,

3) planowania i organizacji przedsięwzięć dotyczą cych: a) uzupełniania potrzeb kadrowych jednostek przewidzianych do militaryzacji, b) wyposażania w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz zabezpieczenia logistycznego jednostek przewidzianych do militaryzacji,

4) wykorzystania przydzielonych środków finanso wych i limitów osób na przygotowanie jednostek przewidzianych do militaryzacji,

5) współpracy kierowników jednostek organizacyj nych z organami cywilnymi i wojskowymi w spra wach nadawania przydziałów organizacyjno-mo bilizacyjnych oraz przeznaczania środków trans portowych, maszyn i urządzeń na potrzeby jednos tek przewidzianych do militaryzacji — w celu dokonania oceny stanu przygotowań jed nostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją. Dziennik Ustaw Nr 210 — 16384 — Poz. 1612

2. Kontrolę stanu przygotowania ustalonych jed nostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją przeprowadza się nie częściej niż:

1) raz na pięć lat — w urzędach obsługujących mini strów i wojewodów oraz jednostkach organizacyj nych im podległych lub nadzorowanych;

2) raz na dwa lata — w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji i bazach formowa nia. § 1

6.

1. Kontrolę stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji za rządza:

1) Prezes Rady Ministrów — w stosunku do mini strów i wojewodów;

2) minister i wojewoda — w stosunku do kierowni ków jednostek organizacyjnych, które im podlega ją.

2. Minister Obrony Narodowej może zarządzić do datkową kontrolę w odniesieniu do jednostek wyko nujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych, w porozu mieniu z odpowiednim ministrem lub wojewodą.

3. Kontrola może być zarządzona również na wnio sek organu, według którego ustaleń przygotowuje się jednostki organizacyjne do objęcia ich militaryzacją.

4. Organ zarządzający kontrolę określa szczegóło wy przedmiot kontroli, termin jej przeprowadzenia oraz skład zespołu kontrolującego. Jeżeli kontrola jest zarządzona na wniosek organu, według którego usta leń są przygotowywane jednostki przewidziane do mi litaryzacji, to w skład zespołu kontrolującego powi nien wchodzić przedstawiciel tego organu, a zakres przedmiotowy i termin kontroli wymaga uzgodnienia z tym organem. § 1

7.

1. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest plan kontroli zatwierdzony przez organy, o których mowa w § 16 ust. 1.

2. Prezes Rady Ministrów upoważnia Ministra Obrony Narodowej do:

1) opracowania planu kontroli, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1;

2) koordynowania, planowania oraz organizowania kontroli prowadzonych przez ministrów i wojewo dów.

3. Organ zarządzający kontrolę pokrywa koszty związane bezpośrednio z organizacją i przeprowadze niem kontroli.

4. Osobom włączonym w skład zespołu kontrolu jącego lub indywidualnie upoważnionym do kontroli upoważnienie wystawia organ zarządzający kontrolę.

5. Kierownik kontrolowanego urzędu i jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorca są obowiązani do zapewnienia możliwości realizacji zadań przez człon ków zespołu kontrolnego, wynikających z planu kon troli.

6. Wyniki kontroli ujmuje się w protokole pokon trolnym, który zawiera w szczególności:

1) nazwę organu administracji rządowej lub samo rządu terytorialnego prowadzącego kontrolę;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) nazwę kontrolowanego urzędu lub jednostki orga nizacyjnej albo przedsiębiorcy;

4) zakres kontroli;

5) opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych;

6) ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przy czyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych;

7) wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego;

8) podpisy przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego oraz kierownika kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsię biorcy.

7. Kierownik kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorca mogą zgłaszać prze wodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym w termi nie czternastu dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w spo sób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

8. Wyniki kontroli przedstawia się organowi zarzą dzającemu kontrolę oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. Kontrolowany po otrzyma niu protokołu kontroli jest obowiązany do niezwłocz nej realizacji zaleceń pokontrolnych.

9. Kierownikowi kontrolowanej jednostki organi zacyjnej przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu.

10. Organy zarządzające kontrolę są obowiązane rozpatrzyć zastrzeżenia w terminie czternastu dni od dnia ich otrzymania. Rozdział 7 Przepisy końcowe § 1

8. Do postępowań wszczętych i niezakończo nych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do tyczących wnioskowania i ustalania jednostek organi zacyjnych podlegających militaryzacji, prowadzenia przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych w tych jednostkach oraz kontroli stanu tych przygotowań, stosuje się przepisy dotychczasowe. § 1

9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednos tek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707).

§20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw Nr 210 — 16385 — Poz. 1612 Z ał ąc zn ik i d o r o zp o rz ąd ze n ia R ad y M in is tr ó w z d n ia 2 4 lis to p ad a 20 09 r . ( p o z. 1 61 2) Z ał ąc zn ik n r 1 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 210 — 16386 — Poz. 1612 Dziennik Ustaw Nr 210 — 16387 — Poz. 1612 Załącznik nr 2 WZÓR KARTY GOTOWOÂCI JEDNOSTKI ZMILITARYZOWANEJ

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-11
Data wydania: 2009-11-24
Data wejścia w życie: 2009-12-26
Data obowiązywania: 2009-12-26
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1612