Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1623

Dziennik Ustaw Nr 210 — 16413 — Poz. 1623 Na podstawie art. 5 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W 2010 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1) 1 ha upraw rolnych wynoszą: a) 6 000 zł — dla zbóż, b) 13 000 zł — dla kukurydzy, c) 6 000 zł — dla rzepaku i rzepiku, d) 40 000 zł — dla chmielu, e) 35 000 zł — dla tytoniu, f) 129 000 zł — dla warzyw gruntowych, g) 61 000 zł — dla drzew i krzewów owocowych, h) 50 000 zł — dla truskawek, i) 25 000 zł — dla ziemniaków, j) 9 000 zł — dla buraków cukrowych, k) 15 000 zł — dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: a) 13 000 zł — dla bydła, b) 13 000 zł — dla koni, c) 700 zł — dla owiec, d) 800 zł — dla kóz, e) 1 500 zł — dla świń, f) 53 zł — dla kur, perlic i przepiórek, g) 65 zł — dla kaczek, h) 250 zł — dla gęsi, i) 130 zł — dla indyków, j) 750 zł — dla strusi.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke 1623 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r. ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-12-11
Data wydania: 2009-11-30
Data wejścia w życie: 2009-12-26
Data obowiązywania: 2009-12-26
Data wygaśnięcia: 2011-01-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1623