Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1613

Dziennik Ustaw Nr 210 — 16388 — Poz. 1613 Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa sposoby, warunki i za kres:

1) współdziałania organów Służby Celnej z organa mi administracji publicznej oraz innymi państwo wymi i samorządowymi jednostkami organizacyj nymi;

2) pomocy technicznej udzielanej organom Służby Celnej.

§2. Organy administracji publicznej oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „jednostkami współdziałającymi”, w gra nicach swoich ustawowych kompetencji współdziała ją z organami Służby Celnej przez:

1) niezwłoczne przekazywanie informacji: a) o podejrzeniu lub zagrożeniu naruszenia przepi sów prawa celnego oraz innych przepisów do tyczących przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, wywozu towarów z te go obszaru oraz ich przemieszczania wewnątrz tego obszaru, b) niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku ak cyzowego, podatku od gier oraz opłat i dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.1)), podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, opłaty paliwowej, c) niezbędnych do przeprowadzania postępowań audytowych i urzędowego sprawdzenia, reali zacji kontroli wykonywanej przez Służbę Celną oraz zadań w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej;

2) niezwłoczne przekazywanie informacji o osobach i przedsiębiorcach, w stosunku do których zostały podjęte działania przez organy celne, w tym przez udostępnianie odpisów lub wypisów z prowadzo nych rejestrów i zbiorów danych, a także kopii do kumentów dotyczących takich osób, niezbędnych do wyjaśnienia sprawy;

3) niezwłoczne przekazywanie informacji o podmio tach, w stosunku do których podjęto działania kontrolne bądź planowane są takie działania, w celu koordynacji czynności kontrolnych.

§3.

1. Jednostki współdziałające podejmują czyn ności, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, z własnej inicja tywy lub na pisemny wniosek organu Służby Celnej.

2. Podjęcie czynności, o których mowa w § 2 pkt 2, następuje na pisemny wniosek organu Służby Celnej.

§4.

1. Jednostki współdziałające udzielają pomo cy technicznej organom Służby Celnej w zakresie udo stępnienia i utrzymania w należytym stanie pomiesz czeń biurowych i składowych, środków łączności, środków transportu oraz sprzętu biurowego i infor matycznego.

2. Organ Służby Celnej może żądać udzielenia po mocy technicznej, o której mowa w ust. 1, jeżeli wy magają tego szczególne potrzeby w związku z wyko nywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, a wykonanie któ rych nie jest możliwe bez udzielenia tej pomocy przez jednostki współdziałające.

3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością dostosowania zakresu i sposobu udzielania pomocy technicznej do warunków działania, specyfiki zadań oraz środków ich realizacji przez organy Służby Celnej i jednostki współdziałające, organy te mogą zawierać z jednostkami współdziałającymi porozumienia, szcze gółowo określające zakres niezbędnych dostosowań.

§5.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności wy magających natychmiastowego działania funkcjona riusz celny lub zatrudniony w jednostkach organiza cyjnych Służby Celnej członek korpusu służby cywil nej lub pracownik może zażądać podjęcia czynności, o których mowa w § 2 oraz § 4 ust. 1, bez zachowania formy pisemnej wymaganej przepisami § 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ Służby Celnej niezwłocznie potwierdza żądanie w for mie pisemnej, określając w szczególności zakres czyn ności jednostki współdziałającej oraz uzasadniając ko nieczność podjęcia natychmiastowego działania.

3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes osób trzecich albo jed nostki współdziałającej, jednostka ta, po wykonaniu czynności podjętych w trybie ust. 1, sporządza proto kół, który powinien zawierać: termin, miejsce, zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności, warunki ich realizacji, nazwiska i imiona oraz podpisy osób w nich uczestniczących, a w przypadku braku podpisu — ad notację o przyczynie jego braku.

4. Protokół zatwierdzają osoby reprezentujące jed nostkę współdziałającą oraz organ Służby Celnej.

5. Protokół sporządza się w dwóch egzempla rzach, po jednym dla organu Służby Celnej oraz jed nostki współdziałającej. 1613 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323. Dziennik Ustaw Nr 210 — 16389 — Poz. 1613

§6.

1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 2, 4 i 5, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań jednostek współdziałających, wynikających z odrębnych przepisów.

2. Jeżeli jednostka współdziałająca nie może wy konać czynności w zakresie współdziałania lub udzie lenia pomocy technicznej, niezwłocznie zawiadamia organ Służby Celnej o przyczynach niepodjęcia tych czynności.

3. Współdziałanie, o którym mowa w § 2, odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronio nych.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk ———————

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami ad ministracji publicznej oraz innymi państwowymi i samo rządowymi jednostkami organizacyjnymi (Dz. U. Nr 28, poz. 235), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-11
Data wydania: 2009-11-24
Data wejścia w życie: 2009-12-26
Data obowiązywania: 2009-12-26
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1613