Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1619

Dziennik Ustaw Nr 210 — 16404 — Poz. 1619 Na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Agencja Nieruchomości Rolnych, zwana da lej „Agencją”, może odroczyć termin zapłaty należno ści lub rozłożyć ją na raty w przypadku gwałtownego załamania się rynku zbytu lub gwałtownego spadku cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie dłużnika albo w przypadku wystą pienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych lub wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli ich skutkiem jest pogorszenie się sytuacji płatniczej w stopniu uniemożliwiającym terminową zapłatę należności Agencji, a których dłużnik nie mógł przewidzieć w ra mach racjonalnie prowadzonej działalności gospodar czej.

2. Agencja może umorzyć, odroczyć termin zapła ty lub rozłożyć na raty należności z tytułu czynszu za najem mieszkania albo należności za użytkowanie lokalu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w przypadku pozostawania dłużnika oraz osób będą cych z nim we wspólnym gospodarstwie bez pracy oraz innych stałych przychodów lub w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

§2.

1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części, z powodu ich nieściągalności, jeżeli:

1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egze kucji na podstawie odrębnych przepisów, albo po zostawił przedmioty codziennego użytku domo wego, których łączna wartość nie przekracza kwo ty stanowiącej trzykrotność przeciętnego mie sięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol skiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jedno czesnym braku majątku, z którego można by egze kwować należność;

3) należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego bądź upadłościo wego;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż szej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należ ności;

5) egzekucja z majątku dłużnika okazała się bezsku teczna;

6) zostały zastosowane umorzenia, w ramach zawar tego postępowania ugodowego, układowego lub naprawczego z wierzycielami dłużnika.

2. Nie mogą być umorzone należności, jeżeli od powiedzialność za zobowiązania dłużnika przeszła na osoby trzecie.

3. Należność może być umorzona w całości lub części również wtedy, gdy prowadzone przez Agencję postępowanie wyjaśniające wykaże, że:

1) dłużnik nie ma możliwości uzyskiwania dochodu z powodu trwającej nieprzerwanie ponad 2 miesią ce choroby własnej bądź jego małżonka, zstępnych lub wstępnych do drugiego stopnia pokrewień stwa, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub orzeczeniem ustalającym stopień niepełno sprawności;

2) zapłata należności spowodowałaby konieczność korzystania przez dłużnika i jego małżonka, zstęp nych lub wstępnych do drugiego stopnia pokre wieństwa ze świadczeń pomocy społecznej;

3) w wyniku zapłaty należności dłużnik nie będzie dysponował środkami wystarczającymi do pro wadzenia produkcji rolnej lub związanej z prze twórstwem rolno-spożywczym bądź będzie dys ponował środkami wystarczającymi do prowa dzenia tej produkcji w zakresie znacznie ograni czonym, skutkującym rozwiązaniem z pracowni kami stosunków pracy w trybie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra cownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty czących pracowników;

4) na skutek okoliczności, za które dzierżawca nie po nosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu w stopniu znacznie przewyższającym obniżenie wysokości czynszu dokonane na podstawie art. 700 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. 1619 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241. Dziennik Ustaw Nr 210 — 16405 — Poz. 1619 Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)), a zapłata należności byłaby związana z nadmiernymi trudnościami w odtworzeniu produkcji rolnej;

5) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil ny;

6) dłużnik poniósł szkody spowodowane klęską su szy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosfe rycznych, wymarznięcia, powodzi, osuwisk ziemi, huraganu, pożaru, plagą szkodników lub niedobo rem tlenu w użytkowanych rybacko wodach.

4. Agencja może, po przeprowadzeniu postępowa nia wyjaśniającego, umorzyć w całości lub w części na leżności przysługujące od jednostki samorządu teryto rialnego, jeżeli przemawiają za tym szczególne wzglę dy społeczne związane z realizacją ustawowych zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego.

5. Agencja może, po uzyskaniu opinii właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz przeprowa dzeniu postępowania wyjaśniającego, umorzyć w ca łości lub w części należności przysługujące od dłużni ka o szczególnym znaczeniu dla lokalnego rynku pra cy, jeżeli egzekucja tych należności doprowadziłaby do rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy w trybie przepisów o szczególnych zasadach rozwią zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników albo likwidacji dłużnika.

6. Umorzenie należności, o których mowa w ust. 4 i 5, może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra wła ściwego do spraw rozwoju wsi.

§3.

1. Umorzenie całości lub części należności, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie jej na raty jest dokonywane na uzasadniony i udoku mentowany wniosek dłużnika. Wniosek powinien za wierać szczegółowe informacje, dotyczące przesłanek umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty całości lub części należności, opis aktualnej sytuacji finanso wej i materialnej dłużnika oraz dokumenty uzasadnia jące treść wniosku.

2. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności składa się do właściwego od działu terenowego Agencji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, dotyczący należności wynikających z umów zawartych z Agencją reprezentowaną przez Prezesa Agencji lub wicepreze sa Agencji, składa się w Biurze Prezesa Agencji.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wniesiony po upływie terminu płatności należności pozostawia się bez rozpoznania.

5. Nadanie wniosku w polskiej placówce poczto wej operatora publicznego jest równoznaczne z wnie sieniem go do właściwego oddziału Agencji albo Biu ra Prezesa Agencji.

6. Obliczania terminów dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko deks cywilny.

7. W przypadku stwierdzenia przez Agencję, że wniosek jest niekompletny, Agencja zobowiązuje wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. Do czasu przekazania brakujących dokumen tów nie może nastąpić odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności.

§4.

1. Umorzenie całości lub części należności, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie jej na raty może nastąpić przez zawarcie umowy w formie pisemnej.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umorzenie należności może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zacho dzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności, za którą dłużnicy są od powiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okolicz ności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

4. Umorzenie należności w wysokości powyżej stu tysięcy złotych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Informacja o takim umorzeniu każdorazowo podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. W informacji, o której mowa w ust. 4, podaje się podstawę prawną umorzenia oraz wysokość umorzo nej należności.

§5. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze nia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§6. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegó łowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rol nych oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. Nr 140, poz. 1349).

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-11
Data wydania: 2009-11-19
Data wejścia w życie: 2009-12-26
Data obowiązywania: 2009-12-26
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1619